Πρόκειται για ένα διαδραστικό χάρτη της AGENSO, εκτίμησης κινδύνου πυρκαγιάς για τον Ελλαδικό χώρο που είναι ελεύθερα προσβάσιμος στο www.firedanger.gr.

Με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων για μετεωρολογικές παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η βροχόπτωση, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου, υπολογίζονται τόσο η πιθανότητα εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς όσο και ο κίνδυνος ανάφλεξης . Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε έναν έγχρωμο διαδραστικό χάρτη με πέντε διαφορετικά επίπεδα επικινδυνότητας: πράσινο για χαμηλό κίνδυνο, μπλε για μεσαίο κίνδυνο, κίτρινο για υψηλό κίνδυνο, πορτοκαλί για πολύ υψηλό κίνδυνο και κόκκινο για κατάσταση συναγερμού.

Έτσι, ο χρήστης μπορεί να δει την εκτίμηση για βάθος πέντε (5) ημερών και ανά τρίωρο, είτε αναζητώντας και επιλέγοντας την περιοχή ενδιαφέροντος, είτε ενεργοποιώντας την ανίχνευση της τρέχουσας τοποθεσίας του.
Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο σε απλούς πολίτες, όσο και σε στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, και είναι προσβάσιμη δωρεάν, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής.

H AGENSO είναι μια καινοτόμος εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης που εξειδικεύεται στους τομείς των έξυπνων πόλεων, της γεωργίας και του περιβάλλοντος. Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από μία ομάδα 20 και πλέον ατόμων υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα γεωπονίας, υπηρεσιών ΙοΤ, δημιουργίας λογισμικών και αυτοματισμών, καθώς και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, η AGENSO αναπτύσσει καινοτόμα συστήματα και έξυπνες συσκευές, συστήματα ευφυούς γεωργίας, διαχείρισης υδάτων και άρδευσης, καθώς και κυκλικής οικονομίας, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους για την εφαρμογή της αειφορικής διαχείρισης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει. Η εταιρεία μέσω της συμμετοχής σε 25 και πλέον Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα. Στο επίκεντρο των έργων αυτών βρίσκεται το “AccelWater”, το οποίο συντονίζεται από την AGENSO και υλοποιείται από 18 οργανισμούς σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες, έχοντας ως βασικό του στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού στη βιομηχανία τροφίμων
και ποτών.

Σημαντική αναγνώριση της εταιρείας, αποτέλεσε το γεγονός ότι το 2020 συμπεριλήφθηκε από την Startups Insight Platform ως μία από τις 5 πλέον αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ολοκληρωμένης γεωργίας, μεταξύ ενός συνόλου περισσότερων από 1.116.000 νεοφυών επιχειρήσεων παγκοσμίως, κυρίως λόγω του έξυπνου συστήματος άρδευσης που έχει αναπτύξει (ardeusi.gr).

Το δίκτυο συνεργατών της AGENSO αποτελείται από 300 και πλέον ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, δήμοι, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Η επιτυχία της AGENSO βασίζεται στην ευκολία χρήσης των συστημάτων της μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή του τελικού χρήστη.