Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τις σχολές μετεκπαίδευσης, που καταφέρνει κάθε χρόνο η Ομοσπονδία μας μέσα από πιέσεις να υλοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια.
Δυστυχώς όμως για άλλη μια φορά αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα μεγάλοι Τουριστικοί προορισμοί όπως ο Βόλος και τα Χανιά ενώ για άλλη μια φορά δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις μας για να πραγματοποιηθούν τμήματα μετεκπαίδευσης σε περιοχές που είτε δεν έχουν γίνει ποτέ, όπως η Χαλκιδική, είτε έχουν να γίνουν πολλά χρόνια όπως η Κατερίνη.
Επίσης κόπηκαν από τα φετινά τμήματα τα Τρίκαλα ενώ πέρυσι λειτούργησαν!
Όλες οι προτάσεις μας για να πραγματοποιηθούν τα τμήματα φέτος και στις περιοχές που αναφέραμε πιο πάνω έπεσαν στο κενό!!
Τι κι αν προσφέραμε αίθουσες από τα εργατικά κέντρα των περιοχών, τι κι αν προτείναμε ειδικά για φέτος που τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη) να τα παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι των περιοχών αυτών μέσω υπολογιστών από άλλες περιοχές που θα πραγματοποιηθούν τα τμήματα δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά το υπουργείο τουρισμού αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων. Τι σας πειράζει κ.κ του υπουργείου αν οι ενδιαφερόμενοι από τα Χανιά γραφτούν στη σχολή του Ηρακλείου, ή του Αγίου Νικολάου και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ηλεκτρονικά; Το ίδιο με τους ενδιαφερόμενους σε Βόλο, Κατερίνη, Τρίκαλα, Χαλκιδική;
Τι σας πειράζει να γραφτούν στη σχολή της Θεσσαλονίκης;
Και φυσικά το ανέκδοτο της προκήρυξης είναι πως βάζετε κ.κ. του Υπουργείου Τουρισμού πλαφόν 25 ατόμων ή 20 ατόμων ανά τμήμα!
Αλήθεια σε σχολή που θα λειτουργήσει εξ αποστάσεως τι το θέλετε το όριο ατόμων ανά τμήμα;
ΥΓ: Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη. Οι αιτήσεις για εγγραφή θα γίνουν ηλεκτρονικά από 7.1.2021 έως 15/01/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μαρία Ντούσα, Ιωάννα Ορφανού,
Αναστασία Αθανασιάδου, Δήμητρα Βασιλοπούλου,
Ελένη Νικολάου
Τηλ.: 210 3736030, 210 3736166,
210 3736097, 210 3736348
Fax.: 210-3736185
e-mail: orfanou_i@mintour.gr,
athanasiadou_a@mintour.gr
vasilopoulou_d@mintour.gr,
nikolaou_e@mintour.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 28/12/2020
Α. Π. : 19987
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΑΠΟΦΑΣΗ
«Προκήρυξη για την εισαγωγή 805 μετεκπαιδευομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης
του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου
«Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα
ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδ. 2017ΣΕ01100000, για
την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το Κεφάλαιο Β’ του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών
  τουριστικών επιχειρήσεων» (Α’ 225), όπως ισχύει.
 2. Την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση,
  ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 29).
 3. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
 4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
  Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
 5. Την υπ’ αριθ. 13984/22.9.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
  Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ
  Κόνσολα» (Β’ 3017).
 6. Το άρθρο 105 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
  την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
  (Α’ 134).
  2
 7. Την υπ’ αριθ. 136890/12.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι2Η465ΧΙ8-ΗΨ3) απόφαση Αναπληρωτή
  Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2017 του
  Υπουργείου Τουρισμού το έργο «Προγράμματα/Δράσεις Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης
  εργαζομένων και πρόσκαιρα άνεργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο
  τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών»
  με ενάριθμο 2017ΣΕ01100000.
 8. Την υπ’ αριθ. 524 με Α.Π. 33731/30.03.2020 Απόφαση Προέγκρισης Ένταξης Έργου στο
  Π.Δ.Ε. 2020, στη ΣΑΕ011, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:69ΜΤ46ΜΤΛΡ-
  3Β8).
 9. Το από 27.8.2019 Τεχνικό Δελτίο για το συνεχιζόμενο έργο «Προγράμματα/Δράσεις
  Κατάρτισης-Μετεκπαίδευσης εργαζόμενων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών
  στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας
  των παρεχόμενων υπηρεσιών», με ενάριθμο 2017ΣΕ01100000, της ΣΑΕ011 του Π.Δ.Ε.
  2019 του Υπουργείου Τουρισμού.
 10. Τo υπ’ αριθ. 6445/30.7.2020 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ε.Τ.
 11. Τις υπ’ αριθ. 4177/22.4.1981 (Β’ 253), 9963/453/26.9.1982 (B’ 585),
  13281/526/28.9.1982 (Β’ 749), 15043/573/2.11.1982 (B’ 1071), 6696/218/16.5.1983 (B’
  272), 6808/386/5.6.1984 (B’ 493), 3937/189/14.5.1985 (B’ 363) και 72/19.1.1995 (Β’ 51)
  κ.υ.α. ίδρυσης τμημάτων μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 στις πόλεις Αθήνα,
  Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, Κέρκυρα, Ναύπλιο, Πύργο, Λουτράκι και
  Καλαμάτα.
 12. Την υπ’ αριθ. 11506/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Λειτουργίας
  των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου τουρισμού» (Β’ 2705), όπως
  τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 4111/6.3.2020 (Β’ 1203) όμοια.
 13. Την υπ’ αριθ. 11505/2.7.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός ορίου
  ηλικίας, χρόνου ανεργίας και αριθμού μετεκπαιδευόμενων ανέργων ανά Τμήμα
  Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε με την
  19143/10.12.2020 Απόφαση Υφυπουργού Τουρισμού (Β’ 5521).
 14. Την υπ’ αριθ. 1052/19.1.2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός του
  αριθμού των επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα
  μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα
  τουριστικής επιχείρησης» (Β’ 124).
 15. Την υπ’ αριθ. 40368/14.10.1981 κ.υ.α. «Περί επιδόματος μετεκπαιδεύσεως και
  ασφαλίσεως φοιτώντων στα Τμήματα Μετεκπαιδεύσεως της ΣΤΕ» (Β’ 660).
 16. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./191/20338/2.12.2020 απόφαση της επιτροπής της παρ. 1
  του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Έγκριση για την κίνηση των
  διαδικασιών πρόσληψης ενενήντα πέντε (95) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου ορισμένου χρόνου στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού,
  για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021».
 17. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
  πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
  “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
 18. Το γεγονός ότι τα προγράμματα μετεκπαίδευσης επικεντρώνονται στην βελτιστοποίηση
  και συστηματοποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και των
  πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών του τουριστικού τομέα, με απώτερο στόχο την
  αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό.
  3
 19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
  δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
  Τουρισμού.
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 20. Την έγκριση λειτουργίας των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού,
  στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-
  μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό
  τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
  υπηρεσιών» με κωδ. 2017ΣΕ01100000, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.
 21. Τη λειτουργία 33 Τμημάτων Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021
  και την εποπτεία αυτών από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού,
  σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα:
  Πόλη Ειδικότητα
  Αριθμός
  τμημάτων
  Άτομα
  ανά
  τμήμα Ωράριο
  Εκπαιδευτική
  μονάδα που
  εποπτεύει
  Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό
  Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Επισιτισμός 2 25 Απογευματινό
  Οροφοκομία 2 25 Απογευματινό
  Αθήνα
  (με έδρα στην
  Ανάβυσσο)
  Ζαχαροπλαστική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Ι.Ε.Κ.
  Αναβύσσου
  Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό
  Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
  Ζαχαροπλαστική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Θεσσαλονίκη
  Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Ι.Ε.Κ.
  Θεσσαλονίκης
  Μαγειρική Τέχνη 1 20 Πρωινό
  Επισιτισμός Ρόδος 1 15 Πρωινό
  Οροφοκομία 1 20 Πρωινό
  Ι.Ε.Κ. Ρόδου
  Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό
  Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό Κέρκυρα
  Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας
  Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
  Άγιος Νικόλαος
  Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό Α.Σ.Τ.Ε.Κ.
  Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό
  Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
  Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό Ηράκλειο
  Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου
  Ναύπλιο Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  (με έδρα στο Άργος) Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
  Λουτράκι (με έδρα Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
  στην Κόρινθο) Οροφοκομία 1 25 Απογευματινό
  Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Πύργος
  Επισιτισμός 1 25 Απογευματινό
  Υπηρεσία Υποδοχής 1 25 Απογευματινό
  Καλαμάτα
  Μαγειρική Τέχνη 1 25 Απογευματινό
  Ι.Ε.Κ.
  Πελοποννήσου
  Σύνολο 33 805
  4
 22. Την προκήρυξη της εισαγωγής 805 μετεκπαιδευομένων συνολικά, με τη διαδικασία της
  επιλογής βάσει συστήματος μοριοδότησης, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου
  Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.
 23. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  4.1. Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού
  απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του
  Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
  αποκτούν την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή
  του ν. 2112/1920 (Α’ 67).
  Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) και πρόσκαιρα
  άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά
  καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο και σε κέντρα εστίασης και αναψυχής
  (ενδεικτικά αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια,
  επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–
  μπαρ).
  4.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις
  παρακάτω ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που
  επιθυμούν να παρακολουθήσουν:
  4.2.1. Υπηρεσία Υποδοχής
 • Υπάλληλος Υποδοχής
 • Βοηθός Υποδοχής
 • Υπάλληλος τήρησης λογαριασμών πελατών
 • Αποθηκάριος
 • Θυρωρός, Θυρωρός Β’, Βοηθός Θυρωρού, Νυκτοθυρωρός
 • Εξωτερικός Θυρωρός (Dorman)
 • Τηλεφωνητής / Τηλεφωνήτρια
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Γκρουμ
  4.2.2. Επισιτισμός
 • Εστίαρχος (Maitre)
 • Υπομαίτρ (Sous-Maitre)
 • Αρχισερβιτόρος (Captain)
 • Σερβιτόρος Τραπεζαρίας-Σαλονιού ή Ορόφων (θαλαμηπόλος)
 • Σερβιτόρος – Σερβιτόρος Bar
 • Βοηθός Σερβιτόρου
 • Ταμίας – Ελεγκτής (Ταμπλίστας)
 • Μπάρμαν και Βοηθός Μπάρμαν
  4.2.3. Μαγειρική Τέχνη
 • Αρχιμάγειρας
 • Μάγειρας Α’ και Β’
 • Μάγειρας Γ’
  5
 • Μπουφετζής
 • Μπουφετζής Α’
 • Ψήστης
 • Τηγανιέρης
 • Τεχνίτης Πιτσαρίας
 • Ντονερτζής
  4.2.4. Ζαχαροπλαστική Τέχνη
 • Ζαχαροπλάστης – Αρτοποιός
 • Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής
 • Βοηθός Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής
  4.2.5. Οροφοκομία
 • Προϊστάμενος/η Υπνοδωματίων και κοινόχρηστων χώρων
 • Προϊστάμενος/η – Λινοθήκης και πλυντηρίου
 • Καμαριέρα
 • Οροφοκόμος (Βαλές)
  4.3. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις για εισαγωγή μετεκπαιδευομένων καλύπτονται σε
  ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) από πρόσκαιρα ανέργους. Σε περίπτωση που το ως άνω
  αναφερόμενο ποσοστό δεν συμπληρωθεί από πρόσκαιρα ανέργους, οι κενές θέσεις
  καταλαμβάνονται από εργαζομένους σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
  Ειδικά για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, συνεπεία των έκτακτων συνθηκών που
  έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορωνοϊού covid-19, στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του
  Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι που κατά την ημερομηνία
  υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής αποδεικνύουν χρόνο ανεργίας
  έως δεκαοκτώ (18) μήνες.
  Αντιστοίχως, τεκμαίρεται ότι σε περίπτωση που καλυφθεί το 40% των θέσεων από
  πρόσκαιρα ανέργους και εξακολουθούν να υπάρχουν υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας,
  ενώ ταυτόχρονα υφίστανται κενές θέσεις στην κατηγορία των υποψηφίων εργαζομένων,
  αυτές οι κενές θέσεις καλύπτονται από πρόσκαιρα ανέργους.
  4.4. Προϋποθέσεις Φοίτησης
  4.4.1. Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από
  επιλογή και με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης:
  α. Έλληνες υπήκοοι,
  β. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
  γ. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού
  εκπαιδευομένων ανά τμήμα.
  4.4.2. Οι υποψήφιοι απασχολούμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και ειδικότητες θα
  πρέπει:
  α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την
  ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια
  συνολικά (ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί).
  β. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι
  Δημοτικού Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους
  αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184).
  6
  γ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών.
  4.4.3. Τόσο οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ελλάδας
  όσο και οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γνωρίζουν
  καλά την ελληνική γλώσσα και να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της
  ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2.
  4.4.4. Για τους πρόσκαιρα άνεργους, η διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία υποβολής
  της αίτησης να μην υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλουν στον
  ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η
  οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα
  προσωπικά τους στοιχεία (ημερομηνία γέννησης, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ.,
  Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση κατοικίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και επισυνάπτουν τα
  απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.
  Με την αίτηση οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία που συμπληρώνουν είναι ακριβή
  και αληθή και ότι αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  που περιλαμβάνονται στην αίτησή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
  επιλογής και σε περίπτωση επιτυχίας και εγγραφής τους, την τήρηση και επεξεργασία των
  προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείου Τουρισμού.
  Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της αίτησης παρέχονται
  στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
  5.1. Γενικά Δικαιολογητικά
  α. Ηλεκτρονική αίτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μία (1) ειδικότητα
  μετεκπαίδευσης και μέχρι δύο (2) πόλεις προτίμησης για την παρακολούθηση του
  προγράμματος της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει.
  β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της
  σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του
  διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του
  κατόχου) ή πιστοποιητικού γέννησης.
  γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  γ.1. Για αποφοίτους μέχρι το 1980, απολυτήριο Δημοτικού σχολείου.
  γ.2. Για αποφοίτους από το 1981 και εφεξής, απολυτήριο Γ’ Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ.
  739/1980.
  Απόφοιτοι Γυμνασίου (μέχρι το 1980) και απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
  Επαγγελματικής Σχολής ή ΣΕΚ ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
  προσκομίζουν τον τίτλο αποφοίτησης σε ευκρινές φωτοαντίγραφο προκειμένου να
  μοριοδοτηθούν αναλόγως.
  δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ενσήμων ή του Λογαριασμού Ασφαλισμένου
  του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στην ειδικότητα.
  Υποψήφιοι που συμπληρώνουν (οριακά) τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων κατά την
  ημερομηνία έκδοσης της παρούσας προκήρυξης (οπότε δεν έχουν αποσταλεί ακόμα τα
  ένσημά τους στο ΙΚΑ), υποβάλλουν επιπλέον μαζί με την αίτηση (α) βεβαίωση εργοδότη
  (για ΙΚΑ) αναφορικά με το διάστημα παροχής απασχόλησης και ασφάλισης και τον κωδικό
  ειδικότητας και (β) υπεύθυνη δήλωση ότι τα ένσημα των μηνών που υπολείπονται θα
  7
  προσκομιστούν συμπληρωματικά όταν υποβληθούν οι σχετικές Α.Π.Δ. και πάντως το
  αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.
  Γίνονται δεκτές οι ηλεκτρονικές εκτυπώσεις από την ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.-
  Ε.Τ.Α.Μ.).
  ε. Αναγγελία πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 2
  του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 (Α’ 299), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
  2 του ν. 4504/1966 (Α’ 57) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 763/1970 (Α’ 283), ή
  σύμβαση εργασίας του π.δ. 156/1994 (A’ 104) ή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.
  1599/1986 (Α’ 75) στην οποία δηλώνεται επακριβώς το είδος και ο χρόνος της εμπειρίας
  καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης,
  αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή Βεβαίωση εργοδότη στην οποία βεβαιώνεται η
  διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, για την απόδειξη της ειδικότητας στο επάγγελμα.
  Σε περίπτωση που από τα δικαιολογητικά της περίπτωσης δ δεν αποδεικνύεται
  προϋπηρεσία σε ειδικότητα συναφή με αυτές που ορίζονται στην παρ. 4.2. της παρούσας,
  υπερισχύει η ειδικότητα που αναφέρεται στα δικαιολογητικά της περίπτωσης ε.
  στ. Εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας
  από τον Ο.Α.Ε.Δ. η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
  ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
  5.2. Δικαιολογητικά κατά περίπτωση
  α. Για την απαλλαγή από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής κατά
  περίπτωση) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1077/1980, όπως
  αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3766/2009 (Α’ 102), πιστοποιητικό
  τουλάχιστον καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας για τις ειδικότητες
  Υπηρεσία Υποδοχής, Επισιτισμός και Οροφοκομία ή της γαλλικής γλώσσας για τις
  ειδικότητες Μαγειρική Τέχνη και Ζαχαροπλαστική Τέχνη.
  Για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ξένης γλώσσας, απαιτείται ευκρινές
  φωτοαντίγραφο του τίτλου (βλ. Παράρτημα 1) και επίσημη μετάφραση αυτού (βλ.
  Παράρτημα 2).
  β. Όσοι υποψήφιοι κατέχουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προσκομίζουν ευκρινές
  φωτοαντίγραφο επικυρωμένου αντιγράφου του τίτλου σπουδών τους, και επιπλέον:
  β.1. επίσημη μετάφραση του τίτλου στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
  στο Παράρτημα 2,
  β.2. βεβαίωση ισοτιμίας της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής
  Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
  και Θρησκευμάτων – Τμήμα Β’ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων Ξένων
  Τίτλων και Γνησιότητας, (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80, τηλ. 210-3443432,
  210-3442189) ή των κατά τόπους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  Προκειμένου περί τίτλων σπουδών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράξη
  ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
  Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ,0000(Διεύθυνση
  Πιστοποίησης Προσόντων, Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, Λεωφόρος Εθνικής
  Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία Αττικής, Τ.Κ. 142 34, τηλ. 210-2709093).
  γ. Τόσο για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός
  Ελλάδας όσο και για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο
  8
  Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1 και Πλ. Σκρα, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 32,
  Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας, τηλ. κέντρο 2313-331540-2) ή από το
  Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Παλαιό
  Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 541 24, τηλ. 2310-
  997571) ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του
  Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84, τηλ. 210-7277672).
  Για την απόδειξη της ελληνομάθειας μπορεί να προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο τίτλου
  σπουδών, τουλάχιστον, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής.
 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
  Η επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί από τις κατά τόπους τριμελείς επιτροπές της
  παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1077/1980, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του
  Κανονισμού Λειτουργίας (υπ’ αρ. 11506/2.7.2018 υ.α. (Β’ 2705)). Ο καθορισμός της σειράς
  προτεραιότητας για την επιλογή των καταρτιζομένων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης,
  γίνεται με μοριοδότηση των εξής κριτηρίων:
  Κριτήρια Μόρια
 3. Ηλικία
  α. Μέχρι 35 ετών 30
  β. Άνω των 35 ετών μέχρι και 45 ετών 35
  γ. Άνω των 45 ετών μέχρι και 55 ετών 40
  δ. Άνω των 55 ετών Εκτός διαδικασίας
 4. Προϋπηρεσία
  α. Βασική προϋπόθεση εισαγωγής (3 έτη) 20
  β. Άνω των 3 ετών και μέχρι 12 έτη Επιπλέον 2 μόρια για κάθε έτος
  γ. Άνω των 12 ετών προϋπηρεσίας Επιπλέον 12 μόρια
 5. Ανεργία
  Πρόσκαιρη ανεργία (μέχρι 18 μήνες) 5
 6. Τίτλος σπουδών / Τυπική εκπαίδευση
  α. Υποχρεωτική Εκπαίδευση (για όσους αποφοίτησαν
  μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού, για όσους
  αποφοίτησαν από το 1981 και εφεξής απολυτήριο Γ’
  Γυμνασίου σύμφωνα με το π.δ. 739/1980)
  15
  β. Γ’ Γυμνάσιου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 20
  γ. Απόφοιτοι Λυκείου 30
  Διευκρινίζεται ότι για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τα έτη υπολογίζονται από
  7.1.2021 και προς τα πίσω συνεχόμενα, δηλαδή για το διάστημα πέραν της τριετίας
  λαμβάνονται τα έτη 7.1.2017 – 6.1.2018, 7.1.2016 – 6.1.2017 κ.ο.κ. Για την προσμέτρηση
  ενός (1) έτους προϋπηρεσίας πέραν της τριετίας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
  πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημερομίσθια ανά έτος.
  9
 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ
  Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψήφιου και
  αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού
  www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr.
  Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του. Η ένσταση
  υποβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των
  μορίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στο
  Υπουργείο Τουρισμού, Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα
  Σχεδιασμού Τουριστικής Εκπαίδευσης, Λ. Αμαλίας 12, T.K. 105 57 Αθήνα. Η εξέταση όλων
  των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου
  οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου
  Τουρισμού, έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και έναν
  εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, που
  υποδεικνύονται αντιστοίχως με τους αναπληρωτές τους.
  Σε περίπτωση ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή
  επιλογής, ώστε ο τελικός αριθμός των μετεκπαιδευομένων να μην υπερβαίνει τον ανώτατο
  αριθμό ατόμων ανά τμήμα.
  Τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων (πίνακες επιτυχόντων) επικυρώνονται από
  το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού και γνωστοποιούνται με τους εξής τρόπους:
  (α) αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και
  (β) αναρτώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες υπό την εποπτεία των οποίων υλοποιείται το
  πρόγραμμα μετεκπαίδευσης.
 8. ΕΓΓΡΑΦΗ
  Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή μέσω ειδικά
  εξουσιοδοτημένου προσώπου αίτηση εγγραφής στη γραμματεία του τμήματος
  μετεκπαίδευσης στο οποίο έχουν εισαχθεί, σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4)
  εργασίμων ημερών η οποία ορίζεται στην απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων
  επιλογής (πινάκων επιτυχόντων). Επισημαίνεται η υποχρέωση των επιτυχόντων για
  υποβολή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή με την εγγραφή.
  Επιλεγέντες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται εντός του πιο πάνω διαστήματος διαγράφονται
  αυτοδίκαια και ειδοποιούνται οι επόμενοι στη σειρά κατάταξης μορίων (επιλαχόντες) μέχρι
  να συμπληρωθεί ο ανώτατος αριθμός μετεκπαιδευομένων κάθε τμήματος. Οι επιλαχόντες
  οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3)
  εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής τους. Οι αρμόδιες
  εκπαιδευτικές μονάδες ειδοποιούν τυχόν επιλαχόντες μέχρι τη συμπλήρωση του 20% της
  συνολικής διάρκειας των ωρών του εκπαιδευτικού προγράμματος και πάντως το αργότερο
  μέχρι τη συμπλήρωση των δέκα (10) πρώτων ημερών διδασκαλίας.
  Υποψήφιος που βάσει των μορίων του επιλέγεται σε περισσότερες από μία πόλεις έχει
  δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία πόλη σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του.
  Μετεγγραφή από ένα τμήμα σε άλλο και από μια πόλη σε άλλη δεν επιτρέπονται.
  10
 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 10. Tα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του ν. 1077/1980 είναι προγράμματα συνεχιζόμενης
  επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση και
  οδηγούν στην απόκτηση αδιαβάθμητων τίτλων σπουδών.
 11. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, πρωινές ή
  απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές δυνατότητες του Υπουργείου, και
  διαρκούν από δύο (2) έως πέντε (5) ώρες ημερησίως. Το Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί τη
  δυνατότητα πραγματοποίησης μαθημάτων κατ’ εξαίρεση και Σάββατο ανάλογα με τις
  ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
 12. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου στην
  Ανάβυσσο Αττικής, στην Περαία Θεσσαλονίκης, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στον Άγιο
  Νικόλαο και στο Άργος (για την περιοχή του Ναυπλίου) και σε μισθωμένες δομές στον
  Πύργο Ηλείας, στην Καλαμάτα, στην Κόρινθο (για την περιοχή του Λουτρακίου) και στο
  Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίες θα γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
  επιλογής των μετεκπαιδευομένων. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
  4682/2020 (Α’ 76) τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως
  κατάρτιση για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-
  19.
 13. Ελάχιστη προϋπόθεση λειτουργίας ενός Τμήματος Μετεκπαίδευσης είναι ο αριθμός των
  μετεκπαιδευομένων κατά την έναρξη του προγράμματος να είναι τουλάχιστον δέκα (10)
  άτομα. Ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι
  πέντε (25) άτομα.
 14. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει: (α) τριακόσιες ογδόντα (380) ώρες
  διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίου) ανά ειδικότητα, (β) γραπτές εξετάσεις για τα
  θεωρητικά μαθήματα και (γ) γραπτές και εργαστηριακές ή προφορικές εξετάσεις για τα
  τεχνικά μαθήματα και το μάθημα της ξένης γλώσσας.
 15. Η βαθμολογία υπολογίζεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα (0-20). Ο μετεκπαιδευόμενος
  θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εφόσον λάβει σε κάθε μάθημα
  βαθμό τουλάχιστον δέκα (10) και Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) επί του συνόλου των
  διδασκόμενων μαθημάτων από δέκα (10) και άνω.
 16. Οι καταρτιζόμενοι υποχρεούνται στην πιστή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας των
  Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Υπ’ αριθμ. 11506/2018
  Απόφαση Υπουργού Τουρισμού, ΦΕΚ 2705 Β’).
 17. Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και είναι
  υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Επιτρέπεται απουσία των
  καταρτιζομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κανονισμού.
 18. Οι μετεκπαιδευόμενοι, ανεξάρτητα με το αν συμπίπτει το ωράριο εργασίας τους με το
  ωράριο κατάρτισης, δικαιούνται να απέχουν από την ημερήσια εργασία τους για χρονικό
  διάστημα ίσο προς αυτό της μετεκπαίδευσής τους, ανεξαρτήτως ωραρίου ημερήσιας
  εργασίας. Ο χρόνος της αποχής αυτής θεωρείται ως χρόνος εργασίας. Για την παραπάνω
  αποχή του μετεκπαιδευομένου από την εργασία του περικόπτονται από τον εργοδότη
  αναλόγως οι αποδοχές του. Η περικοπή των αποδοχών δεν συνεπάγεται μεταβολή των
  εκατέρωθεν ασφαλιστικών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων (σχετ. ν. 1077/1980 άρθ.
  15).
 19. Οι μετεκπαιδευόμενοι δικαιούνται για όσο διαρκεί το πρόγραμμα επίδομα
  μετεκπαίδευσης, που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.. Πιο συγκεκριμένα:
  11
  (α) στους εργαζόμενους και στους μη επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα
  για κάθε ώρα μετεκπαίδευσης,
  (β) στους επιδοτούμενους ανέργους καταβάλλεται επίδομα για κάθε ημέρα
  μετεκπαίδευσης, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο ημερήσιο
  επίδομα ανεργίας, ανεξάρτητα από την ημερήσια διάρκεια της μετεκπαίδευσης, και
  ασφαλίζονται στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
  Η καταβολή του ως άνω επιδόματος προϋποθέτει την ανελλιπή παρακολούθηση των
  μαθημάτων.
 20. Η προστασία των μισθωτών αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής εμπρόθεσμης
  αίτησης για μετεκπαίδευση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1077/1980,
  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 1836/1989 (A’ 79).
 21. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής από την Πέμπτη 7.1.2021 έως
  και την Παρασκευή 15.1.2021 μέχρι το τέλος της ημέρας.
  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε δύο (2) πόλεις, επιλέγουν τα
  αντίστοιχα πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση.
  Τόπος υλοποίησης Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας εκπαιδευτικής μονάδας
  Αθήνα (Ανάβυσσος)
  Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου, 49ο χλμ. Παραλιακής Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου
  (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 190 13, τηλ. 22910-36998,
  22910-42294,-5.
  Θεσσαλονίκη
  Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, Παραλία Περαίας – Θεσσαλονίκη (πρώην
  Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), T.K. 570 19, τηλ. 23920-25551-4, 23920-
  75919.
  Ρόδος Ι.Ε.Κ. Ρόδου, Ξενοδοχείο “ΘΕΡΜΑΙ” Αλεξάνδρου Διάκου 1, Ρόδος, T.K.
  851 00, τηλ. 22410-74445-6, 22410-24351.
  Άγιος Νικόλαος Α.Σ.Τ.Ε.Κ., Λατούς 25, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος – Κρήτη, τηλ. 28410-
  28565, 28410-28828.
  Κέρκυρα Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας, Ξενοδοχείο “ART HOTEL DEBONO” Γουβιά Κέρκυρας,
  T.K. 491 00, τηλ. 26610-91541, 26610-90030.
  Ναύπλιο (Άργος)
  Λουτράκι (Κόρινθος)
  Πύργος
  Καλαμάτα
  I.E.K. Πελοποννήσου, “Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο”, Δαναού 29, Άργος,
  T.K. 212 00, τηλ. 27510-20115, 27510-20127.
  Ηράκλειο Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, Κοκκίνη Χάνι (πρώην Ξενοδοχείο “ΞΕΝΙΑ-ΗΛΙΟΣ”), Τ.Κ.
  715 00, Ηράκλειο – Κρήτη, τηλ. 2810-761363.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποβολή τυχόν ελλειπόντων, συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
  δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
  αιτήσεων. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά θα τεθούν εκτός
  διαδικασίας επιλογής.
  Στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται Παραρτήματα 1 και 2.
  12
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
  ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ − ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  ΜΕΡΟΣ Α
  Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
  Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
  αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001
  Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει»
  (Α’ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006
  «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α’ 115), ως εξής:
  α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
  αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
  ή
  β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN
  ή
  γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα
  από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια
  αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της
  αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή
  αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της
  Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
  φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε
  δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο
  αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα
  είναι η Αγγλική.
  Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους
  οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού
  γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
  (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230.
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
  200-210
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-
  210
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
  Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British
  Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
  • ECPE – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH
  LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan
  Language Assessment)
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON
  TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL
  LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)
  • ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του
  TRINITY COLLEGE LONDON
  13
  • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –
  MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY-
  (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS
  CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
  INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
  άριστης γνώσης)
  • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3
  Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL
  INTERNATIONAL (CEFR C2)
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
  «Distinction” ή “Credit”)
  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
  level C2) (μέχρι 31/8/2009)
  • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
  • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
  • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
  • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse
  Awards).
  • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
  • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading,
  Writing, Speaking).
  • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
  • GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL
  International (Classic C2)
  •C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
  (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2)
  (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)
  • Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2)
  • NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2
  (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT
  ENGLISH overall score 180-199
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score
  180-199
  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
  Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British
  Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local
  Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH
  CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
  score 180-190
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON
  TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL
  LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)
  • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON
  • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –
  EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT-
  (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS
  14
  CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN
  INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της
  πολύ καλής γνώσης)
  • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY
  (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
  • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως
  900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA
  • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2
  Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL
  INTERNATIONAL (CEFR C1)
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που
  η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
  «Distinction” ή “Credit”).
  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent
  level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)
  • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
  • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1)
  • Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS)
  • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse
  Awards)
  • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1)
  • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading,
  Writing, Speaking)
  • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99
  του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE
  ASSESSMENT.
  • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190
  έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
  ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή
  Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language
  Assessment
  • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
  • GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL
  International (Classic C1)
  • C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert
  C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1)
  (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
  • Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1)
  • NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1
  (γ) Καλή γνώση (Β2):
  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE
  ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
  overall score 160-179.
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-
  179
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του
  CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge
  Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British
  Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
  15
  •BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge
  Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS
  ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall
  score 160-170
  • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
  • (ECCE) – CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH
  LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan
  Language Assessment.)
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL
  ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του
  EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
  •CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
  • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) –
  COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) –
  COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY &
  GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS
  CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται
  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
  •Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)του Hellenic American
  University (Nashua, New Hampshire, USA)
  •TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως
  780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
  • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1
  Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
  INTERNATIONAL (CEFR B2)
  •PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που
  η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
  • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό
  «Distinction” ή “Credit.
  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent
  level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)
  • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
  • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
  • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.
  • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
  • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse
  Awards).
  • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
  •AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,
  Speaking).
  • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90
  του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE
  ASSESSMENT
  • ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157
  έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE
  ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή
  Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language
  Assessment
  • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
  • GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL
  International (Classic B2)
  16
  • Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)
  (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking)
  (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
  • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
  • NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
  Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
  γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
  (i) βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο
  πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή
  ή
  (ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση
  μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι
  αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της
  Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.
  Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
  Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
  αποδεικνύεται, ως εξής:
  (α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
  • Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
  • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
  • DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του
  διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Universite.
  • DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne
  Universite.
  • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
  Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
  • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
  (β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
  •Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
  • DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο
  Ελλάδος.
  • DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
  • CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-
  Sorbonne Universite.
  • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
  Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1.
  • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
  (γ) Καλή γνώση (Β2) :
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
  με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
  • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
  • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο
  Ελλάδος.
  17
  • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
  • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV),
  Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
  • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.
  Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν,
  απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων),
  για το επίπεδο του πιστοποιητικού.
  Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
  τους στην ελληνική γλώσσα.
  ΜΕΡΟΣ Β
  Επίσης:
  α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
  (i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
  Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
  (ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
  αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
  (iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
  (iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
  β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό
  πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2
  του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α’ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α’ της παρ. 19 του
  άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α’ 141). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με
  απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
  εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.
  Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον
  και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία
  χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του
  Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση
  χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης
  ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
  Σημείωση:
  α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι
  σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
  β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
  αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
  γ) Σε περιπτώσεις απώλειας των ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών ή σε περιπτώσεις που οι
  τίτλοι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, οι υποψήφιοι μπορούν να αποδείξουν την πιστοποίηση της
  ξένης γλώσσας με πρόσφατη βεβαίωση του φορέα έκδοσης του πτυχίου.
  Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ.
  347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη
  γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, στο
  παρόν Παράρτημα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
  18
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ κ.λπ.
  Της ημεδαπής
  α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς
  του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.),
  υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
  πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
  β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς
  του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς),
  υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
  ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή
  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
  υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο
  ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που
  φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
  Της αλλοδαπής (τίτλοι σπουδών, πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κ.λ.π)
  Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη
  πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
  Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
  την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
  διερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26.12.1913/1−2−1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο
  «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α΄), μεταφράσεις
  ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.9.2013 γίνονται δεκτές εφόσον
  ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία
  μετέφρασε, ή σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4194/2013.
  Τα ανωτέρα (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
  φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν
  επικυρωθεί από δικηγόρο.
  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
  τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου
  περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που
  προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι
  προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους
  νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των
  τίτλων.
  19
  Η παρούσα απόφαση με τα Παραρτήματα 1 και 2 αναρτάται στις ιστοσελίδες του
  Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr, καθώς και στον
  ιστότοπο https://diavgeia.gov.gr.