των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας αφενός, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλικής Δημοκρατίας αφετέρου,

σχετικά με την Ελληνο-γαλλική οικονομική εταιρική σχέση

—- 29 Ιανουαρίου 2020 —-

—– Παρίσι —–

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλικής Δημοκρατίας,

Προσβλέποντας στην ενίσχυση της συνεργασίας τους στον οικονομικό τομέα προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να προωθήσουν την ανάπτυξη των εκατέρωθεν  επενδύσεων,

Έχοντας επίγνωση του επείγοντος χαρακτήρα της εφαρμογής μιας ομαλής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν η Ελληνική Δημοκρατία και η Γαλλική Δημοκρατία στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίωνκαι με στόχο την επίτευξη έως το 2050 μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο οικονομιών, που καταδεικνύονται μέσω ενός σημαντικού αποθέματος επενδύσεων, της παρουσίας άνω των 100 θυγατρικών εταιριών γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς, κυρίως σε αυτόν της ενέργειας, της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας, των υποδομών, των μεταφορών και του τουρισμού, δημιουργώντας άμεσα πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα,

Έχοντας την προτροπή των επιχειρηματικών κοινοτήτων από την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, όπως καταδεικνύεται από τη διεξαγωγή στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου 2020 ενός σημαντικού Οικονομικού Φόρουμ που διοργανώνεται από το Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με τη συνδρομή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Παρισίων Île-de-France, της Επιτροπής Γάλλων Συμβούλων Εξωτερικού Εμπορίου  Ελλάδας, του Business France και του MEDEF, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Δηλώνουν την κοινή τους πρόθεση:

 1. Να εντατικοποιήσουν τις επενδύσεις γαλλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της αγρο-διατροφικής βιομηχανίας, του τουρισμού και των υποδομών, μέσα και από το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων και παραχωρήσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην ένταξη της Ελλάδας στα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα.
 2. Να υποστηρίξουν τις επενδύσεις τωνελληνικών επιχειρήσεων στη Γαλλία, ιδίως εκείνες με δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 3. Να συνεχίσουν την τεχνική συνεργασία στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης και  απλοποίησης, αλλά και στους τομείς της φορολογίας, των τελωνείων και της ψηφιακής οικονομίας, οι οποίοι θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη διευκόλυνση του εμπορίου και την ανάπτυξη επενδυτικών ευκαιριών.
 4. Να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της διμερούς τεχνικής συνεργασίας διερευνώντας στρατηγικούς τομείς για την οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, όπως είναι η γεωργία, το κλίμα και περιβάλλον, ο τουρισμός και το επιχειρηματικό περιβάλλον.
 5. Να υποστηρίξουν την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχοντας ως βάση τη συνεργασία της  με την Bpifrance.
 6. Να διευκολύνουν τον προσδιορισμό ελληνικών και γαλλικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ελληνο-γαλλική συνεργασία στους τομείς που καλύπτονται από την εν λόγω διευρυμένη τεχνική συνεργασία.
 7. Να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μία διευρυμένη εταιρική σχέση Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) σε στρατηγικούς τομείς στις δύο χώρες μας, επί τη βάσει χαρτογράφησης τομέων κοινού ενδιαφέροντος.
 8. Στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος, να ενισχύσουν την ελληνο-γαλλική συνεργασία για την υλοποίηση της φιλοδοξίας που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο, προσδιορίζοντας μία συμφωνία τομεακής συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την κοινή επιθυμία των δύο κυβερνήσεων να ενισχύσουν τις γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην οικολογική μετάβαση της χώρας, ιδίως στους τομείς των υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της απεξάρτησης των μεταφορών από τον άνθρακα και των αστικών υπηρεσιών. Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, να ευνοήσουν επίσης τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε ζητήματα προστασίας και ανάπτυξης της Μεσογείου.
 9. Επίσης, στόχο έχουν να ενισχύσουν την μεταφορά υπάρχουσας και ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας στις περιοχές της πράσινης κατάρτισης προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης και της πράσινης χρηματοδότησης, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου.
 10. Στον τομέα του τουρισμού, να αναπτύξουν τη συνεργασία στον τομέα του θεματικού τουρισμού, ιαματικού, υγείας, γαστρονομικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εταιρειών του τομέα, ιδίως σε θέματα αειφορίας.
 11. Στον τομέα της γεωργίας, να ενισχύσουν τις κοινές θέσεις για τη μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική, ιδίως μέσω της προάσπισης του προϋπολογισμού της, προκειμένου να στηρίξουν την αγρο-οικολογική μετάβαση των συστημάτων παραγωγής, την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τη διάρθρωση των τομέων. Επιπλέον, τα μέρη συμφωνούν να δρομολογήσουν τεχνική συνεργασία για τη διάδοση νέων τεχνολογιών στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
 12. Στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας, να εργαστούν για τη δημιουργία στην Ελλάδα ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος για ψηφιακά επαγγέλματα και να υποστηρίξουν τη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων στους ψηφιακούς τομείς: σχεδιασμός, οικο-τεχνολογία, συνδεδεμένα ιατρο-τεχνολογικά προϊόντα.
 13. Να μεριμνήσουν για την παρακολούθηση των δράσεων συνεργασίας που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, μέσω τακτικών συναντήσεων, με τη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών, δημόσιων και ιδιωτικών, των δύο χωρών με τη δέουσα προηγούμενη διαβούλευση και με τη διατήρηση τακτικών επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων.

Υπεγράφη στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου 2020 σε τέσσερα αντίγραφα, στην ελληνική και γαλλική.

Για το Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας   Υπουργός Για το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας   Υπουργός Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της Γαλλικής Δημοκρατίας   Υπουργός