Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών:

Α. Υποστήριξης στη Διοικητική Διαχείριση, την Παρακολούθηση και τον Συντονισμό του Έργου (Συντονιστής Έργου)»

Β. Υποστήριξης στην Οικονομική Διαχείριση του Έργου (Οικονομικός Υπεύθυνος Έργου)»

Γ. Τεχνικής Υποστήριξης στη Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του Έργου (Τεχνικός Σύμβουλος)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

“An initiative on Capitalising Tourism’s prospects of the region”

που συγχρηματοδοτείται από το

Πρόγραμμα Interreg V–A Greece–Bulgaria 2014-2020

MIS 5070751

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Α: 4.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Β: 3.200,00€ (με Φ.Π.Α.)

Προϋπολογισμός Υπηρεσιών Γ: 2.700,00€ (με Φ.Π.Α.)

C.P.V: 79411000-8

Στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση περιγράφονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

Α. ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
  2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
  6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Β. ΜΕΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΜΕΡΟΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως υποβάλουν την  σχετική προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του Έργου για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, καθώς και τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με ταχυμεταφορά στο Πρωτόκολλο της Π.Ο.Ξ., Σταδίου 24, 10564, Αθήνα, μέχρι την Δευτέρα 18/1/2022 ,και  ώρα 14.00.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΣ_CapTour_