Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, μέσω Γενικής Συνέλευσης Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 29/03/21, ανακοίνωσε τις Οικονομικές του Επιδόσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για την προηγούμενη οικονομική χρήση η οποία έληξε στις 30/06/2020. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών που διενεργήθηκε ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), η εταιρεία, παρ’ όλη την τεράστια οικονομική ζημία που προκάλεσε η πανδημία του Covid-19 παγκοσμίως, ανακοίνωσε για 2η φορά στην ιστορία της κέρδη εταιρικής χρήσης μετά φόρων, τόκων και αποσβέσεων έναντι υψηλών ζημιών που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου ΔΣ της επιχείρησης τον 9ο του 2019. Τα κέρδη δε της επιχείρησης, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στο ποσό των €154.289,96. Η συγκεκριμένη χρήση κρίθηκε από τους μετόχους πλήρως ικανοποιητική καθώς συνάδει με την στρατηγική γραμμή που υπάρχει για εξορθολογισμό των εξόδων και δημιουργία ταμειακών αποθεματικών προς εξυπηρέτηση των πάγιων αλλά και επενδυτικών αναγκών της επιχείρησης.

Παράλληλα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης, η Γενική Συνέλευση Μετόχων έλαβε σχετική απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επωνυμία Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ, αρ. ΑΡ.Μ.Α.Ε 69106/22/Β/09/25 και ΑΡ. ΓΕΜΗ 124157116000 κατά Ευρώ επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (790.000,00€) για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων». Η συγκεκριμένη επένδυση έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με συνολικό προϋπολογισμό €20.250.000,00 πλέον ΦΠΑ και ίδια συμμετοχή 4,11%. Η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση και διάθεση 79.000 νέων ονομαστικών μετοχών σε τιμή διάθεσης 10,00€ εκάστη, αξία ίση με την ονομαστική. Για την παρούσα δημόσια προσφορά νέων μετοχών δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, επομένως υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που αφορούν στην διάθεση των τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, οι συνολικές μετοχές της εταιρείας είναι 353.200 και τα ποσοστά των μετόχων της διαμορφώνονται ως κάτωθι :

 ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝΠΟΣΟΣΤΟ
Δήμος Καλαβρύτων :341.49596,69%
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος :5.3641,52%
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος :6.3411,79%

Η έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς θα έχει ισχύ έως τις 06/05/2021. Το ελάχιστο ποσό αγοράς ανέρχεται στα €1000,00 ήτοι 100 μετοχές αξίας €10,00 εκάστη. H διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους είναι η από πλευράς τους αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα απευθύνεται προς το ΔΣ της επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ» μέσω των παρακάτω τρόπων :

1.   Συστημένη επιστολή με ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση : Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ

Ευσέβιου Κηπουργού 6, Καλάβρυτα 25001 Τηλ. 6970104625

2.   Αποστολή email στην διεύθυνση : info@kalavritaski.gr

H εξασφάλιση της ανωτέρω αύξησης κεφαλαίου θα συμβάλει ριζικά στην υλοποίηση ενός έργου πνοής για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του κέντρου, την επιμήκυνση της περιόδου λειτουργίας καθώς και την βιωσιμότητα της επιχείρησης για τα επόμενα έτη. Επιπρόσθετα, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας που το χιονοδρομικό κέντρο υπηρετεί για την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό, παράλληλα με την αύξηση του τουρισμού που η συγκεκριμένη επένδυση θα επιφέρει. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως μεγέθους ποσού, κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη για την διασφάλιση της ομαλότητας της επένδυσης.