Επιστολή προς τα υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας απέστειλε η Ένωση Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών Θεσσαλίας (ΕΠΕΤΣΘ) «ΑΡΓΩ» με την οποία ζητεί να ανασταλεί το άρθρο 58 του νόμου 4646/2019 που έχει προκαλέσει δυσβάστακτες φορολογικές επιβαρύνσεις στους ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών. Αναλυτικά στην επιστολή η Ένωση «ΑΡΓΩ» αναφέρει: «Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, τόσο για την πολύ μεγάλη και αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση που έχει επιβληθεί σε μέλη μας, ιδιοκτήτες επαγγελματικών, τουριστικών σκαφών αναψυχής, μετά την εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν. 4646/2019 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019 με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», όσο και για την τεράστια ταλαιπωρία που τα μέλη μας υφίστανται από την μη ενημέρωση, την άγνοια, την ασυνεννοησία και την έλλειψη οργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν επιβαρυνθεί με αυτό το καθήκον διεκπεραίωσης.

Ο νόμος 4646/2019 κεφ. Ζ , άρθρο 58 «Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας πλοίων Β΄ κατηγορίας του νόμου ν. 27/1975» αναφέρει τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 12 Υπολογισμός φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

1.Ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) αυτού και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα σε κόρους ολικής χωρητικότηταςΦορολογικός συντελεστής κλίμακας σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότηταςΦόρος κλίμακας (σε ευρώ)Συνολική χωρητικότητα σε κόρους (GROSS)Συνολικός ετήσιος φόρος (σε ευρώ)
200.9018,002018,00
301,0531,505049,50
501,1457,00100106,50
Για κόρους άνω των 1001,20   

Ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου διακόσια (200) ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την παραπάνω κλίμακα είναι μικρότερος από το ποσό αυτό, με εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία και τα ρυμουλκά του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή.

  • Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος, πολλαπλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος πλοίου:

α. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια, με συντελεστή 5.

β. Για πλοία πόντισης και συντήρησης καλωδίων και αγωγών, πλοία θαλασσίων ερευνών, γεωτρήσεων και αντλήσεων με συντελεστή 1.

γ. Για ρυμουλκά πλοία, ναυαγοσωστικά, πλοηγίδες, πυροσβεστικά και πλοία καθαρισμού και απορρύπανσης θαλασσών, με συντελεστή 10. Ειδικά, για τα ρυμουλκά, των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους, ο υπολογιζόμενος φόρος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0.

δ. Για βυθοκόρους, φορτηγίδες, και γερανοφόρα πλοία, με συντελεστή 1. ε. Για πλοία εφοδιαστικά, ψυγεία, φαρόπλοια, σλέπια, με συντελεστή 1. στ. Για ιδιωτικά πλοία αναψυχής, με συντελεστή 5.

ζ. Για πλοία εκπαιδευτικά και πλοία επιστημονικών ερευνών, με συντελεστή 1. η. Για επιβατηγά και φορτηγά πλοία δεύτερης κατηγορίας, με συντελεστή 1.

θ. Για αλιευτικά πλοία, με συντελεστή 0.

  • Ο φόρος που προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 μειώνεται ως εξής:
Πλοία δρομολογημένα σε τακτικές γραμμές μεταξύ ελληνικών και λιμένων αλλοδαπής ή και μόνο μεταξύ λιμένων αλλοδαπής (επί τοις εκατό)Επιβατηγά  πλοία  (μηχανοκίνητα,  Ιστιοφόρα  και ανεξαρτήτως υλικού αυτών) (επί τοις εκατό)
5060

Προκειμένου περί πλοίων που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, ενεργείται μία μόνο μείωση φόρου, η ευνοϊκότερη για τον υπόχρεο.

Ο φόρος που προκύπτει κατά το έτος έναρξης ή διακοπής της εκμετάλλευσης του πλοίου περιορίζεται ανάλογα με τις ημέρες εκμετάλλευσής του. Ο φόρος υπολογίζεται κατ’ ανάλογο τρόπο και στην περίπτωση πλήρως αποδεδειγμένης αργίας λόγω επισκευών ή ελλείψεως εργασιών του πλοίου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου αυτού.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 27/1975 αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 17 Βεβαίωση και καταβολή του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας

  1. Η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ετησίως για το προηγούμενο έτος, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της.
  2. Ο φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δευτέρου και του τέταρτου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
  3. Εάν η έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου πραγματοποιηθεί στους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο ή σε επόμενο από το οριζόμενο έτος βεβαίωσης, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου της έκδοσης μήνα.
  4. Εφόσον μεταγενέστερα προκύψει περίπτωση αιτήματος από τον υπόχρεο για μείωση του βεβαιωμένου φόρου λόγω αργίας του πλοίου ή για μεταβολή του φόρου αυτού λόγω αντίστοιχης μεταβολής των κόρων ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) του πλοίου μετά από νέα καταμέτρηση, η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη επανυπολογισμού του φόρου. Σε περίπτωση καταστροφής του πλοίου η φορολογική διοίκηση προβαίνει στην έκπτωση των βεβαιωμένων φόρων για το χρονικό διάστημα μετά την καταστροφή του.
  5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδειξη της καταστροφής του πλοίου.
  6. Σε περίπτωση διατήρησης της ελληνικής σημαίας έπειτα από μεταβίβαση πλοίου, ο φόρος πλοίων βαρύνει τον νέο πλοιοκτήτη και υπολογίζεται από την ημερομηνία μεταβίβασης με βάση τις ημέρες εντός του οικείου φορολογικού έτους. Για την μεταβίβαση πλοίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ίδιου νόμου.».

3.Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 3182/ 2003 (Α΄ 220) αντικαθίστανται ως εξής:

« Άρθρο 41

1. Ο φόρος που επιβάλλεται στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα τουριστικά ημερόπλοια με ελληνική σημαία, ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α΄ 77).

2.Οι απαλλαγές και οι μειώσεις από τον φόρο, που ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του ν. 27/1975, δεν ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα τουριστικά ημερόπλοια, με εξαίρεση την απαλλαγή που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του νόμου αυτού.»

Κατά συνέπεια, με βάσει τα ανωτέρω καλούμαστε, ουσιαστικά, να καταβάλουμε το υπέρογκο, άδικο και άνισο ποσό των 1000€ κατ’ ελάχιστο (κατ’ ελάχιστο 200€ X συντελ. 5 =1000€ ετησίως) για ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ με έγγραφο εθνικότητας.

Με την υπ. αρ πρωτ. Ε 2054/22-4-2020 παροχή οδηγιών η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις αρμόδιες κατά τόπους εφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλουν τις σχετικές Πράξεις Προσδιορισμού του εν λόγω φόρου αλλά και ποια έγραφα και σχετικά παραστατικά και πιστοποιητικά θα δεχθούν προκειμένου αυτός ο φόρος να μειωθεί και να υπολογιστεί ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ των πλοίων μας. Σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.27/1975,:

σε περίπτωση πλήρως αποδεδειγμένης αργίας πλοίων λόγω επισκευών, έλλειψης εργασίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, ο φόρος χωρητικότητας για τα πλοία δεύτερης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα άρθρα 12 και 1 3 του ν. 27/75 μειώνεται ανάλογα προς τις ημέρες αργίας, εφόσον αυτή διήρκησε για συνεχές χρονικό διάστημα περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες κατά το έτος της φορολόγησης.

Ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση μείωσης του φόρου λόγω αργίας του πλοίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Η αργία θεωρείται πλήρως αποδεδειγμένη, εφόσον βεβαιώνεται με πιστοποιητικό από την αρμόδια ελληνική ή προξενική Αρχή ή  ελλείψει  αυτών  με  πιστοποιητικό  αλλοδαπής  Αρχής  του  τόπου  ναυλοχίας  του  πλοίου  επίσημα μεταφρασμένο και σε περίπτωση έλλειψης όλων των ανωτέρω Αρχών, με θεωρημένο αντίγραφο του  ημερολογίου του πλοίου.

Ο παροπλισμός πλοίου κατά τις διαδικασίες των αρμόδιων Αρχών αποτελεί σε κάθε περίπτωση αποδεδειγμένη αργία για το πλοίο αυτό. Συνεπώς, εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για μείωση λόγω αργίας, ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τις πραγματικές ημέρες εκμετάλλευσης του πλοίου.

Παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις μας σχετικά με την συνταγματικότητα του συγκεκριμένου νόμου αφού, κατά την ταπεινή μας άποψη καταστρατηγεί τις περί ισότητας και αναλογικότητας διατάξεις του Συντάγματος ( αρ. 4 και 25 παρ.1) δεδομένου του ότι ουσιαστικά αυξάνει υπερβολικά και άνισα τον επιβαλλόμενο φόρο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μειώνει αυτόν για τα πολύ μεγαλύτερα και με σημαντικότερη αξία κτήσης πλοία, δημιουργώντας έτσι, καταφανώς ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ και παρά το ΑΚΑΙΡΟ, χρονικά, σημείο που οι αρμόδιες αρχές επέλεξαν να επιβάλουν τον συγκεκριμένο φόρο, χωρίς να ληφθεί ΟΥΔΕΜΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΣ αφού ο κλάδος μας έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία του κορωνοϊού που πλήττει τον τελευταίο χρόνο την χώρα μας αλλά και την υφήλιο μειώνοντας δραματικά όλους τους εισοδηματικούς μας πόρους με αποτέλεσμα να απειλείται, αν και αυτό το καλοκαίρι δεν δραστηριοποιηθούμε, η ίδια η ύπαρξη μας.

Και παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο νόμος προβλέπει και ορίζει (αρ5 ν.27/75) τις προϋποθέσεις μείωσης του σχετικού φόρου σύμφωνα με τις ημέρες πραγματικής εκμετάλλευσης των σκαφών μας, με την προσκόμιση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικού πιστοποιητικού αργίας ή με την εκ μέρους μας προσκόμιση των σχετικών εγγράφων που την αποδεικνύουν, καθώς και την δεδηλωμένη διάθεση του κλάδου μας να υποστεί δίκαιη και λογική αύξηση της φορολόγησης του, τις τελευταίες ημέρες έχουμε γίνει μάρτυρες, απίστευτης ταλαιπωρίας, έλλειψης συνεννόησης, άγνοιας και ενημέρωσης των αρμόδιων εμπλεκόμενων υπηρεσιών που οι μεν αδυνατούν να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά και οι δε αρνούνται να δεχθούν τα προσκομιζόμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τους λόγους που αιτούμαστε την προβλεπόμενη από τον νόμο μείωση του φόρου, με τις προθεσμίες να τρέχουν και τον κίνδυνο επιβολής του υπέρογκου και άδικου ποσού των 1000€ πιο ορατό από ποτέ.

Επειδή οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών είμαστε η ραχοκοκαλιά της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου μας τον οποίο με την αμεσότητα, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον επαγγελματισμό μας αναδεικνύουμε και προβάλουμε στο τουρίστα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις επιστροφής του και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας αφού προσφέρουμε στον τουρίστα μοναδικές εμπειρίες μάσα από την άμεση επαφή με την φύση, τα τοπία και την υπέροχη θάλασσα μας.

Επειδή από τα ως άνω περιγραφόμενα, πανελλαδικά, έχει προκύψει τεράστια σύγχυση και προβληματισμός αναφορικά με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου( αρ. 58 4646/19).

Επειδή σε κάθε περίπτωση η πανδημία του κορωνοϊού και οι τραγικές επιπτώσεις της και στον κλάδο μας θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Όπως αναθεωρήσετε και ενδεχομένως ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΤΕ την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου.

Άλλως και σε κάθε περίπτωση, όπως φροντίσετε, οι αρμόδιες λιμενικές, εν προκειμένω αρχές, εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά απόδειξης της αργίας των σκαφών μας για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ 5 του Ν 27/75 είτε οι αρμόδιες φορολογικές αρχές να δέχονται την με έγγραφα απόδειξη της μείωσης, όπως νόμος ορίζει.

Αναμένοντας την ευνοϊκή μεσολάβηση σας, για τη επίτευξη των παραπάνω αιτημάτων, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ύπαρξη των σκαφών αυτών διαδραματίζει εξέχοντα εθνικό ρόλο. Με τη διαρκή τους παρουσία στο Αιγαίο αίρουν αμφισβητήσεις, τονώνουν την εθνική οικονομία στους τόπους που επισκέπτονται και προωθούν και διαφημίζουν με τον πιο άμεσο και δημιουργικό τρόπο το τουριστικό προϊόν της πατρίδας μας.

Η αντιμετώπιση με δυσβάστακτους φόρους, για περιουσιακό στοιχείο με αντικειμενική αξία πολύ μικρότερη από ένα σπίτι και με φορολόγηση πολλαπλάσια αυτού, δεν ανταποκρίνεται στο κράτος δικαίου και στην ανάπτυξη που τόσο επιθυμούμε», καταλήγει η επιστολή από την ΕΠΕΤΣΘ «ΑΡΓΩ».