Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ATTICA GROUP) (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Μιχαήλ Σακέλλης υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρίας, καθώς και από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον κ. Μιχαήλ Σακέλλη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που επί μακρά σειρά ετών προσέφερε στην Εταιρία ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης και σε συνέχεια της από 5.9.2022 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, το Δ.Σ. στην από 5.9.2022 συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή του κ. Ηλία Τρίγκα ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο κ. Ηλίας Τρίγκας διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ ταυτόχρονα το Δ.Σ. διαπίστωσε ότι στο πρόσωπό του πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Εταιρίας. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως τη λήξη θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η ως άνω εκλογή θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, κατά την ίδια συνεδρίαση της 5.9.2022, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε. Η σύνθεση του Δ.Σ. και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

 • Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
 • Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Σπυρίδων Χ. Πασχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,
 • Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Μαρία Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης, στην από 5.9.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας.

Περαιτέρω, το Δ.Σ., κατά την ως άνω συνεδρίασή του της 5.9.2022, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Μιχαήλ Σακέλλη από μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε από το Δ.Σ. σε αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης, ως νέο μέλος της Επιτροπής ο κ. Γεώργιος Ευστρατιάδης.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίασή της 5.9.2022 και η νέα σύνθεση της, καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους, έχουν ως ακολούθως:

 • Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Πρόεδρος,
  • Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Μέλος,
  • Γεώργιος Ε. Ευστρατιάδης, Μέλος.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Ο κ. Ηλίας Τρίγκας εξελέγη ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Ευστρατιάδη.

Η Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίασή της 5.9.2022 και η νέα σύνθεσή της, καθώς και η ιδιότητα του κάθε μέλους έχουν ως ακολούθως:

 • Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Πρόεδρος,
  • Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Μέλος,
  • Ηλίας Κ. Τρίγκας, Μέλος.