Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου στο λιμάνι Πισαετού Ιθάκης με προϋπολογισμό 6.640.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α., προκηρύσσει η  Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
“Πρόκειται να κατασκευαστούν 7.680 τ.μ. λιμενικών εγκαταστάσεων, όλα τα αναγκαία λιμενικά εξαρτήματα, ισόγειο κτήριο εξυπηρέτησης λιμένος 140 τ.μ., νέα οδική πρόσβαση στο λιμάνι”, επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς-Ιθάκης Παναγής Δρακουλόγκωνας, αναφέροντας ότι “ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.05.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)”.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 107.097,00 ευρώ, που θα απευθύνεται στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, με ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι τουλάχιστον μέχρι 30.03.2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.