Ξεκινούν οσονούπω ελπίζουμε και τα έργα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για τον τουρισμό. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της δράσης για την τουριστική ανάπτυξη, τίθεται η προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού χαρτοφυλακίου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των εσόδων.

Ήρθε επιτέλους το καλοκαίρι και έφερε την κατάργηση των μασκών (βασικό βέβαια μέτρο που ας μη γελιόμαστε αποτελούσε ασπίδα στη μετάδοση του κορονοϊού, αλλά δυσκολία στις κοινωνικές και επαγγελματικές μας συναναστροφές) και τους τουρίστες ξανά στη χώρα μας, που ελπίζουμε να φέρουν τον τουρισμό μας στα προ πανδημίας επίπεδα – και γιατί όχι; πιο ψηλά.

Ξεκινούν οσονούπω ελπίζουμε και τα έργα από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για τον τουρισμό, αφού έχουν δεσμευθεί οι απαραίτητοι πόροι και έχει δρομολογηθεί και αναμένεται η ανάθεση, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, του έργου του Συμβούλου στο Υπουργείο Τουρισμού για την υποστήριξη της υλοποίησης των σχετικών έργων.

Σήμερα λοιπόν, θα αναφερθώ στη δράση 16931, όπως αναφέρεται στο  Σχέδιο «Ελλάδα 2.0», προϋπολογισμού 260 εκ. Ευρώ, για έργα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη. Υπάρχουν και άλλες δράσεις στο Σχέδιο Ανάκαμψης που ωφελούν σαφέστατα τον τουρισμό, όπως έργα αναβάθμισης των τουριστικών λιμανιών και προσβασιμότητα στις παραλίες, καθώς και ειδικά προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρεμβάσεις αναβάθμισης σε περιφερειακά αεροδρόμια, δημιουργία φυσικών και πολιτιστικών διαδρομών, κλπ.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της δράσης για την τουριστική ανάπτυξη, τίθεται η προώθηση θεματικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο ορεινός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο γαστρονομικός και ο καταδυτικός τουρισμός, αλλά και ο αγροτουρισμός, με σκοπό τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού χαρτοφυλακίου, τη μείωση της εποχικότητας και την αύξηση των εσόδων.

Η συγκεκριμένη δράση/επένδυση αποσκοπεί στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα πέραν των θερινών μηνών και στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συμβάλλοντας στην οικονομική ανθεκτικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η επένδυση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2025, περιλαμβάνει δύο μέρη:

Πράσινη Ανάπτυξη: ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού που καλύπτει ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις δημόσιων υποδομών και εγκατάσταση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία.

Γαλάζια ανάπτυξη: αναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων με μέτρα ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια και κτίρια υποδομών, παρεμβάσεις για τη βελτίωση της διακυβέρνησης, των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται στις μαρίνες, δυνατότητα πρόσβασης στις παραλίες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, και προώθηση της ανάπτυξης του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού.

Τα Υποέργα που χρηματοδοτούνται από τη Δράση «Τουριστική ανάπτυξη» είναι:

Υποέργο 1 – Διαχείριση προορισμού

Το Έργο «Διαχείριση Προορισμού» (Destination Management), σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης, αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των προορισμών μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών/περιφερειακών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών και Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Το έργο αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς αρκετοί σημαντικοί εσωτερικοί προορισμοί αντιμετωπίζουν πληθώρα σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που απαιτούν τη συνεργασία των τοπικών αρχών με την κεντρική διοίκηση, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται αποτελεσματικές και αλληλοσυνδεόμενες ενέργειες.

Το αντικείμενο του Έργου (με προϋπολογισμό 18,5 εκ. Ευρώ, για ενδεικτικά 10 DMOs και Παρατηρητήρια) περιλαμβάνει:

  • τη χρηματοδότηση των αναγκαίων μελετών για τη σύσταση και λειτουργία πιλοτικών Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, για την αποδοτική και αποτελεσματική διακυβέρνηση των επιμέρους προορισμών της χώρας, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των διάφορων αρχών και συναρμόδιων φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού, διαφοροποιημένου, ανταγωνιστικού, σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, και
  • τη χρηματοδότηση σύστασης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης σε κάθε πιλοτικό DMMO, ώστε να καθίστανται διαθέσιμα τα αναγκαία δεδομένα και στοιχεία που θα αποτελούν τη βάση για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των τουριστικών στρατηγικών, μέσω της παροχής της απαιτούμενης πληροφόρησης και επιτήρησης της πορείας των τουριστικών μεγεθών.

Υποέργο 2 – Ορεινός τουρισμός

Το υποέργο στοχεύει στην αξιοποίηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της ανάπτυξης των θεματικών μορφών τουρισμού σε περιφερειακούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας στην τοπική κοινωνία και οικονομία, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ισόρροπη ανάπτυξη. Οι στόχοι είναι οι εξής:

  • Βελτίωση του τουριστικού προϊόντος προκειμένου να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές.
  • Δημιουργία χιονοδρομικών κέντρων υψηλού επιπέδου που θα προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες και θα συμβάλουν στην αύξηση του τοπικού ΑΕΠ.
  • Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και δημιουργία ευκαιριών για τον ορεινό τουρισμό που θα είναι επωφελείς για ολόκληρη την περιοχή.

Ο πληθυσμός-στόχος και οι βασικοί δικαιούχοι της επένδυσης εντοπίζονται στο τουριστικό οικοσύστημα και τις τοπικές κοινότητες σε επιλέξιμες περιοχές. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της Πράσινης μετάβασης και στην χρήση εξοπλισμού πλήρως ενσωματωμένου εξοπλισμού στο φυσικό τοπίο.

Το έργο περιλαμβάνει: (α) αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων με βάσει τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι (53,8 εκ. Ευρώ, ενδεικτικό πλήθος 4 ενισχύσεων), (β) αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ορειβατικών καταφυγίων (1,25 εκ. Ευρώ, ενδεικτικό πλήθος 20 ενισχύσεων), (γ) υποδομές μονοπατιών και χρηματοδότηση εξοπλισμού (1,26 εκ. Ευρώ, ενδεικτικό πλήθος 13 ενισχύσεων) και (δ) δημιουργία πλατφόρμας για τον ορεινό τουρισμό, η οποία θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των ορειβατικών μονοπατιών.

Υποέργο 3 – Τουρισμός υγείας & ευεξίας μέσω της χρήσης ιαματικών πηγών

Το έργο «Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας με την αξιοποίηση ιαματικών πηγών» εντάσσεται στα έργα τουριστικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου. Στηρίζεται στην αξιοποίηση των ιαματικών πόρων και πηγών της χώρας, με τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού.

Προβλέπεται η χρηματοδότηση (28,5 εκ. Ευρώ) της ανακαίνισης-αναβάθμισης 15 υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού  και της δημιουργίας 15 νέων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού. Η χρηματοδότηση καλύπτει τη διενέργεια των απαιτούμενων μελετών, καθώς και τα έργα κατασκευής/αναβάθμισης υποδομών και εγκαταστάσεων. Θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αναδεικνύουν τον πλούτο των φυσικών πόρων της χώρας και αξιοποιούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού πολιτισμού, του φυσικού τοπίου, των προϊόντων, γεύσεων κ.λπ. που συνθέτουν την ταυτότητα της περιοχής.

Υποέργο 4 – Αγροτουρισμός και γαστρονομία

Ο βασικός στόχος του παρόντος είναι η ανάπτυξη ενός Δικτύου (Συστήματος Διασύνδεσης) Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Τουρισμού (Agri-Food, Gastronomy and Tourism Interconnection System – AGTIS) που θα λειτουργεί ως θεματικός DMO της χώρας για τη γαστρονομία και τον αγροτουρισμό.

Παραγόμενο αποτέλεσμα του AGTIS θα είναι η αποτύπωση των υφιστάμενων παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών (πχ. αγροτουριστικές μονάδες, επισκέψιμα οινοποιεία, ελαιοτριβεία, επιχειρήσεις εστίασης), εμπειριών γαστρονομικού περιεχομένου (π.χ. διοργάνωση θεματικών διαδρομών, τοπικών διαδραστικών workshops, επισκέψεις σε τοπικούς παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και κρασιού, κ.λπ.) και η απεικόνιση των ανωτέρω ψηφιακά για την προώθηση των συμμετεχόντων στο δίκτυο με απώτερο στόχο την αύξηση του brand awareness της χώρας ως γαστρονομικού προορισμού.

Υποέργο 5 – Αναβάθμιση τουριστικών λιμένων

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των αρχών της πράσινης και Γαλάζιας Ανάπτυξης και έχει ως στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων, ενεργειακά αποδοτικών, υποδομών, τον εξορθολογισμό του κανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου, αλλά και την εισαγωγή νέων προτύπων και σχημάτων διακυβέρνησης για τον τουρισμό.

Οι δράσεις του Έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης αφορούν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και στην υποστήριξη θεματικών μορφών τουρισμού, και μέσω προσαρμογής των υποδομών σύμφωνα με τα νέα πράσινα και έξυπνα πρότυπα. Αναφορικά με το πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης, οι δράσεις του Έργου αποσκοπούν στην ανάπτυξη θαλάσσιων υποδομών και συγκεκριμένα βελτιώσεις των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών με στόχο τη λειτουργία υψηλής ποιότητας βιώσιμων τουριστικών λιμένων.

Υποέργο 6 – Προσβάσιμες παραλίες

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες στον προορισμό . Με το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί (17,2 εκ. Ευρώ) η ανάπτυξη περίπου διακοσίων πενήντα (250) παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Υποέργο 7 – Τουρισμός καταδύσεων και υποβρύχιος τουρισμός

Το έργο «Καταδυτικός και υποβρύχιος τουρισμός» βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις αρχές της Γαλάζιας Ανάπτυξης και αφορά στην προστασία και προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών) που έχει η χώρα με βάση τις αρχές της αειφορίας, καθώς και τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος της χώρας με την ενίσχυση της διαφοροποίησής του και την ανάπτυξη προϊόντων ειδικού ενδιαφέροντος.

Η προώθηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος μέσω της δημιουργίας και αναβάθμισης καταδυτικών/υποθαλάσσιων πάρκων δεν αποσκοπεί μόνο στο επιχειρηματικό κέρδος, καθώς τα καταδυτικά πάρκα παρουσιάζουν ήπια κερδοφορία, αλλά στην προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος, στην τοπική οικονομία και απασχόληση, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων (φυσικών και πολιτιστικών) που διαθέτει η χώρα, σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, και στην προσθήκη μίας νέας δραστηριότητας στο ελληνικό τουριστικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που ενδείκνυται για όλο το χρόνο.

Το εν λόγω Υποέργο έχει ως κύριους στόχους την προστασία και ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος και τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας υπό τις αρχές της βιωσιμότητας και αειφορίας, ώστε να καταστεί η Ελλάδα πανευρωπαϊκός καταδυτικός προορισμός.

Το υποέργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την αποτύπωση και διασύνδεση του καταδυτικού και υποβρύχιου τουριστικού προϊόντος της χώρας, ενέργειες προώθησης και προβολής του καταδυτικού και υποβρύχιου τουριστικού προϊόντος της χώρας και 50 ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων/ μελετών/ δημιουργίας υποδομών για τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων καταδυτικών πάρκων.