Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023: Τουρισμός και Πράσινες Επενδύσεις
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία και ειδικά στο
ΑΕΠ της χώρας μας, με τις φετινές αφίξεις να ξεπερνούν κάθε προσδοκία.
Όμως, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που απειλεί τον πλανήτη μας επηρεάζουν τον
τουρισμό και αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την περαιτέρω ανάπτυξη του.
Γι’ αυτό επιβάλλεται να υπάρξει ένα μακροχρόνιο σχέδιο που θα προάγει την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος, την «πράσινη» αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών και κατ΄
επέκταση τη βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών.
Υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις που θα στοχεύσουν στη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, στην εξοικονόμηση
ενέργειας, στη σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και
στην υλοποίηση έργων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και διατηρούν τα χαρακτηριστικά
του κάθε τόπου.
Για τη διαφύλαξη και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω των
«πράσινων» επενδύσεων απαιτείται μια συλλογική προσπάθεια. Είναι απαραίτητη τόσο η
συμβολή της Πολιτείας όσο και των επιχειρηματιών του τουρισμού.