Δημοσιεύθηκε Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στον ημερήσιο τύπο η πρόσκληση για τη διενέργεια ανεξάρτητου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τα οποία έχουν υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση κάθε Υποψήφιος Αγοραστής θα πρέπει να υποβάλει έγγραφη, σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά (εφεξής η «Προσφορά») είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27.11.2020 και ώρα 11.00 π.μ., ενώπιον του Ειδικού Διαχειριστή της «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε» (ΕΝΑΕ), στην έδρα της τελευταίας, στην οδό Παλάσκα, αρ. 3, Σκαραμαγκάς, ΤΚ 12461. Προς αποφυγή αμφιβολιών διευκρινίζεται ότι υποβολή Προσφορών διά εναλλακτικών μέσων, π.χ. ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συστημένη επιστολή, courier κ.λπ., δεν θα γίνεται δεκτή.

Ο Υποψήφιος Αγοραστής στο Διαγωνισμό δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, που θα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και θα έχει συσταθεί και θα λειτουργεί νομίμως σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας συστάσεώς του.

Ρητά αποκλείονται και δεν θα γίνονται δεκτοί στο Διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα με τους υφιστάμενους μετόχους της ΕΝΑΕ. Ιδίως, σε περίπτωση που οι μέτοχοι της ΕΝΑΕ αποτελούν νομικά πρόσωπα, ο αποκλεισμός συμμετοχής αφορά και στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τους μετόχους με οποιονδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα, μέχρι του απώτατου φυσικού προσώπου – μετόχου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό έχει εκδηλώσει ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής Θεόφιλος Πριόβολος, η Ολλανδική Damen ενώ φέρεται ενδιαφερόμενος και ο όμιλος ΟΝΕΧ σε συνεργασία με αμερικανικά κεφάλαια.

Πιο συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, στο 3ο ΙnvestGR Forum, έως το τέλος του μήνα θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της αμερικανικής U.S. International Development Finance Corporation (DFC) και της ελληνικής Onex για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας μέσω της δεύτερης.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές εξετάζουν να συμμετάσχουν από κοινού στον διαγωνισμό παραχώρησης της εκμετάλλευσης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Οι επαφές των δύο πλευρών, DFC και Onex, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης έγιναν πριν τρεις ημέρες στην Ουάσιγκτον.