Ακολουθεί ΦΕΚ

1 Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμε-
νων θέσεων εργασίας.
2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-
κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 39539/996 (1)
Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμε-
νων θέσεων εργασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 28 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θε-
  σμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φο-
  ρέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση
  Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική
  Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή
  Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 181).
 2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
  λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
  νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
  (Α΄ 133).
 3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
  και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) –
  δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
  ισχύουν.
 4. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από
  την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).
 5. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
  νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
  άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομο-
  θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
  (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
  22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 6. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
  ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως
  ισχύει.
 7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
  ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
  (Α΄ 168), όπως ισχύει.
 8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
  μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
 9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
  μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
  διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
 10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
  Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
  τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
 12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
  γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
 13. Την υπό στοιχεία Υ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυ-
  πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
  Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
 14. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
  φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
  σεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
  εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ», όπως τροπο-
  ποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 3520).
 15. Την υπ’ αρ. οικ. 37994/2068/28-9-2020 εισήγηση
  της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 16. Την ανάγκη τόνωσης της απασχόλησης, ανάσχε-
  σης της ανεργίας και στήριξης του εισοδήματος των
  εργαζομένων εξαιτίας των επιπτώσεων της εμφάνισης
  της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 μέσα από την
  παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δημιουργία
  νέων θέσεων εργασίας.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  E
  30 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4261
  46801
  46802 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4261/30.09.2020
 17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
  δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση του κρατικού
  προϋπολογισμού, πέραν των τριακόσια σαράντα πέντε
  εκατομμυρίων ευρώ (345.000.000 €) επιμεριζόμενα σε
  69.000.000 ευρώ για το έτος 2020 και 276.000.000 ευρώ
  για το 2021, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογι-
  σμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
  ων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310988001, όπως είχε
  προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 36584/1981/15-9-2020 ει-
  σηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
  Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, αποφασίζουμε:
  την κατάρτιση ανοιχτού προγράμματος για τη δημι-
  ουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας
  ως εξής:
  Άρθρο 1
  Σκοπός του προγράμματος – Διάρκεια
 18. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία
  100.000 νέων θέσεων εργασίας, με την επιδότηση του
  συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών- ερ-
  γαζομένων), για έξι (6) μήνες, σε επιχειρήσεις -εργοδότες
  του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και
  επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι νέες θέσεις εργα-
  σίας που επιδοτούνται από το πρόγραμμα είναι επιπρό-
  σθετες του αριθμού των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
  των επιχειρήσεων – εργοδοτών κατά την 18/9/2020, ημε-
  ρομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020 (Α΄ 181).
 19. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος
  είναι η 1-10-2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επι-
  δοτούμενων θέσεων εργασίας.
  Άρθρο 2
  Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας
 20. Για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσε-
  ται στο παρόν πρόγραμμα, επιδοτείται από τον κρατικό
  προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
  εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του
  μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστι-
  κές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, για χρονικό
  διάστημα έξι (6) μηνών.
 21. Σε περίπτωση που η νέα θέση εργασίας αφορά μα-
  κροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στο μητρώο ανέργων
  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα
  μηνών μέχρι την υποβολή της αίτησης-δήλωσης των
  επιχειρήσεων-εργοδοτών για ένταξη στο πρόγραμμα, η
  νέα πρόσληψη επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογι-
  σμό πέραν της επιδότησης της παρ. 1 του παρόντος με
  διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού,
  προ φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σε κάθε
  περίπτωση, ο καθαρός μηνιαίος μισθός, προ φόρου και
  ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του νεοπροσληφθέντα
  μακροχρόνια ανέργου δεν μπορεί να υπολείπεται του
  ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.
 22. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στο
  πρόγραμμα υποβάλλουν τη σχετική Αναλυτική Περιο-
  δική Δήλωση (ΑΠΔ).
  Άρθρο 3
  Προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρήσεων
  στο πρόγραμμα
  Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν επιχειρήσεις –
  εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, υπό την προ-
  ϋπόθεση ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμε-
  ρες ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους
  προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα
  Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), κατά την ημερομηνία
  υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο
  πρόγραμμα του άρθρου 6 της παρούσας.
  Άρθρο 4
  Ωφελούμενοι του προγράμματος
 23. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσοι εργα-
  ζόμενοι προσληφθούν από την 1-10-2020 και εφεξής,
  με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική
  απασχόληση, σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού
  τομέα του άρθρου 3.
 24. Οι ανωτέρω ωφελούμενοι εργαζόμενοι, κατά τη
  στιγμή της πρόσληψής τους δεν πρέπει:
  α) να είχαν ενεργή σύμβαση εργασίας με την αιτούσα
  επιχείρηση-εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό
  Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή με άλλον εργοδότη,
  για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
  πρόσληψής τους,
  β) να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.
  Άρθρο 5
  Διατήρηση θέσεων εργασίας –
  Όροι και δεσμεύσεις
 25. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο
  πρόγραμμα ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων
  για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που επιδοτείται
  κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος
  με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 18-9-2020,
  προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτού-
  μενων εργαζομένων.
 26. Ο αριθμός των εργαζομένων που λαμβάνεται υπόψη
  για τον έλεγχο του κριτηρίου της διατήρησης του μέσου
  όρου των θέσεων εργασίας της παρ. 1 του παρόντος άρ-
  θρου, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με
  μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας
  ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με
  πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων
  και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στον ανωτέρω
  αριθμό δεν προσμετρούνται εργαζόμενοι:
  α) των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται ένεκα συ-
  νταξιοδότησης ή θανάτου,
  β) των οποίων λήγει η σύμβαση εργασίας ορισμένου
  χρόνου,
  γ) οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς.
 27. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επι-
  δότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται
  η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των
  ωφελουμένων του προγράμματος.
 28. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των ωφελου-
  μένων εργαζομένων δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε περί-
  Τεύχος B’ 4261/30.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46803
  πτωση που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον
  εργαζόμενο. Διαφορετικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του
  άρθρου 7 της παρούσας.
 29. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασί-
  ας ωφελουμένου εργαζόμενου για σπουδαίο λόγο, δεν
  επιτρέπεται η αντικατάσταση της θέσης εργασίας με νέο
  επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστη-
  μα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου. Αντ’ αυτού οι επιχειρή-
  σεις – εργοδότες δύνανται να αιτηθούν για την έγκριση
  νέας επιδοτούμενης θέσης εργασίας.
 30. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος
  μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση –
  εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμ-
  βαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτή, ο
  εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την
  επιχείρηση – εργοδότη.
 31. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι που τοποθετούνται
  στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να
  ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου
  31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και οι συμβάσεις εργασίας
  τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.
 32. Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παρά-
  σχουν την εργασία τους και με το σύστημα της εξ απο-
  στάσεως, εφόσον η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.
 33. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τα προστατευτικά μέ-
  τρα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε σχέση
  με τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, ως ορίζονται
  στην παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε
  με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως ισχύει, και
  στην υπό στοιχεία 37095/1436/17-9-2020 (Β΄ 4011) κοινή
  υπουργική απόφαση, ισχύουν και για τους ωφελούμε-
  νους εργαζόμενους του προγράμματος, ως ειδικότερες,
  και υπερισχύουν της παρούσας.
  Άρθρο 6
  Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα – αίτηση –
  έγκριση – πρόσληψη ωφελουμένων
 34. Για την ένταξη επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιω-
  τικού τομέα στο πρόγραμμα, ακολουθείται η εξής δια-
  δικασία:
  α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να
  προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή
  περισσότερες φορές, υποβάλλουν για κάθε έναν δυ-
  νητικά ωφελούμενο που επιθυμούν να εντάξουν στο
  πρόγραμμα ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη
  δήλωση σε ειδικό έντυπο με τίτλο «Αίτηση- Υπεύθυνη
  Δήλωση ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων
  επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Ερ-
  γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά
  ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ως
  προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ
  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  (Α΄ 75), με την οποία δηλώνουν τα εξής:
  i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
  ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επι-
  θυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μει-
  κτές και τις αντίστοιχες καθαρές, προ φόρου και ειδικής
  εισφοράς αλληλεγγύης, αποδοχές του, οι οποίες δεν
  μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του
  νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για
  μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού
  ή ημερομισθίου αυτού,
  iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια
  άνεργος,
  iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού
  λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης και μόνο για την
  περίπτωση που η επιχείρηση – εργοδότης αιτείται να
  προσλάβει μακροχρόνια άνεργο,
  v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή
  έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς
  το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
  vi) ότι θα διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό
  εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι μηνών,
  κατά το οποίο επιδοτείται η νέα θέση εργασίας, σύμφωνα
  με το πρόγραμμα.
  β) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτη-
  ση – υπεύθυνη δήλωση των επιχειρήσεων εργοδοτών και
  οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα που αφορούν
  στον δυνητικά ωφελούμενο, ελέγχονται και διασταυρώ-
  νονται από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κατά την ημερομηνία υπο-
  βολής της αίτησης, ως εξής:
  i) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν εργάζεται σε άλλον
  εργοδότη,
  ii) ότι ο δυνητικά ωφελούμενος δεν είχε ενεργή σύμ-
  βαση εργασίας με την αιτούσα επιχείρηση-εργοδότη,
  ως προσδιορίζεται με τον ΑΦΜ ή με άλλον εργοδότη,
  για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία
  της πρόσληψης,
  iii) σε περίπτωση που ο δυνητικά ωφελούμενος δη-
  λώνεται ως μακροχρόνια άνεργος, ελέγχεται ότι είναι
  εγγεγραμμένος στο μητρώο μακροχρόνια ανέργων του
  ΟΑΕΔ.
  Οι επιχειρήσεις – εργοδότες λαμβάνουν αποδεικτικό
  για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους και ταυ-
  τόχρονα ενημερώνονται αν ο δηλωθέν ωφελούμενος
  είναι μακροχρόνια άνεργος, εγγεγραμμένος στο μητρώο
  του ΟΑΕΔ.
  γ) Ύστερα από την έγκριση της αίτησης -υπεύθυνης
  δήλωσης των επιχειρήσεων – εργοδοτών για ένταξη
  δυνητικά ωφελούμενου στο πρόγραμμα, για να ολο-
  κληρωθεί η διαδικασία ένταξής του, οι επιχειρήσεις –
  εργοδότες, αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμε-
  νης ημέρας από την έγκριση της αίτησης, προχωρούν
  στη σύναψη σύμβασης εργασίας και στην πρόσληψη
  του ωφελούμενου, υποβάλλοντας το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ
  ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, όπου και δηλώνεται
  σε ειδικό πεδίο η συμμετοχή του στο παρόν πρόγραμμα.
  Διαφορετικά, μια εγκεκριμένη αίτηση για την οποία δεν
  υποβλήθηκε πρόσληψη στην προβλεπόμενη προθεσμία,
  λογίζεται ως μη γενόμενη.
  Άρθρο 7
  Έλεγχος προϋποθέσεων- Κυρώσεις
 35. Οι διασταυρώσεις των προϋποθέσεων των άρθρων 3
  και 5 της παρούσας, πραγματοποιούνται απολογιστι-
  κά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
  Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ, και του Κέντρου
  Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
  46804 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4261/30.09.2020
 36. Στο τέλος κάθε μήνα πραγματοποιείται έλεγχος από
  το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ για τη διατήρηση των επιδοτούμενων
  θέσεων εργασίας.
 37. Κάθε μήνα παρακολουθείται η τήρηση των προϋπο-
  θέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της παρούσας και
  σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, οι επιχειρήσεις-
  εργοδότες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση.
 38. Σε περίπτωση που κατά τον απολογιστικό έλεγχο
  συναχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρ-
  θρων 3 και 5 της παρούσας, οι επιχειρήσεις-εργοδότες,
  εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που
  έχουν ήδη καταβληθεί του προγράμματος αναζητούνται
  από τις επιχειρήσεις – εργοδότες με τη διαδικασία που
  περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
  Άρθρο 8
  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 39. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την
  έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
  (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
  «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες και
  τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 40. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομέ-
  νων είναι η παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχεία ε του Γ.Κ.Π.Δ.
  συνδυαστικά με την παρ. 1 του άρθρου 6 στοιχεία γ του
  Γ.Κ.Π.Δ.
 41. Τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρήσεων-εργο-
  δοτών και των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρό-
  γραμμα δύνανται να κοινοποιούνται σε ή να αντλούνται
  από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
  μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Υπουργείου Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΣΕΠΕ, του Ενιαίου Φορέα
  Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του ΟΑΕΔ και του ΕΤΕΑΕΠ,
  για την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο
  του προγράμματος.
 42. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
  ων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις
  επιχειρήσεις-εργοδότες και στους εργαζόμενους που
  εντάσσονται στο πρόγραμμα ενημέρωση σχετικά με την
  επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
  και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε πε-
  ρίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.
  Άρθρο 9
  Λοιπές διατάξεις
 43. Για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών ει-
  σφορών των εργαζομένων που εντάσσονται στο πρό-
  γραμμα καθώς και της επιδότησης των διακοσίων (200)
  ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού για όσους εξ
  αυτών είναι μακροχρόνια άνεργοι, όπως ορίζονται στην
  παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 44. Η καταβολή της επιδότησης των διακοσίων (200)
  ευρώ γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού
  των επιχειρήσεων-εργοδοτών. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγε-
  ται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαι-
  ούχων – επιχειρήσεων εργοδοτών, η οποία περιλαμβάνει
  τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαρια-
  σμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο
  τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
 45. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
  επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά συστήμα-
  τα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης,
  διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε., στη Διεύθυνση Ένταξης στην
  Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
  του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων-
  εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που πε-
  ριλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων επιχειρήσεων
  εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογρά-
  φως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.
  Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον
  αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
  νικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης
  Ένταξης στην Εργασία.
 46. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
  κών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
  του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Δι-
  εύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
 47. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση
  αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμει-
  ακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
  Κράτους (Γ.Λ.Κ.) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική
  εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του
  λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό
  Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών», και
  την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. και των
  οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπε-
  ζικών λογαριασμών των δικαιούχων επιχειρήσεων-εργο-
  δοτών. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση
  Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και
  στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής
  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
 48. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επι-
  στρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ:
  GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνη-
  σης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και λο-
  γιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για
  τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το
  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το
  Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να συμπεριληφθούν στην
  επόμενη πληρωμή.
 49. Για την πληρωμή της επιδότησης των διακοσίων
  ευρώ (200) ευρώ, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4
  επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 50. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
  ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
  φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση
  Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
  νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
  νωνικών Υποθέσεων.
 51. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
  γραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά
  πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλλη-
  λοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους
  υπαιτιότητα.
  Τεύχος B’ 4261/30.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46805
  Άρθρο 10
  Αχρεωστήτως καταβληθέντα –
  αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
 52. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπο-
  νται από άλλες διατάξεις στα πρόσωπα που δηλώνουν
  ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυ-
  ρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
  σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
 53. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογί-
  ζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
  του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή
  του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και
  εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
  σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
  Οι Υπουργοί
  Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
  Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
  Ι
  Aριθμ. 39551/Δ1.11831 (2)
  Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
  13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-
  κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
  Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
  Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
  (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε
  και ισχύει.
  Ο YΠOYPΓΟΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
 54. Την παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 «Ανα-
  μόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των
  αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών
  ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιό-
  τητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική
  Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις»
  (Α΄ 181).
 55. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
  «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
  Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνε-
  χιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 84) και
  β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
  νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
  και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
  κότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις».
 56. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από
  30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)
  «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυ-
  ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄86).
 57. Το άρθρο δωδέκατο της από 01.05.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
  δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην
  κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία
  κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104).
 58. Τις παρ. 1, 2, 4 του άρθρου δέκατου, υποπαρ. 2Α, 2Γ
  και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε του άρθρου ενδέ-
  κατου, καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.03.2020
  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) «Κατεπεί-
  γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
  κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στή-
  ριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
  διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
  δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
  1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
 59. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β΄ , παρ. 2, παρ. 3 περ. α και
  περ. στ΄ της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
  εχομένου (Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
  του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
  ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
 60. Τις παρ. 1, 2, 4 του άρθρου δέκατου τρίτου της από
  14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64)
  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περι-
  ορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η
  οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).
 61. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγο-
  ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
  ελληνικής οικονομίας» (Α΄ 212).
 62. Την υπ’ αρ. οικ. 23103/478 κοινή απόφαση «Καθορι-
  σμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυ-
  σης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ 2274).
 63. Την υπ’ αρ. 21036/1737/2-6-2020 κοινή απόφαση
  του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργα-
  σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόμα-
  τος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού.
  Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που κα-
  λύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία
  πληρωμής του» (Β΄ 2141).
 64. Την υπ’ αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική
  απόφαση (Β΄1208) «Παράταση της ισχύος των έκτακτων
  και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την
  αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κο-
  ρωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου
  εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4
  της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
  νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
  της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)»,
  όπως ισχύει.
 65. Την υπ’ αρ. οικ. 17787/520/8-5-2020 κοινή υπουρ-
  γική απόφαση (Β΄ 1778) «Παράταση της ισχύος του έκτα-
  κτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ει-
  δικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό
  46806 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4261/30.09.2020
  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4
  της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
  νεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, (Α΄ 55).
 66. Την υπ’ αρ. 20788/610/29-5-2020 κοινή υπουργι-
  κή απόφαση (Β΄2083) «Παράταση της ισχύος των έκτα-
  κτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας
  για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης
  του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του
  χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από
  11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατε-
  πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-
  πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
  ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)».
 67. Την υπό στοιχεία Α. 1053/2020 απόφαση Υφυ-
  πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
  εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) με την οποία λαμβά-
  νονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
  κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 949),
  όπως ισχύει.
 68. Την υπό στοιχεία Α. 1054/2020 απόφαση Υφυ-
  πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
  εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) με την οποία λαμβά-
  νονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
  κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β΄ 950).
 69. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 «Επιβολή του
  μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιω-
  τικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το
  χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς
  περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»
  (Β΄ 915).
 70. Την υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική
  απόφαση «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων-εργοδοτών
  του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργο-
  δότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί
  η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με
  εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει
  ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει
  των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται
  από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση
  των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1078).
 71. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και
  συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης
  εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων –
  Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
  (Α΄ 130).
 72. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
  προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολο-
  γική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτι-
  κές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
  συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
  των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73) και ιδίως
  την παρ. 2.
 73. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της
  απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
  άλλες διατάξεις» (Α΄ 79), όπως ισχύει μετά την τροπο-
  ποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).
 74. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006
  «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και
  των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α΄ 261).
 75. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθ-
  μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
  μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
  και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
 76. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
  μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
  διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
 77. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α΄ 121).
 78. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
  Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
  τικών Τομέων» (Α΄123).
 79. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
  ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
  (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 80. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των
  εργαζομένων {και ιδίως άρθρο 5 και 7 του α.ν. 547/1937
  (Α΄ 98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄ 35), άρθρο
  3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α΄ 202), παρ. 1 του άρθρου 3
  του ν.δ. 515/1970 (Α΄ 95), άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932
  (Α΄ 114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235), και τις υπ’
  αρ. {6958/13-2-1960 (Β΄ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄ 350),
  39431/6-6-1961 (Β΄ 234) και 65982/13-1-1966 (Β΄ 600)}
  υπουργικές αποφάσεις.
 81. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων»
  (Α΄ 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ. στ΄ υπο-
  περ. αα΄ και ββ΄, σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και παρ. 2
  του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
 82. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί
  Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α΄ 299).
 83. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3198/1955 «Περί τρο-
  ποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας
  της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α΄ 98).
 84. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
  νισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
 85. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κα-
  τάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ)
  υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του
  Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της
  Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), σε συνδυα-
  σμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια
  τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες δια-
  τάξεις» (Α΄ 206).
 86. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
  Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
  νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
  του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
  σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
  στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
  Τεύχος B’ 4261/30.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46807
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
  Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137) και τον Κανο-
  νισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
  των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
  κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
  της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προ-
  στασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88),
 87. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλ-
  λες διατάξεις» (Α΄ 258),
 88. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Ορ-
  γάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μετα-
  φορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και
  ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
  (Α΄ 268).
 89. Την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001
  «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας
  του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με
  το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
 90. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινω-
  νικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και
  την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
 91. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
  νηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138).
 92. Τα άρθρο 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρ-
  φωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
  θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
  (Α΄ 170).
 93. Την παρ. 1 του άρθρου 31, του άρθρου 32 και την
  παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουρ-
  γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διε-
  θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
  (Α΄ 195).
 94. Τις υποπαρ. ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου
  του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα
  Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
  θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
  2016» (Α΄ 222).
 95. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου
  πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
  γής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013»
  (Α΄ 107),
 96. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 «Αντι-
  μετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφά-
  λιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις
  αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α΄ 88).
 97. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7.1932 «Περί Κω-
  δικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου
  εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με τις παρ.
  1-7 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
 98. Την υπ’ αρ. οικ. 51524/1262/7-11-2019 απόφαση του
  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 4173).
 99. Την υπ’ αρ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του
  Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των ωρών
  εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
  αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποι-
  ήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. 989/1.9.1980
  (Β΄ 905) και υπ’ αρ. 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του
  Υπουργού Εργασίας.
 100. Την υπό στοιχεία Ε5/1303/3-3-1986 κοινή απόφα-
  ση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
  Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
  «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρα-
  κτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
 101. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 κοινή από-
  φαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και
  Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και
  συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών
  Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
 102. Την υπό στοιχεία Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του
  Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του
  Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίω-
  σης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»
  (Β΄ 453).
 103. Την υπ’ αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 κοινή
  απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οι-
  κονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας,
  Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης,
  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπο-
  ρικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης,
  Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ-
  γων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου
  και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της
  υπό στοιχεία Ε5/1258/86 κοινής υπουργικής απόφασης
  και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών
  των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που
  πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσί-
  ες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και
  οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 307).
 104. Την υπ’ αρ. 16802/667/27-8-2010 απόφαση των
  Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων
  και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού
  και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκη-
  σης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών
  Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτο-
  βάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345).
 105. Την υπό στοιχεία 139931/Κ1/8-9-2015 κοινή από-
  φαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας
  και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
  νωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή
  Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
 106. Την υπ’ αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουρ-
  γών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και
  Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»
  (Β΄ 491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 60615/
  Δ4/7-4-2017 (Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/11-7-2018
  (Β΄ 2784) όμοιες.
 107. Την υπό στοιχεία Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση
  των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευ-
  νας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
  σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επι-
  46808 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4261/30.09.2020
  δότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών
  των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
  Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτι-
  σης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
  στοιχεία Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β΄ 2117).
 108. Την υπό στοιχεία Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 από-
  φαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδεί-
  ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
  Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
  Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού
  Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου
  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως
  τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ7/35243/Δ4/
  6-3-2019 όμοιά της (Β΄ 866).
 109. Την υπ’ αρ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των
  Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
  και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότη-
  ση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων
  των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του
  ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φο-
  ρείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις
  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές
  επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε
  σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης
  της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄ 1340).
 110. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την
  εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 66).
 111. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβα-
  σης Εργασίας ετών 2006 και 2007, με την οποία η χώρα
  μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία – Πλαίσιο
  για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
 112. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
  βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
  το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
 113. Την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργι-
  κή απόφαση (Β΄ 3520) «Επανακαθορισμός όρων ηλε-
  κτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος
  Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχο-
  λήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποι-
  ήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019
  (Β΄ 3751/10-10-2019), υπό στοιχεία 54286/Δ1.17642/
  21-11-2019 (Β΄ 4293), υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/
  12-3-2020 (Β΄ 854), υπό στοιχεία 13031/Δ1.4551/
  23-3-2020 (Β΄ 994), υπό στοιχεία 13272/Δ1.4607/
  30-3-2020 (Β΄ 1131), υπό στοιχεία 13564/Δ1.4770/
  30-3-2020 (Β΄ 1161), υπό στοιχεία 14638/Δ1. 4991/
  9-4-2020 (Β΄ 1424), υπό στοιχεία 17239/Δ1.5936/
  4-5-2020 (Β΄ 1695) υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία
  22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β΄ 2278), υπό στοιχεία 22804/
  Δ1. 7772/12-6-2020 (Β΄ 2273), υπό στοιχεία 27759/
  Δ1.9161/8-7-2020 (Β΄ 2780) και ισχύει.
 114. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομέ-
  νων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουρ-
  γία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων
  μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
 115. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά
  εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
 116. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών
  και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστα-
  σίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε
  όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
 117. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
  φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
  προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  Άρθρο πρώτο
  Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
  13-9-2019 (Β΄ 3520/) απόφαση του Υπουργού Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων
  ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώ-
  ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
  Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» όπως
  τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
 118. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις – Εξαιρέσεις»,
  προστίθεται παρ. 14.17, ως εξής:
  «14.17. Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4726/2020
  (Α΄ 181) επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίοι επιθυμούν
  να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουρ-
  γία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας και
  στο πλαίσιο του προγράμματος να προβούν σε νέα πρό-
  σληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές,
  υποχρεούνται να προβούν σε υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
  του νέου εντύπου «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης
  στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων
  θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
  νικών Υποθέσεων», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και
  υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την
  αλήθεια του περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, με την
  οποία δηλώνουν:
  i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
  ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυ-
  μούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές
  και τις αντίστοιχες καθαρές αποδοχές του, οι οποίες δεν
  μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση του
  νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για
  μερική απασχόληση, της αντίστοιχης αναλογίας μισθού
  ή ημερομισθίου αυτού,
  iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια
  άνεργος,
  iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού
  λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης για την περίπτωση
  μακροχρόνια ανέργου,
  v) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή
  έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς
  το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
  vi) ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων
  με βάση τα προβλεπόμενα στην οικεία κοινή υπουργική
  απόφαση.
  Στη συνέχεια οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες,
  εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, υποχρεούνται, αυθημε-
  ρόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την
  έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν το έντυπο Ε3:
  ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για κάθε νέα
  πρόσληψη εγκεκριμένου ωφελούμενου που επιθυμούν
  να εντάξουν στο πρόγραμμα, όπου και δηλώνεται σε
  ειδικό πεδίο η συμμετοχή σε αυτό. Σε αντίθετη περί-
  Τεύχος B’ 4261/30.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46809
  πτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η αίτησή
  τους λογίζεται ως μη γενόμενη, ενώ σε μη επιλογή του
  ειδικού πεδίου στο έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕ-
  ΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η πρόσληψη θα διενεργείται εκτός
  του προγράμματος.
  Άρθρο δεύτερο
  Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρ-
  τημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019
  (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-
  κών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
  υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρη-
  σης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως
  Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε
  και ισχύει, ως εξής:
  i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη
  Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000
  νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουρ-
  γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ως
  εξής: