Στην ηλεκτρονική εφημερίδα “itn Ελληνικός Τουρισμός” που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022, γράφει o Θοδωρής Βασιλείου για τις επιπτώσεις του Τουρισμού.

Οπως προαναφέρθηκε ο τουρισμός έχει και θετικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στην απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον UNWTO, ο τουρισμός παρέχει περισσότερες από 75 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας παγκοσμίως, πολλές από αυτές τις θέσεις εργασίας συνδέονται με τουρίστες των οποίων η επιλογή του προορισμού γίνεται με βάση το φυσικό περιβάλλον και το οποίο για αυτούς είναι ο κύριος πόλος έλξης.

Το εισόδημα και η τοπική και η απασχόληση που δημιουργείται από τον τουρισμό που βασίζεται στη βιοποικιλότητα, μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνητρο για τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική αυτοδιοίκησης και τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν και να επενδύσουν στη βιοποικιλότητα.

Τα έσοδα από τα τέλη εισόδου και χρήσης σε προστατευόμενες περιοχές και πάρκα, παρέχουν κεφάλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείρισή τους.

Οι τουριστικές χρηματοοικονομικές ροές έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν πολύ περισσότερο στη διαχείριση της παγκόσμιας περιουσίας των οικοτόπων.

Η επίτευξη των θετικών επιπτώσεων του τουρισμού απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και τακτικό διάλογο με τους τοπικούς φορείς κατά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των τουριστικών περιοχών.

Ειδικότερα, ο τουρισμός δύναται να  παρέχει κίνητρο για την προστασία της βιοποικιλότητας μόνο εάν το εισόδημα και η απασχόληση που δημιουργεί κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και των διάφορων κοινωνικών  ομάδων.

mohamed nohassi odxB5oIG iA unsplash

Εάν αυτά τα οφέλη πηγαίνουν μόνο σε λίγους τοπικούς επιχειρηματίες ή εάν οι περισσότεροι εργαζόμενοι προέρχονται από άλλες περιοχές, ο τουρισμός είναι πιθανό να προκαλέσει εντάσεις και δυσαρέσκεια σε τοπικό επίπεδο και να υπονομεύσει την υποστήριξη για την προστασία της βιοποικιλότητας. Είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ο τουρισμός και η διατήρηση δεν επιβαρύνουν επιπλέον τους ντόπιους, για παράδειγμα μειώνοντας ή εμποδίζοντας την πρόσβασή τους σε πόρους διαβίωσης. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν περαιτέρω στην ομοψυχία της τοπικής κοινότητας , στην καταπολέμηση της φτώχειας και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ο τουριστικός τομέας έχει τόσο το κίνητρο όσο και την ικανότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχουν πολλά παραδείγματα δράσεων του τουριστικού τομέα που συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη δημιουργία οικονομικών οφελών από την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω του αειφόρου τουρισμού. Οι δράσεις αυτές αφορούν τον τουρισμό όλων των τύπων και κλίμακας.

Ακόμη και στις αστικές περιοχές, ο τουριστικός τομέας έχει αποτύπωμα στη βιοποικιλότητα σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή.

Απλές ενέργειες, όπως η διασφάλιση ότι οι προμήθειες τροφίμων θα προέρχονται από τοπικές βιώσιμες πηγές ή ότι τα ξενοδοχεία προωθούν εκδρομές στους επισκέπτες τους που ωφελούν στη διατήρηση της φύσης, μπορούν όλα να βοηθήσουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος.

Ο τουριστικός τομέας πρέπει να στραφεί σε ένα σύστημα όπου θα συνεισφέρει  στην διατήρησης  του οικοσυστήματος εξασφαλίζοντας έσοδα για αυτόν τον σκοπό.

π.χ. τα τέλη εισόδου και χρήσης (π.χ. τέλη κατάδυσης) που χρεώνονται από ορισμένες προστατευόμενες περιοχές ή τέλη αντιστάθμισης άνθρακα που ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εισάγουν σε εθελοντική βάση. Αντίστοιχες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο μπορούν να  εφαρμόσουν  οι κυβερνήσεις μέσω φορολογικών μηχανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ αυτής της φορολογίας και της χρηματοδότησης της διατηρησιμότητας ενός οικοσυστήματος.

daan huttinga pvrHwW mk8w unsplash

Συμπεράσματα

Οι τουριστικές υποδομές  θα πρέπει να σχεδιάζονται  προσεκτικά και οι τουριστικές δραστηριότητες να προγραμμίζονται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται η φυσική κληρονομιά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και να εξασφαλίζεται η διατήρηση των απειλούμενων  ειδών και της  άγριας ζωής.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στην τουριστική ανάπτυξη, και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες, θα πρέπει να συμφωνήσουν στην επιβολή περιορισμών στις δραστηριότητές τους όταν αυτοί ασκούνται σε ιδιαίτερα ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές.

Οι τοπικοί πληθυσμοί θα πρέπει να συνδέονται με τις τουριστικές δραστηριότητες και να μοιράζονται δίκαια τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη που παράγουν και ιδίως στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας που προκύπτουν από αυτές.

Η επιτυχής ανάπτυξη του τουρισμού σε μια τοποθεσία εξαρτάται από την τοποθέτηση της στην παγκόσμια αγορά,  τις υποδομές μεταφορών, την αξιοπιστία και τους χρόνους ταξιδιού, την διαθεσιμότητα κατάλληλων καταλυμάτων, ζητήματα υγείας και ασφάλειας και διαθεσιμότητα αξιόπιστων τοπικών επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τον τουρισμό.

Η επίλυση όλων αυτών των πολύπλοκων ζητημάτων σε συνδυασμό με την διατηρησιμότητα και την βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων, αναδεικνύουν την ανάγκη της ολοκληρωμένης διαχείρισης ενός προορισμού, υπο την ηγεσία ενός κατά βάση δημόσιου φορέα και την ισχυρή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

44 VASILEIOU
https://itnnews.gr/wp-content/uploads/2022/02/ITN_10022022.pdf