Διαγωνισμό για την εκμίσθωση για εννιά χρόνια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πηλέας που βρίσκεται στα Χάνια Πηλίου, θα προκηρύξει ο Δήμος Βόλου. Το ελάχιστο τίμημα πρώτης προσφοράς στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί, να καθορίζεται στις 12.000 ευρώ ετησίως. Τους όρους της δημοπρασίας ενέκρινε ομόφωνα στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα Ν. Ιωνίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.
Όπως προαναφέρθηκε, η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννιά έτη και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν θα απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.
Στους όρους της προκήρυξης αναφέρεται ότι απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση, υπεκμίσθωση καθώς και υπομίσθωση του ξενοδοχείου από τον μισθωτή. Επίσης, απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρων και η σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου. Παράλληλα οι δαπάνες για τυχόν επισκευές ακόμη και όταν πρόκειται για αναγκαίες βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.
Για συμμετοχή στην δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσό ίσο με το 1/10 αυτού.