Το δεκάμηνο του 2019 οι συνθήκες ρευστότητας των ελληνικών Τραπεζών βελτιώθηκαν, μετά και την αποδέσμευσή τους από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης από την κεντρική τράπεζα (ELA) το Μάρτιο, χάρη στη σταθερή εισροή καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα, την άντληση πόρων μέσω των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την πρόσβαση στη διασυνοριακή διατραπεζική αγορά.

Η συνεχιζόμενη αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις βασίστηκε στην ενίσχυση της παροχής πιστώσεων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η μέση μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις μεγάλες επιχειρήσεις ανήλθε σε 85 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, έναντι 96 εκατ. ευρώ το 2018. Η αντίστοιχη ροή χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ήταν αρνητική, όμως λιγότερο από ό,τι το 2018 (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019: -23 εκατ. ευρώ, 2018: -79 εκατ. ευρώ). Κατά συνέπεια, η συρρίκνωση της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ περιορίστηκε.

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς τις μεγάλες επιχειρήσεις ήταν υψηλός, κατά μέσο όρο 6,7% την επισκοπούμενη περίοδο, έναντι 3,1% το 2018, και ο αντίστοιχος ρυθμός για τις ΜΜΕ έγινε λιγότερο αρνητικός (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019: -1,6%, 2018: -3,6%). Η ακαθάριστη ροή δανείων προς τις μεγάλες επιχειρήσεις συνέχισε το 2019 να κατέχει υψηλότερο μερίδιο (Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019: 53%) στο σύνολο των νέων δανείων με προκαθορισμένη λήξη σε σύγκριση με τις ΜΜΕ (48%). Οι τράπεζες, πάντως, συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην παροχή δανείων, με ευνοϊκότερους όρους, προς τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με χαμηλότερο πιστωτικό κίνδυνο.

Στην πρόσφατη ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις κατά την περίοδο Αυγούστου 2018-Οκτωβρίου 2019 συνέβαλαν περισσότερο οι κλάδοι α) της ενέργειας, β) των μεταφορών (πλην ναυτιλίας), γ) του τουρισμού και δ) των δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση ακινήτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η σωρευτική καθαρή ροή χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων κατά την προαναφερθείσα περίοδο ήταν 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1.060 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 52%, διοχετεύθηκαν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της ενέργειας, 581 εκατ. ευρώ (29%) προς τον κλάδο των μεταφορών πλην ναυτιλίας, 302 εκατ. ευρώ (15%) προς τον κλάδο των δραστηριοτήτων οι οποίες σχετίζονται με τον τουρισμό και 223 εκατ. ευρώ (11%) προς τον κλάδο δραστηριοτήτων σχετικών με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.