Το πρώτο διαδικτυακό εργαστήριο συν-δημιουργίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Blue Crowdfunding” διοργάνωσε η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020.

          Το έργο “Blue Crowdfunding” συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg MED και αναφέρεται στη συμμετοχική χρηματοδότηση στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης. Η γαλάζια οικονομία και ανάπτυξη αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση και στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου, παράκτιου και ναυτιλιακού τομέα. Η συμμετοχική χρηματοδότηση αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο για τη συγκέντρωση πόρων με στόχο τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων. Διαχωρίζεται στη συμμετοχική χρηματοδότηση για επιχειρήσεις (business crowdfunding) και στη συμμετοχική χρηματοδότηση για κοινωφελείς σκοπούς (civic crowdfunding). 

 Το διαδικτυακό εργαστήριο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων και άλλων φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,  επικεντρώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τις εργασίες του εργαστηρίου χαιρέτισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντεταλμένος για θέματα καινοτομίας κ. Νικόλαος Τζόλλας, ο οποίος ανέπτυξε τους κύριους άξονες πολιτικής για την καινοτομία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας . Στο χαιρετισμό του καλωσόρισε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως η συμμετοχική χρηματοδότηση(crowdfunding) τόσο για τις επιχειρήσεις και την καινοτομία όσο και για την επίτευξη κοινωφελών στόχων τονίζοντας τη διάσταση της συμμετοχικότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου,  ο κ. Βασίλης Τσανίδης από την Αυτοτελή  Διεύθυνση Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέλυσε τους όρους «γαλάζια ανάπτυξη» και «συμμετοχική χρηματοδότηση». Ακόμη, παρουσίασε το έργο “Blue Crowdfunding” στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως εταίρος ενώ τόνισε τονίζοντας ότι στο πλαίσιο του εν λόγω έργου η Περιφέρεια θα προβεί σε μια πιλοτική εφαρμογή υποστηρίζοντας μία τουλάχιστον  δράση συμμετοχικής χρηματοδότησης στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στην περιοχή ευθύνης της.

Ο κ. Γιώργος Καραμανώλης,  συντονιστής τεχνολογίας της εταιρίας “Crowdpolicy” ανέλυσε περαιτέρω τη συμμετοχική χρηματοδότηση ως εργαλείο των δημόσιων φορέων για την επίτευξη κοινωφελών στόχων παρουσιάζοντας καλά παραδείγματα από την Ελλάδα και διεθνώς.

Τέλος, ο κ. Aνδρέας Κυριακόπουλος, νομικός σύμβουλος της εταιρίας “Crowdpolicy” αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχικής χρηματοδότησης για κοινωφελείς σκοπούς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο οι συμμετέχοντες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμους και άλλους φορείς  του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ανέπτυξαν μία γόνιμη,  διαδραστική συζήτηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη της αποσαφήνισης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου της συμμετοχικής χρηματοδότησης για κοινωφελείς σκοπούς κατά το πρότυπο του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου της συμμετοχικής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις προκειμένου επεκταθεί και να υιοθετηθεί περαιτέρω η χρήση του καινοτόμου αυτού εργαλείου εναλλακτικής χρηματοδότησης.

Το εργαστήριο συν-δημιουργίας για το θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχικής χρηματοδότησης αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο έργο “Blue Crowdfunding”, η οποία περιλαμβάνει και την υποστήριξη μιας πιλοτικής δράσης συμμετοχικής χρηματοδότησης στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό η  Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει άλλα δύο  εργαστήρια συν-δημιουργίας  την Τετάρτη 2 και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 , κατά τις ώρες 11.00 – 13.00. 

Στόχος των εργαστηρίων αυτών είναι, μέσα από μία συμμετοχική και διαδραστική διαδικασία, να διατυπωθούν απόψεις και ιδέες, οι οποίες θα οδηγήσουν στη συν-διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη δράσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους μία από τις δύο ως άνω αναφερόμενες  ημερομηνίες μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων θέσεων (30 θέσεις ανά εργαστήριο) μέσω του εξής συνδέσμου : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFZzDkk3XCmF6w9j0Y8mEE3gXAhOE10kVDfqs97GdsbMpL_w/viewform

Επισυνάπτεται  η αναλυτική πρόσκληση για τα δύο εργαστήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Βασίλειο Τσανίδη, στέλεχος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ στο email v.tsanidis@pkm.gov.gr και στο τηλ. 2313319605.