Με τη νέα εγκύκλιο 2066/2021 της ΑΑΔΕ δίνονται διευκρινίσεις για τη λήψη εκπτώσεων του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), λόγω εφάπαξ ετήσιας προκαταβολής του και λόγω ετήσιας παραμονής πλοίου σε λιμένες της χώρας.

→ Με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013 ορίζεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η. για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (ένα έτος) παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό, ενώ, για τη διενέργεια της έκπτωσης, η προπληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο έτος ή εντός του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.

→ Σύμφωνα με την περ. β της ως άνω παραγράφου είναι δυνατόν να παρέχεται περαιτέρω μείωση μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, ανεξαρτήτως σημαίας, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον έτος.

→ Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΠΟΛ.1210/2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, με την οποία ορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι προθεσμίες για την εμπρόθεσμη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. ως εξής:
Βάσει του άρθρου 2 αυτής, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα και η καταβολή διενεργείται πριν την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες.
Για τα πλοία αναψυχής (ιδιωτικά και επαγγελματικά) ή τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα για πρώτη φορά εντός του μήνα, το ΤΕ.Π.Α.Η καταβάλλεται το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου για ολόκληρο τον τρέχοντα μήνα.
Επίσης, το ΤΕ.Π.Α.Η. δύναται να προκαταβάλλεται εφάπαξ και για ολόκληρο το έτος με την προϋπόθεση η καταβολή να πραγματοποιηθεί είτε τον μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, είτε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

→ Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται πριν την έναρξη του μήνα ή της περιόδου (περισσότερους του ενός μήνες) για τα οποία οφείλεται ή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εισόδου του σκάφους στα ελληνικά ύδατα.
Στην περίπτωση προπληρωμής του ετήσιου ΤΕΠΑΗ, και προκειμένου να ληφθεί η έκπτωση ετήσιας προπληρωμής (10%) η καταβολή του ετήσιου ΤΕΠΑΗ πρέπει να πραγματοποιηθεί είτε εντός του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο, ή εντός του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Για πλοία που εισέρχονται για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιανουαρίου και προκειμένου να ληφθεί η έκπτωση ετήσιας προπληρωμής (10%) η καταβολή του ετήσιου ΤΕΠΑΗ πρέπει να έχει γίνει έως την ημερομηνία εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Παραδείγματα:

  • Για σκάφος που βρίσκεται στα ελληνικά χωρικά ύδατα εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020, πέραν της μηνιαίας καταβολής του ΤΕΠΑΗ για το μήνα αυτό, η έκπτωση (10%) για το έτος 2021, ήτοι από 1/1/2021 έως 31/12/2021, παρέχεται, εφόσον η ετήσια προπληρωμή για το εν λόγω έτος γίνει είτε το μήνα Δεκέμβριο έτους 2020 είτε τον Ιανουάριο του 2021.
  • Για σκάφος που εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στις 10 Ιανουαρίου 2021, για την παροχή της έκπτωσης (10%), θα πρέπει η ετήσια προπληρωμή, του ΤΕ.Π.Α.Η. να γίνει μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2021, (ημέρα εισόδου του στα ελληνικά χωρικά ύδατα )

→ Τέλος, σε ότι αφορά την επιπλέον έκπτωση της παρ. β του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1210/2018, λόγω ετήσιας παραμονής σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας (20%), η έκπτωση αυτή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως χορηγηθεί η έκπτωση (10%) της ετήσιας προπληρωμής του ΤΕ.Π.Α.Η.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/53682/telos-ploiwn-anapsyxhs-dieykriniseis-gia-lhpsh-ekptwsewn-logw-efapax-ethsias-prokatabolhs?fbclid=IwAR2HbRkQo995SH9VDRwiNFnkVf1-ndLuciLAyko3z-b3Hm-lt-_Q00U622I