Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων και  παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στη σιδηροδρομική αγορά για την εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού, ξεκινά τον έλεγχο παρακολούθησης – συμμόρφωσης και ορθής εφαρμογής των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ για την αποκατάσταση λειτουργίας του Ανταγωνισμού (εφαρμογή της Απόφασης 14006/12.10.2020). Στόχευση, ο ανεμπόδιστος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με ενιαίους κανόνες. Ειδικότερα, η Ολομέλεια της ΡΑΣ κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Προέδρου της ΡΑΣ κ. Ιωάννας Τσιαπαρίκου αποφάσισε: «Την έγκριση της έναρξης παρακολούθησης ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των αναληφθεισών δεσμεύσεων από την εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε εφαρμογή της Απόφασης 14006/2020 της Ολομέλειας της ΡΑΣ».

Υπενθυμίζεται ότι με την προαναφερθείσα απόφαση,  η Ολομέλεια της ΡΑΣ αποδέχθηκε ομόφωνα τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της Εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών  καθώς και στην αγορά συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.  Οι εν λόγω δεσμεύσεις της  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε προτάθηκαν από  την  ίδια, μετά  την καταγγελία που υπέβαλε στη ΡΑΣ η σιδηροδρομική εταιρεία RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR,  για ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε στα  προαναφερθέντα πεδία. Η καταγγελία εξετάστηκε ενδελεχώς από  την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Περαιτέρω, η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων για την άρση των πιθανολογούμενων παραβάσεων του ανταγωνισμού. Μετά από τις απαραίτητες διευκρινίσεις και επαναδιατυπώσεις από πλευράς ΤΡΑΙΝΟΣΕ αλλά και την ικανοποίηση μέρους των αιτιάσεων της καταγγέλλουσας εταιρείας, εγκρίθηκαν από  τη ΡΑΣ οι προτεινόμενες δεσμεύσεις για τις οποίες, με την  απόφαση  της  28-04-2021 της Ολομέλειας ΡΑΣ ξεκινάει ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής τους.

Ειδικότερα, η εταιρία ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ δεσμεύθηκε  ως προς τα ακόλουθα:

  • Στην κατάρτιση και υπογραφή, με ενδιαφερόμενες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, πρότυπων-συμβάσεων παράδοσης-παραλαβής (hand over-take over) για την σιδηροδρομική μεταφορά πλήρους συρμού σε ειδικά δρομολόγια ή μεμονωμένων βαγονιών  (εφόσον υπάρχει μεταφορική ικανότητα) από τον Σταθμό «Διαλογή Θεσσαλονίκη»» προς το  Θριάσιο.
  • Στην εφαρμογή νέου κοστολογικού μοντέλου, σύμφωνα με την αρχή της κοστοστρέφειας, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, με ενιαία τιμολόγηση ανά τύπο τροχαίου υλικού, βαθμίδα και είδος συντήρησης προς όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Το νέο κοστολογικό μοντέλο, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του από τη ΡΑΣ, θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.01.2020.

Η απόφαση αποδοχής δεσμεύσεων από τη ΡΑΣ δε διαλαμβάνει οριστική κρίση της Αρχής  ως προς τη διαπίστωση ή μη παράβασης, ενώ σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης µε τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΡΑΣ δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα.