Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-
ας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρί-
ου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ –
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-
  νευτική δήλωση αυτού,
  β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
  1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
  τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
  συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
  την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
  κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
  ν. 4690/2020 (Α’ 104),
  γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
  μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
  γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
  οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
  δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
  14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
  πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
  της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
  κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
  ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
  κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
  ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
  σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
  ν. 4682/2020 (Α’ 76),
  στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από
  20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
  πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
  του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
  στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
  τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
  της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
  το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
  ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
  νομικών» (Α’ 181),
  η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
  θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
  μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
  σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
  ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
  γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
  Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
  ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
  ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
  ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
  ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
  (Α’ 168),
  ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Υγείας» (Α’ 148),
  ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
  βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),
  ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
  σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
  ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
  (Α’ 136),
  ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Εσωτερικών» (Α’ 180),
  ιη. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
  Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
  ιθ. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
  ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  E
  6 Νοεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4899
  54577
  54578 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4899/06.11.2020
  κ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
  κα. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
  λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
  κβ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
  κγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’ 121),
  κδ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
  ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
  κε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
  γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
  κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
  Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
  πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
  (Β’ 4805),
  κζ. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής από-
  φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
  και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
  πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλά-
  κη» (Β’ 3297),
  κη. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής από-
  φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
  και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
  πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
  (Β’ 3298),
  κθ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
  νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
  διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
  λ. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019
  κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
  Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
  στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή-
  τριο Οικονόμου» (Β’ 3107),
  λα. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
  29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
  Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
  διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
  Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099),
  λβ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφα-
  σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
  Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678) και
  λγ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
  19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
  Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
  διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
  Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
 2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 κοινή
  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
  Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
  τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
  τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
  και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έκτακτα μέτρα
  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
  τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4829).
 3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69919/2.11.2020 κοινή
  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
  Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πο-
  λιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και
  Υποδομών και Μεταφορών «Έκτακτα μέτρα προστασίας
  της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσ-
  σαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασπο-
  ράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4831).
 4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοι-
  νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και
  Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ-
  τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
  Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
  στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
  λείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής
  Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας
  ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
  Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
  Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
  σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
  δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και
  πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτι-
  κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
  της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
  την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για
  την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά
  τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).
 5. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 κοινή από-
  φαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και
  Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
  εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882),
  όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία
  131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) όμοια κοινή υπουργική
  απόφαση.
 6. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφα-
  ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
  σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
  μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
  Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία
  των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-
  τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
  κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).
 7. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση
  του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμί-
  σεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδι-
  κασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου
  των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
  έτους 2020-2021» (Β’ 4383).
 8. Την από 28.8.2020 γνώμη του Εθνικού Οργανισμού
  Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
 9. Την από 4.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
  πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
  COVID-19.
 10. Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων μέ-
  τρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
  Τεύχος B’ 4899/06.11.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54579
  περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας
  επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.
 11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.71341/6.11.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι-
  κών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
  έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας
 12. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα
  προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας: