Τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε την Παρασκευή 30.10.2000 ο Πρόεδρος της Γ.Καββαθάς στην Επιτροπή της Βουλής, που συζητάει το ν/σ του Υπ. Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αφορά κυρίως σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και στους πολύ μικρούς και μικρούς ατομικούς επιχειρηματίες, τους αποκαλούμενους «μικρεμπόρους», οι οποίοι ανήκουν στο προστατευτικό πλαίσιο του, καθώς και σε μέλη οικογενειών των επιχειρηματιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, αφού επισήμανε την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου Κυβέρνησης και Φορέων και μάλιστα πριν τα νομοσχέδια κατατεθούν στη Βουλή, γνωστοποίησε ότι η ΓΣΕΒΕΕ 1. Διαφωνεί με την κατάργηση της προφορικής δίκης και την αντικατάσταση της από μία δίκη αποκλειστικά εξ εγγράφων, δίκη «βουβή» (αρ.4ΙΒ παρ.3). Η ρύθμιση αυτή συνεχίζει την κακή πρακτική που ξεκίνησε με την αυτόματη «fast-track» πτώχευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή η εκ των υστέρων μάλιστα μετατροπή της δίκης από προφορική σε έγγραφη, εκτός του ότι είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, έχει σαφές αποτέλεσμα και σκοπό, να αποκλείσει το αδύναμο μέρος, τον υπερχρεωμένο οφειλέτη, από την απόδειξη με μάρτυρες και συγκεκριμένα στοιχεία ότι χωρίς δόλο περιήλθε σε υπερχρέωση και αδυναμία πληρωμών και ότι κρίσιμη ευθύνη για την υπερχρέωση έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης του. Διότι, πώς θα αποδειχθεί χωρίς μάρτυρες αλλά μόνο από τα έγγραφα η έλλειψη δόλου του υπερχρεωμένου οφειλέτη, όταν μάλιστα αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος για την απόρριψη της Αίτησης. Εξάλλου, η ρύθμιση αυτή, αποκλείει και το δικαστή από το να διαπιστώσει ο ίδιος διά ζώσης την ευθύνη ή μη του υπερχρεωμένου και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Συνεπώς, η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει να παραμείνει η προφορική δίκη. Επισημαίνεται εδώ ότι οι αιτήσεις υπαγωγής στο ν.3869/2010 που έχουν ήδη ορισθεί να δικασθούν έως 15 Ιουνίου 2021 θα δικασθούν προφορικά και διά ζώσης, ενώ όσες έχουν ήδη ορισθεί να δικασθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα δικασθούν «βουβά» και εξ εγγράφων, ώστε υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ομοίων καταστάσεων και συνεπώς παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (αρ. 4 παρ.1 Σ.). 2. Διαφωνεί με την υποχρέωση του υπερχρεωμένου οφειλέτη να αναζητήσει φορολογικά εγγραφα / στοιχεία 3 ετών πριν από τη λήψη του πρώτου δανείου (αρ.4Η παρ.2αβ), αφού με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται στον υπερχρεωμένο να συγκεντρώσει στοιχεία που είναι πιθανό να αποδείξουν τον ισχυρισμό των αντιδίκων πιστωτικών ιδρυμάτων περί δόλου και έτσι να απορριφθεί η Αίτηση του. Εξάλλου, ερωτηματικό προκαλεί η απαγόρευση αναβολής της δίκης, που όμως προβλέπεται ακόμη και στις άλλες «βουβές» δίκες.3. Διαφωνεί με την κατάργηση της συνδρομής της εισαγγελικής Αρχής στην άρση των απορρήτων (αρ.4Β παρ.1ε).4. Διαφωνεί με τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων με πρωτοβουλία και δαπάνη των πολιτών (αρ.4Α παρ.2), αφού αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη για τις ημερομηνίες των δικών. Προτείνει, ο επαναπροσδιορισμός να γίνει από την ίδια τη Δικαιοσύνη, όπως προέβλεπε ο ν.4336/2015.5. Αναρωτιέται πόσο ασφαλής για τους πολίτες – διαδίκους είναι η πρόβλεψη ότι όλες οι επιδόσεις κλπ θα γίνονται σε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ.4Β παρ.1β και 4ΣΤ παρ.1,3) ? 6. Διαφωνεί με το διάστημα των 60 ημερών για κατάθεση του Φακέλου του υπερχρεωμένου (αρ.4Η παρ.1) και προτείνει να αυξηθεί στις 100 ημέρες, όπως άλλωστε προβλέπεται στις άλλες «βουβές» δίκες. 7. Διαφωνεί με τη μείωση της προθεσμίας της έφεσης από 2 έτη, όπως προβλέπεται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, σε 6 μήνες (αρ.4ΙΖ), ενώ πρέπει να αποκλεισθεί η μείωση αυτή να αφορά και στις εφέσεις κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί.Σε κάθε περίπτωση τόνισε ο κ.Καββαθάς η ΓΣΕΒΕΕ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα παρέμβει και πάλι υπέρ των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(ΠΜΜΕ).-