Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό, διαγωνισμό (κάτω των ορίων), για την επιλογή αναδόχου του έργου «Στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού και εκδηλώσεις εσωτερικού–εξωτερικού-παράλληλες εκδηλώσεις για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 105.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η στοχευμένη παρουσίαση τουριστικού προορισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αφορά στην πραγματοποίηση μίας σειράς εκδηλώσεων στο εξωτερικό (Road Show Ευρώπης), ενδεικτικά σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία.

Επιπλέον , αντικείμενο της σύμβασης είναι εκδηλώσεις εσωτερικού–εξωτερικού-παράλληλες εκδηλώσεις προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000 ευρώ. Αφορά στη διοργάνωση 2 εκδηλώσεων στο εσωτερικό και 2 εκδηλώσεων στο εξωτερικό. Η μία εκδήλωση του εσωτερικού θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Philoxenia ή σε άλλη πόλη της Ελλάδας, η οποία θα επιλεγεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και η δεύτερη εκδήλωση του εσωτερικού θα πραγματοποιηθεί σε πόλη της Ελλάδος, η οποία θα επιλεγεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δύο χώρες που θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις στο εξωτερικό θα επιλεγούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεικτικά αναφέρονται η Ουκρανία, η Πολωνία και η Ρωσία. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα και ώρα 15:00.