Η ανάπτυξη και υλοποίηση παρακτίων-θαλάσσιων σχεδίων χρήσεων σε Περιφερειακό Επίπεδο αλλά και η διαπεριφερειακή συνεργασία για την κοινή χρήση του θαλάσσιου χώρου, απασχόλησαν το Διεθνές Συνέδριο της UNESCO και της “DG MARE” για την Θαλάσσια Χωροταξία, στο Παρίσι.
Το Συνέδριο στο οποίο συμμετείχε και η Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται στο πλαίσιο μίας σειράς πρωτοβουλιών για την σωστή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
Οι χώρες–μέλη, με παράλληλη συνεργασία και επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΕ, των παράκτιων χωρών-μελών αλλά και με επιστημονικούς φορείς από όλο τον κόσμο, συνεργάζονται για την οικοσυστημική προσέγγιση του θέματος, δηλαδή την χρήση του παράκτιου-θαλάσσιου χώρου προστατεύοντας το περιβάλλον, που αποτελεί βασική προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η UNESCO αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια πρωτοπόρο οργανισμό και στα θέματα Θαλάσσιας Χωροταξίας με στόχο την αειφορία στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στον Ευρωπαϊκό Θαλάσσιο χώρο, τον Ατλαντικό και Ειρηνικό -ως παραδείγματα μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.
Η Περιφέρεια, δηλώνει πάντα το “παρών” σε συναντήσεις εργασίας, συνέδρια και άλλες δράσεις για την Θαλάσσια Χωροταξία καθώς και την συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία αλλά και με επιστημονικούς φορείς μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Τόσο η θέση της στη Μεσόγειο, όσο ο νησιωτικός της χαρακτήρας αλλά και η ολοένα αναπτυσσόμενη παράκτια ζώνη, επιτάσσουν την ανάγκη ορθής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και την μεθοδολογικά αποτελεσματική ανάπτυξη σχεδίων χρήσεων, σε συμφωνία με την εθνική νομοθεσία στη χώρα μας.
Την Περιφέρεια εκπροσώπησε στο Συνέδριο η Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.