Οι Destination Management Organizations, εν συντομία DMO, παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την τουριστική ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και εμπειρικά από όλους τους προορισμούς, από χωριά μέχρι μεγαλουπόλεις, σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, που διεκδικούν τις πρώτες θέσεις στην βιομηχανία του τουρισμού. Οι Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμών καλούνται να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, τα χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά και διαφοροποιούν έναν προορισμό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Είναι όμως και φορείς που μπορούν να οργανώσουν και να προωθήσουν μορφές εναλλακτικού – θεματικού τουρισμού, ανάλογα με τα πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Χαράσσουν την στρατηγική όχι μόνο σε θέματα προβολής, αλλά κυρίως σε θέματα ανάπτυξης και επενδύσεων. Επενδύσεων που πρέπει να υλοποιηθούν για να υπάρξει άνοδος της επισκεψιμότητας και συνεπακόλουθα άνοδος στα έσοδα των τοπικών οικονομιών.

Ένας Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού (DMO) είναι η οργανωτική οντότητα που μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες αρχές και φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επαγγελματίες του τουρισμού και να διευκολύνει τις συνεργασίες προς ένα συλλογικό όραμα του προορισμού και με πρωταρχική λειτουργία να προσελκύει επισκέπτες με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η ύπαρξη του DMO είναι εξαιρετικά σημαντική και για τα ποιοτικά στοιχεία που θα έχει το τουριστικό προϊόν μιας περιοχής. Για να το κατανοήσουμε αυτό σε βάθος θα πρέπει να δούμε τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας οργανισμός τουριστικής διαχείρισης, ή τουλάχιστον ποια είναι η ιδεατή περίπτωση DMO.

Συνοπτικά, οι στόχοι του DMO είναι οι εξής:

  • Να κατευθύνει την τουριστική ανάπτυξη του προορισμού.
  • Να αυξήσει την τουριστική εισροή.
  • Να διαδώσει τα οφέλη του τουρισμού στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
  • Να μειώσει τις τουριστικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον τοπικό πολιτισμό.
  • Να προωθήσει και να προβάλλει την περιοχή ως αυθεντικό τουριστικό προορισμό.

Πολλές φορές η τουριστική ανάπτυξη λειτουργεί σε βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Περιοχές στη χώρα μας – κατά βάση νησιωτικές – που γνώρισαν μεγάλη, απότομη και πολλές φορές στρεβλή τουριστική ανάπτυξη, παράλληλα είδαν βασικές παραγωγικές δραστηριότητες, που υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή για δεκαετίες, να μαραζώνουν. Αυτές κυρίως αφορούσαν τις καλλιέργειες, την αγροδιατροφή και την κτηνοτροφία. Πολλοί κάτοικοι τουριστικών περιοχών προσελκύθηκαν από το γρήγορο κέρδος και την εποχικότητα και σταμάτησαν να ασχολούνται με την παραγωγή προϊόντων του πρωτογενή τομέα που και κόπο περισσότερο απαιτούσαν και λιγότερα έσοδα απέφεραν.

Το σφάλμα σε αυτή την περίπτωση σήμερα είναι προφανές για μια σειρά από λόγους, όμως αφενός τότε δεν υπήρχε εθνική στρατηγική τουρισμού και αφετέρου δεν υπήρχαν φορείς όπως οι DMO που θα μπορούσαν να ανακόψουν την επέκταση του φαινομένου. Ο DMO δεν έχει στόχο μόνο την προβολή, όπως προαναφέρθηκε, αλλά τη χάραξη συνολικής στρατηγικής με σκοπό την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη προς όφελος όλης της τοπικής κοινωνίας και όχι για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα.

Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του δημοσίου και πιο συγκεκριμένα των τοπικών αρχών, Δήμου και Περιφέρειας. Σαφώς υπάρχει και η δυνατότητα δημιουργίας DMO αποκλειστικά από ιδιώτες, π.χ. από ενώσεις ξενοδόχων ή τουριστικών καταλυμάτων. Δεν είναι κάτι που  απαγορεύεται, ωστόσο δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση και σε κανένα διεθνή προορισμό δεν έχει δείξει θετικά αποτελέσματα. Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ζωτικής σημασίας για να έχει ο DMO αφενός ευρεία αποδοχή στην τοπική κοινωνία και αφετέρου να λαμβάνει υπόψιν το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και να χαράσσει μεσο-μακροπρόθεσμες στρατηγικές τουριστικές ανάπτυξης που θα έχουν ως στόχο την ανάπτυξη για το σύνολο και όχι υπέρ συγκεκριμένων μόνο συμφερόντων και επιπλέον την ανάπτυξη με όρους αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άλλωστε αυτά τα δύο τελευταία είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται το τουριστικό προϊόν.

Η καταστροφή του περιβάλλοντος, η απαξίωση του πολιτισμού, οδηγούν μοιραία και σε μαρασμό του τουρισμού. Το στοιχείο αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Ο τουρισμός δηλαδή για να ενισχύεται και να βελτιώνεται προϋποθέτει τον συνεχή εξωραϊσμό των περιοχών και την δημιουργία μιας όλο και πιο ισχυρής πολιτιστικής ταυτότητας. Παράλληλα στον Οργανισμό θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και όλοι οι τουριστικοί και παραγωγικοί φορείς της περιοχής, έχοντας ουσιαστική συμβολή με προτάσεις και δράσεις.

Ο DMO καλείται να αναλάβει το ρόλο συγκερασμού διαφορετικών παραγωγικών κλάδων που εμπλέκονται έμμεσα στο τουριστικό προϊόν και να τα διασυνδέσει έως ένα βαθμό με αυτό. Αυτό μπορεί να αφορά αγροτικά ή κτηνοτροφικά προϊόντα, παραδοσιακά προϊόντα, φεστιβάλ, θεατρικά δρώμενα και άλλα. Πάντα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιοχή.

Στη σημερινή εποχή η ψηφιακή τεχνολογία δίνει σημαντικά εργαλεία που επιτρέπουν τη διαφήμιση και την προβολή ενός προορισμού σε όλο τον κόσμο με πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με παλαιότερα. Η σχεδίαση και η προβολή ενός τουριστικού προορισμού είναι σαφώς μέσα στις αρμοδιότητες του DMO, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτό τον ρόλο, όπως έχουμε δει συχνά να συμβαίνει στη χώρα μας. Η προβολή είναι το τελικό στάδιο, όταν η στρατηγική έχει σχεδιαστεί, οι αποφάσεις έχουν αποσαφηνιστεί και οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι συμφωνημένοι και ξεκάθαροι από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία μελέτης από ομάδα ειδικών που θα αξιολογήσουν και θα αποτιμήσουν λεπτομερώς ποια είναι η εικόνα του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής και προτείνουν κατόπιν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας.

Ένα πολύ σημαντικό τμήμα αυτής της προσπάθειας είναι και οι μορφές θεματικού τουρισμού στις οποίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση, πού δηλαδή υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν.

Η Mact Media Group έχοντας εμπειρία πάνω από δύο δεκαετίες στον τουριστικό κλάδο και εικόνα για το σύνολο των περιοχών της Ελλάδας, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων του τουρισμού για το σχεδιασμό, οργάνωση και λειτουργία DMO. Η ομάδα αποτελείται από ειδικούς εγνωσμένου κύρους, επαγγελματικής εμπειρίας και μακρόχρονης παρουσίας στον τουριστικό κλάδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες για κάθε στάδιο των DMO, από την εκπόνηση της μελέτης, το σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία, την υλοποίηση του σχεδιασμού, την προβολή και προώθηση, είτε τμηματικά, είτε στο σύνολό τους. Μέσα από την ομάδα των ειδικών που διαθέτει, τα ψηφιακά portals που έχει δημιουργήσει και τις σημαντικές διεθνείς συνεργασίες που έχει συνάψει, μπορεί να εγγυηθεί τα βέλτιστα αποτελέσματα ακόμα και για τις περιοχές που σήμερα η τουριστική δραστηριότητα έχει ισχνή παρουσία, αλλά και για τις περιοχές που θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα ενισχύοντας την παρουσία τους στο διεθνές τουριστικό στερέωμα.

Συγκροτήθηκε ομάδα ειδικών που θα σας βοηθήσουν στη διαχείριση του  προορισμού σας  με συνεχή επίβλεψη, εκπαίδευση, συντονισμό και προβολή.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Γ. Διευθυντής Mact Media Group

Δημοσιογράφος Ένωσης Δημοσιογράφων

Περιοδικού Και Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας – Θράκης 

Γεώργιος Καραχρήστος

/A:  Συγγρού 72, Αθήνα 11742

(Τ:  2110129575

*E: g.karachristos@mact.gr

:W: www.mact.gr

:  https://www.facebook.com/mact.mediagroup/

https://www.youtube.com/channel/UCudQRRVy3_c3ZlmVjbwVMow/featured