Το υπ. Τουρισμού προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά όπως αυτή θα προκύψει βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου «Εκπόνηση Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» για την υλοποίηση της Πράξης «Alternative Tourism – ALTTOUR» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020».

Συνολικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του ιαματικού τουρισμού με την ανάδειξη και η προώθηση των ιαματικών φυσικών πηγών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, κυρίως μέσω της ανάπτυξης στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ, συγκριτικής αξιολόγησης, τεχνικών branding και επένδυσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τουρισμό.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η/6/2022 και ώρα 14:00 μμ.