Στις επόμενες μέρες με πιθανή ημερομηνία την 11η Απριλίου 2017 την Μεγάλη Τρίτη, η μεταβίβαση των αεροδρομίων με την καταβολή του τιμήματος των 1,23 δισ. ευρώ., εξέλιξη με ξεχωριστό ειδικό βάρος λόγω των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Μεταφορών, Αμύνης και Οικονομικών προβλέπει την υπογραφή των επιμέρους, ανά περιφερειακό αεροδρόμιο, πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής.
Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, περιλαμβάνονται: 
•Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής αεροδρομίου, που αφορά στην παραλαβή της χρήσης των περιοχών παραχώρησης του αντίστοιχου περιφερειακού αεροδρομίου. Δηλαδή του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και νομής των εκτάσεων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών και χώρων του εν λόγω αεροδρομίου που απαιτούνται για την υλοποίηση της παραχώρησης.
•Πρωτόκολλο παραλαβής των κινητών περιουσιακών στοιχείων με βάση το επικαιροποιημένο Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων.
•Πρωτόκολλο μετρητών κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
Με βάση την ΚΥΑ για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια εντέλλονται οι κατά τόπους αερολιμενάρχες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράψουν τα προαναφερθέντα επιμέρους ανά αεροδρόμιο πρωτόκολλα, κατόπιν της παράδοσης στον αερολιμενάρχη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της παραχωρησιούχου εταιρείας του συνόλου των ανωτέρω πρωτοκόλλων πριν από την ημέρα έναρξης παραχώρησης, όπως αυτή ορίζεται σε κάθε σύμβαση παραχώρησης. Οι αερολιμενάρχες εντέλλονται να εκτελέσουν κάθε άλλη, κατά τόπο, απαραίτητη ενέργεια που σχετίζεται με την προαναφερθείσα διαδικασία.