1. Είναι ΔΑΝΕΙΟ και δεν έχει καμία σχέση με επιστροφή οποιασδήποτε προκαταβολής (π.χ. φόρου εισοδήματος)

2.Αφορά όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους

3. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

4. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν: 4Α. επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014. 4Β. επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020 (αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν εγκρίσεις επιδοτήσεων κυρίως από προγράμματα ΕΣΠΑ, νέων τουριστικών, εκσυγχρονισμού, ψηφιακό βήμα κλπ το γνωστό DE MINIMIS που είναι 200.000€ .Διευκρινήσεις για τα α και β θα πάρετε από τους συμβούλους σας επενδυτικών προγραμμάτων όσοι σας αφορούν.) 4Γ. επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

5. Η συνολική διάρκεια του δανείου θα είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο θα είναι εξαιρετικά χαμηλό και το ποσό της ενίσχυσης θα είναι επιστρεπτέο, είτε ολόκληρο είτε μερικώς (ανάλογα  με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης).

6. Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα https://www.aade.gr/mybusinesssupport έως την 10.4.2020 εκτός από πιθανή παράταση που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε εάν θα δοθεί.

7. Το μόνο στοιχείο που θέλει στην αίτηση (για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας καθότι είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ) είναι τα έσοδα του Α τριμ. 2020 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και τα έσοδα του Μαρτίου για τα διπλογραφικά (κωδ. Δηλ. ΦΠΑ 312) και ενδεχομένως τον ΙΒΑΝ του λογαριασμού της επιχείρησης. Στη συνέχεια και σε μηνιαία βάση για τους μήνες Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2020 και μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα θα πρέπει να συμπληρώνονται επίσης τα στοιχεία του κύκλου εργασιών.

8. Είναι άγνωστα μέχρι στιγμής τα κριτήρια χορήγησης του δανείου, το ύψος και το επιτόκιο αυτού καθώς και οι χρονικές δεσμεύσεις διατήρησης του προσωπικού, αλλά θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι λόγος μη υποβολής της αίτησης .

9. Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις αλλά ούτε και υποχρέωση για τη λήψη του τυχόν εγκριθέντος δανείου