Με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού στον Δήμο Καλαμάτας.
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.:
Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού μπορεί να διενεργηθεί για χρονικό διάστημα από 1 έως 3 έτη.
Για το έτος 2017:
Ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με τον Δήμο και καταβολής του αντιτίμου είναι η 23-06-2017, ενώ ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με το Αυτ. Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας και καταβολής του αντιτίμου είναι η 15-07-2017.
Για τα έτη 2018 και 2019:
Ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με το Δήμο και καταβολής του αντιτίμου είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, ενώ ημερομηνία λήξης κατάρτισης σύμβασης με το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας και καταβολής του αντιτίμου είναι η 30η Ιουνίου εκάστου έτους.
Οταν η αίτηση υποβάλλεται στο δήμο, το 70% των χρημάτων παίρνει ο δήμος και το υπόλοιπο 30% η πρώην Κτηματική Υπηρεσία. Οταν υποβάλλεται στην πρώην Κτηματική Υπηρεσία, τα χρήματα πάνε από 50% στην υπηρεσία και στο δήμο.
Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παραχωρήσεις εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η χρήση αιγιαλού θεωρείται αυθαίρετη και επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης.
Σύμφωνα με την αριθμ. 89/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ξαπλωστρών, εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας, έχει οριστεί σε 11 ευρώ ανά τ.μ.
Η παραλιακή ζώνη που θα τεθεί προς χρήση από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σ΄αυτή, ξεκινά από το μόλο στα «Βραχάκια» και φτάνει έως και τη Μικρή Μαντίνεια αλλά και τη Δυτική Παραλία.
Μεταξύ της πρώτης σειράς των ομπρελών – ξαπλωστρών και της ακτής θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη λωρίδα πλάτους 3 μέτρων, η οποία θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των λουομένων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή κι επιτρέπονται ξύλινες επιφάνειες, πατώματα, πάνω σε ξύλινα δοκάρια σε ύψος μέχρι 10 εκατοστά.