Στο ξεκίνημα της νέας τουριστικής περιόδου, θεωρούμε απαραίτητο να υπενθυμίσουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις υποχρεώσεις των τουριστικών γραφείων σε διάφορους τομείς του έργου τους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρανομίες και προβλήματα, τόσο με καταναλωτές όσο και με την Πολιτεία:

  1. Οργανωμένα ταξίδια

Οργανωμένα ταξίδια είναι αυτά που περιλαμβάνουν τουλάχιστον δύο ταξιδιωτικές υπηρεσίες (συνήθως μεταφορά και διαμονή) και διαρκούν τουλάχιστον 24 ώρες ή περιλαμβάνουν διανυκτέρευση όταν είναι μικρότερης διάρκειας.
Στα οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνονται και οι κρουαζιέρες.

Στις βασικές υποχρεώσεις του διοργανωτή στα οργανωμένα ταξίδια, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018, που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, ανήκουν η κατάρτιση σύμβασης με τον ταξιδιώτη για το ταξίδι και η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής επαγγελματικής ευθύνης του διοργανωτή, για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών και την επιστροφή των χρημάτων τους σε περίπτωση αφερεγγυότητάς του, καθώς και για την επιστροφή χρημάτων και τυχόν αποζημιώσεις σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού από την πλευρά του διοργανωτή.
Για όλες τις άλλες υποχρεώσεις του διοργανωτή, όσον αφορά το οργανωμένο ταξίδι, θα βρείτε ΕΔΩ -για διευκόλυνσή σας- την ενημερωτική παρουσίαση που είχαμε ετοιμάσει όταν τέθηκε σε εφαρμογή το Π.Δ. 7/2018, με όλες τις σχετικές πληροφορίες ανά άρθρο του νομοθετήματος.

Σημειώνουμε επιπλέον, ότι στην περίπτωση της κρουαζιέρας διοργανωτής είναι η εταιρεία κρουαζιέρας, η οποία και οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του διοργανωτή όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 7/2018. Μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία κρουαζιέρας είναι εγκατεστημένη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 7/2018, ο πωλητής που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα υπάγεται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους διοργανωτές στα κεφάλαια Δ’ (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ) και Ε΄ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ), εκτός εάν ο πωλητής παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο διοργανωτής συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εν λόγω κεφαλαίων.

  1. Υποχρέωση αναγραφής αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. στα έγγραφα της επιχείρησης (άρ. 22 Ν. 4919/2022)

Υπενθυμίζουμε, επίσης, την υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων (συνεπώς και των τουριστικών γραφείων) να αναγράφουν τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. τους:

  • σε κάθε έγγραφο που αφορά την επιχείρηση και φέρει την επωνυμία της,
  • στους διαδικτυακούς της τόπους, και
  • στα ηλεκτρονικά της καταστήματα.

Επιπλέον: Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, οι διαδικτυακοί τόποι και τα ηλεκτρονικά καταστήματα των επιχειρήσεων αναφέρουν υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο τη νομική τους μορφή, την επωνυμία τους, τον τόπο της έδρας και το γεγονός ότι βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης, όταν αυτό ισχύει.

Σύμφωνα δε με το διευκρινιστικό έγγραφο 95207/05-10-2022 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η ως άνω υποχρέωση δεν αφορά τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τα τιμολόγια.

  1. Τουριστικά γραφεία τρίτων χωρών

Τέλος, για μία ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 393/1976 για τα τουριστικά γραφεία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαίωμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου στη χώρα μας έχουν και φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες εφόσον ορίσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών των τουριστικών γραφείων, αναγνωρίζεται το ίδιο δικαίωμα και για Έλληνες πολίτες και για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιούνται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες μόνο εφόσον συμβάλλονται για το σκοπό αυτόν με τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Συνεπώς, είναι απολύτως παράνομη η -δυστυχώς πολύ συχνή- παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στη χώρα μας από τουριστικά γραφεία χωρών εκτός ΕΕ που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, και κάθε περίπτωση που εντοπίζεται θα πρέπει να καταγγέλλεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού και στην Ομοσπονδία μας.