Η ανάπτυξη και εμπέδωση των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την ακεραιότητα, τη λογοδοσία και την υπευθυνότητα ενώ ταυτόχρονα καταπολεμούν και περιορίζουν κάθε πιθανή εστία διαφθοράς, είναι ο στόχος της στενής συνεργασίας του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ΝΑΤ με την  Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) που επισφραγίστηκε σήμερα με την υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MoU).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΝΑΤ με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα αναπτυχθούν από κοινού μηχανισμοί ουσιαστικού εσωτερικού ελέγχου ταυτόχρονα με την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων του ΝΑΤ σε θέματα δεοντολογίας, κανονιστικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Κατά την μικρή τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας στο κεντρικό κτήριο της ΕΑΔ ο Διοικητής του ΝΑΤ κ.  Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος δήλωσε ότι «Αποκλειστικός στόχος του ΝΑΤ είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ναυτοσύνης. Όλοι όσοι εργάζονται και υπηρετούν το ναυτικό επάγγελμα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υπάλληλοι και τα στελέχη του ΝΑΤ θα κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να τύχουν μιας αξιοπρεπούς, αποτελεσματικής και εποικοδομητικής διαχείρισης του κόπου και των αποδοχών τους.

Η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες και οι λειτουργίες του ΝΑΤ θα εξυπηρετούν μόνον τους ασφαλισμένους»

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης σημείωσε ότι «Το μνημόνιο συνεργασίας με το ΝΑΤ σηματοδοτεί τη σύμπραξη των δυο φορέων σε δράσεις πρόληψης,  όπως είναι η  παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, η σύσταση Αυτοτελούς γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης όπως η υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα διαφάνειας. Οι λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων κάθε φορέα και είναι μεγάλη η χαρά για εμένα και τα στελέχη της Αρχής να υποστηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες».