Το όραμα της στρατηγικής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2021-2025, συνδέεται άρρηκτα με τη διαρκή έμφαση και επιδίωξη της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, μεταβάλλοντας προοδευτικά το αναπτυξιακό πρότυπο με γνώμονα την εισαγωγή κρίσιμων στοιχείων που σχετίζονται με την στήριξη των διαφοροποιημένων αναγκών των επιμέρους κοινωνικών ομάδων, τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δραστηριότητας με πτυχές καινοτομίας και εξωστρέφειας, τη διεύρυνση της απασχόλησης και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ασφαλή προστασία και ανάδειξη του οικολογικού και πολιτιστικού πλούτου, λαμβάνοντας υπόψη οριζόντια τη διάσταση της άμβλυνσης των χωρικών ανισοτήτων στην Περιφέρεια.

Το αναπτυξιακό όραμα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνίσταται στο να μπορεί να απαντά στις απειλές και να προωθεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και να αναπτύσσει τις δυνατότητες της.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει έως το 2025 να έχει επιτύχει τα παρακάτω:

1. Να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των παραγωγικών τομέων, να επιβάλλει τη συμβολή τους στη συνολική ανταγωνιστικότητα της, να έχει περιορίσει τον αναπτυξιακό δυϊσμό και να έχει επιτύχει σε σημαντικό βαθμό την ομογενοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού της χώρου.

2. Να έχει επιτύχει ένα αξιόλογο επίπεδο διατηρησιμότητας της ανάπτυξης και να έχει ενσωματώσει τις απαιτήσεις της αειφορίας στην οικονομική δραστηριότητα και στη χρήση του χώρου.

3. Να συνδυάζει με επιτυχία και στο καταλληλότερο εκάστοτε μίγμα, τον στρατηγικό ρόλο των περιφερειακών μηχανισμών, τη συνεχή επέκταση της επιχειρηματικότητας, την παραγωγική κινητοποίηση των ενδογενών χρηματοδοτικών πόρων και την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής τεχνογνωσίας

4. Να διασφαλίσει την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από την αυθαίρετη οικιστική δραστηριότητα αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (σε συνεργασία με τις δράσεις του ΕΤΑ για την ενίσχυση της αειφορικής αλιείας).

Το όραμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ανεξαρτήτως δυνατότητας χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό περιφερειακό πλαίσιο συμπληρώνεται και από σημαντικές παρεμβάσεις που αποτελούν διαχρονικά στρατηγικά αναπτυξιακά ζητούμενα και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην στόχευση του περιφερειακού προγράμματος και άλλων προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν στην ενίσχυση του ερευνητικού οικοσυστήματος μέσω της δημιουργίας αυτόνομου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, στην συμπλήρωση των βασικών οδικών αξόνων (Λαμία – Καρπενήσι, οριζόντιος και διαμήκης άξονας Εύβοιας, Διαγώνιος άξονας Φωκίδας), στην ανέγερση του Διοικητηρίου και του Δικαστικού μεγάρου Λαμίας, στην πολυεπίπεδη και διασυνδεδεμένη με όλους τους αναπτυξιακούς τομείς περαιτέρω στρατηγική ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών τόπων των Δελφών και Θερμοπυλών, την υλοποίηση έργων του masterplan του Λιμένα Χαλκίδας, στα στρατηγικά έργα πρωτογενούς τομέα σε Κωπαΐδα κ.α.

Η ανάπτυξη του τουρισμού

Όσο αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας, η συμβολή των μεγάλων έργων υποδομών ήταν και παραμένει πολύ μεγάλη. Ήδη τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη νέων αξόνων και δικτύων, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Στερεά Ελλάδα.

Η βελτίωση του οδικού δικτύου στην Εύβοια, η βελτίωση της πρόσβασης στους ορεινούς όγκους της Βοιωτίας, της Φωκίδας και της Ευρυτανίας αλλά και η αναβάθμιση σημαντικών λιμένων της Περιφέρειας εκτιμάται ότι συντελούν ουσιαστικά στην προσέλευση επισκεπτών και τουριστών, κυρίως του εσωτερικού με συνέπεια την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου και του περιφερειακού εισοδήματος.

Εξάλλου, μεταξύ άλλων θα δοθούν 200.000 ευρώ για την προώθηση του τουρισμού με έμφαση στις ανερχόμενες και μη παραδοσιακές αγορές και 3,5 εκατ. ευρώ για την προώθηση και ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αναβάθμιση εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων,  αναβάθμιση εγκαταστάσεων συνεδριακών κέντρων, έργα ενίσχυσης αγροτουρισμού και ορειβατικού τουρισμού, προώθηση και ανάπτυξη υποδομών τουρισμού των κατηγοριών (Ηealth & Wellness και City Break).