Πρόταση κατέθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών με στόχο την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

«Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

Το σχέδιο νόμου προτείνει τροποποιήσεις του ν. 710/77.

Ο ν. 710/1977 περί Ξεναγών είναι νομοθέτημα μείζονος θεσμικής σημασίας για τον ελληνικό τουρισμό. Αψευδής μάρτυρας της επιτυχίας του νόμου είναι η αδιάλειπτη επί τεσσεράμισι δεκαετίες εφαρμογή του, με περιορισμένες μόνο τροποποιήσεις.

Ο ν. 710/1977 οφείλει βεβαίως, όπως κάθε νομοθέτημα, να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. Οι αναγκαίες τροποποιήσεις, ωστόσο, θα πρέπει να γίνονται με τήρηση των αρχών της καλής νομοθέτησης, κεντρική μεταξύ των οποίων είναι η προηγούμενη διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, εν προκειμένω των Ελλήνων ξεναγών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της, διότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού περιλήφθηκαν διατάξεις (άρθρα 38 και 39) με σημαντικές τροποποιήσεις του ν. 710/1977, οι οποίες καταρτίστηκαν χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με την Ομοσπονδία και τους Έλληνες ξεναγούς.

1. Στις διατάξεις του άρθρου 38 έχουμε εντοπίσει σημαντικές ελλείψεις ή αστοχίες που, αν είχαμε ερωτηθεί, θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Α. Η τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 710/77 εισάγει την έννοια της κοσμιότητας, μία έννοια παρωχημένη που δε συνάδει με τον εκσυγχρονισμό του νόμου. Επιπλέον, πρόκειται για μία έννοια ασαφή της οποίας τα όρια δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Προτείνουμε, λοιπόν, το άρθρο 4 να μείνει ως έχει.

Β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 όπως τροποποιείται προτείνουμε την προσθήκη των φράσεων « Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού ή παρέχει περιστασιακά τις υπηρεσίες ξεναγού χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκησή του, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 και 3…». Το άρθρο 2 του ν. 710/77 ορίζει μόνο ποιά πρόσωπα δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και όχι τις προϋποθέσεις άσκησής του, οι οποίες ορίζονται από το άρθρο 3.

Γ. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 όπως τροποποιείται προβλέπει ότι οι παραβάσεις του άρθρου 4 διαπιστώνονται από όργανα της ΕΛΑΣ ή από εντεταλμένους υπαλλήλους-ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων ΠΥΤ.

Όμως, Ι. Η έννοια της διαπίστωσης παράβασης δεν υφίσταται νομικά. Υπάρχει η βεβαίωση της παράβασης και η επιβολή του προστίμου. Με αυτή την διατύπωση, η διάταξη δεν επιτρέπει στην ΕΛΑΣ ή στις ΠΥΤ να βεβαιώσουν την παράβαση.

ΙΙ. Η ανάθεση οποιασδήποτε νέας αρμοδιότητας στην ΕΛΑΣ δεν μπορεί να γίνει με τροποποίηση μόνο της νομοθεσίας περί Ξεναγών. Πρέπει να προβλεφθεί και ανάλογη διάταξη στην αστυνομική νομοθεσία. Επομένως, όπως προτείνεται, η διάταξη είναι κενή περιεχομένου.

ΙΙΙ. Το πιο σημαντικό και περίεργο σημείο είναι ότι η εμπλοκή της Αστυνομίας και των ΠΥΤ περιορίζεται μόνο στις παραβάσεις του άρθρου 4, δηλαδή για μη κόσμια συμπεριφορά των ήδη Ξεναγών- και άρα όχι για ξεναγήσεις παράνομων. Αντίθετα, οι τροποποιήσεις θα έπρεπε να στοχεύουν στον περιορισμό του φαινομένου των παράνομων ξεναγήσεων που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και όχι να κινητοποιούν τα όργανα της ΕΛΑΣ και τους υπαλλήλους των ΠΥΤ ώστε να ελέγχουν την κόσμια συμπεριφορά των επαγγελματιών Ξεναγών.

Δ. Η βεβαίωση και επιβολή των προστίμων αποτελούν το πιο κομβικό σημείο του άρθρου 12 του ν. 710/77. Σε αυτά ακριβώς τα σημεία έχει παρατηρηθεί το μεγαλύτερο έλλειμα στην εφαρμογή του νόμου. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 όπως τροποποιείται ορίζει μόνο το όργανο επιβολής των προστίμων. Είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί και το όργανο βεβαίωσης, δηλαδή οι εντεταλμένοι υπάλληλοι-ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού καθώς και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας. Συμπερασματικά, προτείνουμε να απαλειφθεί από την παρ. 5 του άρθρου 12 όπως τροποποιείται η φράση «…, που διαπιστώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και από εντεταλμένους υπαλλήλους-ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού,…».

Αντίθετα, στην παράγραφο 7 του ν. 710 όπως τροποποιείται προτείνουμε την προσθήκη του εδαφίου: Τα πρόστιμα των παρ. 2,3,4,4α και 5 βεβαιώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή από εντεταλμένους υπαλλήλους – ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός τετραμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης της αρμοδιότητας του πρώτου εδαφίου από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε. Η κατάργηση της εξάμηνης προθεσμίας για την απόφαση επί της προσφυγής όπως

προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 12 όπως ισχύει σήμερα είναι αρνητική, διότι επιτρέπει στην επιτροπή να αμελεί επ’ άπειρον να την εξετάσει, με αποτέλεσμα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί να μένουν επί μακρόν ανεκτέλεστα. Προτείνουμε η παρ. 8 του άρθρου 12 να μείνει ως έχει.

ΣΤ. Η ειδική πρόβλεψη για την απαγόρευση της διαφήμισης είναι ξεκάθαρα θετική. Η διάταξη έχει, όμως, μία νομοτεχνική αστοχία.

Δεν είναι σαφώς διατυπωμένο ότι η πρώτη φράση αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα χωρίς επαγγελματική ιδιότητα (“αδέσποτους”) ή σε επιχειρήσεις που δεν δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Αντίθετα, η δεύτερη φράση αναφέρεται ρητά σε τουριστικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει η διάκριση να γίνει πιο σαφής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΑΓΟΥΣ

Άρθρο 38

Διοικητική εποπτεία ξεναγών – Επιβολή κυρώσεων – Αντικατάσταση των άρθρων 4 και 12 του ν. 710/1977

1. Το άρθρο 12 του ν. 710/1977, περί άσκησης εποπτείας στο έργο των ξεναγών και περί επιβολής κυρώσεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12. Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Το Υπουργείο Τουρισμού ασκεί εποπτεία στο έργο των ξεναγών.

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης του παρόντος νόμου.

3. Σε όποιον ασκεί το επάγγελμα του ξεναγού ή παρέχει έστω και περιστασιακά υπηρεσίες ξεναγού χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 και 3, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους

συνεργάζονται με πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες ξεναγού, χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων (Β.Σ.Ν.Π.) της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

4α.Σε όποιον προσφέρει ή διαφημίζει σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπο υλικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης του άρθρου 1, χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Εάν η παράβαση του πρώτου εδαφίου τελείται από τουριστική επιχείρηση, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους, επιβάλλεται πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή ανακαλείται η Β.Σ.Ν.Π. για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

5. Για παραβάσεις του άρθρου 4 επιβάλλεται στον ξεναγό η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών (3) μηνών.

6. Καταργείται.

7. Οι παραβάσεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 βεβαιώνονται από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας ή από εντεταλμένους υπαλλήλους – ελεγκτές των κατά τόπο αρμόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού και οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Με απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται εντός τετραμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτομέρειες άσκησης της αρμοδιότητας του πρώτου εδαφίου από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας.

8. Κατά της απόφασης της παρ. 7 επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187). Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η επιτροπή αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από την υποβολή της.

9. Τα πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90)».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 38 του νομοσχεδίου εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία περί ξεναγών με την αντικατάσταση δύο άρθρων του ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (Α΄ 283). Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 710/1977 για την άσκηση εποπτείας στο έργο των ξεναγών και την επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί θεσμικά η διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων του νόμου και επιβολής προστίμων.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι οι κυρώσεις για την παράνομη παροχή υπηρεσιών ξενάγησης (πρόστιμο 1.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους 2.000 ευρώ και για κάθε επόμενη υποτροπή 5.000 ευρώ) επιβάλλονται και σε όποιον προσφέρει ή διαφημίζει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπο υλικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ομοίως, οι κυρώσεις για τη συνεργασία με πρόσωπα που παρέχουν παρανόμως υπηρεσίες ξενάγησης (πρόστιμο 2.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους 4.000 ευρώ και για κάθε επόμενη υποτροπή ανάκληση της Β.Σ.Ν.Π. για μέχρι ένα εξάμηνο) επιβάλλονται και σε τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν ή παρέχουν την παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπο υλικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι παραβάσεις του ν. 710/1977 βεβαιώνονται όχι μόνον από ελεγκτές υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και από όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Συναφώς, εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη και Τουρισμού να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας από την Ελληνική Αστυνομία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Με την παρ. 2 του άρθρου 38 του νομοσχεδίου αντικαθίσταται το άρθρο 12 του ν. 710/1977, το οποίο όπως ισχύει σήμερα έχει ως εξής:

«Άρθρο 12. Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις

1. Στο έργο των ξεναγών εποπτεία ασκεί το Υπουργείο Τουρισμού.

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων για τις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου.

3. Σε όποιον παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 1 κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

4. Σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες στο πλαίσιο άσκησης του έργου τους συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού με πρόσωπο το οποίο δεν έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος κατά παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του έτους επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι, τεσσάρων (4.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή αφαιρείται το ΕΣΛ της τουριστικής επιχείρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών.

5. Για παραβάσεις του άρθρου 4 επιβάλλεται αρχικά η ποινή της επίπληξης και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός έτους, επιβάλλεται διπλάσιο πρόστιμο, ήτοι χιλίων (1.000) ευρώ ενώ για κάθε επόμενη υποτροπή εντός έτους αφαιρείται το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού για διάστημα έως τριών μηνών.

6. Τα πρόστιμα των ανωτέρω παραγράφων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

7. Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουρισμού, βεβαιώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

8. Κατά της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του στοιχείου δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), όπως αυτό ισχύει. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στο ενδιαφερόμενο μέρος. Επί της προσφυγής αποφαίνεται εντός διαστήματος έξι (6) μηνών η αρμόδια ως άνω Επιτροπή. Με την άσκηση της προσφυγής και για το διάστημα της προς άσκηση αυτής προθεσμίας αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης». [Το άρθρο 12, το οποίο είχε αρχικά αντικατασταθεί με το άρθρο 7 παρ. 7 του ν. 3766/2009 (Α΄ 102), ισχύει σήμερα όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΔ.1 περίπτ. 7 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)]__