Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για τη συμμετοχή της σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης  αφορά την οργάνωση συμμετοχής της Περιφέρειας επί τριετία σε 28 εκθέσεις, τουριστικές, θεματικές, γενικές και εκθέσεις προβολής προϊόντων, είτε αυτόνομα με κατασκευή περιπτέρου είτε υπό την εθνική παρουσία (μέσω ΕΟΤ), κατά περίπτωση.  Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες με ανώτατο χρονικό όριο λήξης την 31η Οκτωβρίου 2023. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.936.127,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00.