Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 42774/1072 σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο.

Με βάση την απόφαση, επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, μπορούν:

α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή,
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.
Η αναστολή μπορεί να αφορά μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, που έχουν προσληφθεί έως και 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή έως και 30/10/2020.

Οι επιχειρήσεις για το διάστημα που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Επίσης υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους.

Βάσει ΚΑΔ οι επιχειρήσεις που πλήττονται, έχουν δικαίωμα για τον μήνα Οκτώβριο να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους.

PDF Embedder requires a url attribute ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΤΗΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ