Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου ο πρώην ΟΔΔΥ στη Μαγουλέζα δημοπρατεί εκατοντάδες σκάφη αναψυχής, μεταξύ των οποίων βάρκες, φουσκωτά, cigarette, ιστοπλοϊκά αλλά και θαλαμηγοί μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης με το Α’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, το Τελωνείο Πατρών, Λάρισας και Κω.

Η επίσκεψη των δημοπρατούμενων πλωτών επιτρέπεται έως και τις 7 Οκτωβρίου κατόπιν συνεννόησης με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

Το κόστος ξεκινάει από 110 ευρώ για μια απλή βάρκα 3 μέτρων και μπορεί να φτάνει τα 25.000 ευρώ ως τιμή εκκίνησης στα σκάφη τύπου Cigarette. Ενδεικτικά προς δημοπρασία θα βρίσκονται πολυεστερικά σκάφη με τιμή εκκίνησης τα 2.00 ευρώ, θαλαμηγός με μήκος 18,5 μέτρων και τιμή εκκίνησης 6.000 ευρώ, φουσκωτό Joker με τιμή εκκίνησης τα 1.500 ευρώ, φουσκωτό της Northstar με τιμή εκκίνησης μόλις 500 ευρώ, σκάφη τύπου Cigarette με τιμή εκκίνησης τις 25.000 ευρώ, Jet Ski μόλις 700 ευρώ μέχρι και βάρκες με τιμή εκκίνησης τα 110 ευρώ.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες πλωτών είναι 20% της καθορισμένης τιμής εκκίνησης. Στις τιμές εκποίησης των πλωτών δεν συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%. Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε πλωτού, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Η πληρωμή της προκαταβολής 20% καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή ή με χρήση κάρτας πληρωμής.

Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει:

α) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας μέχρι 300€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 10€.

β) για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 300€ και μέχρι 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 20€.

γ) Για υλικά, πλωτά και εναέρια μέσα αξίας άνω των 3.000€, να διαφέρουν η μία από την άλλη κατά το ποσό των 50€.

Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.

Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

Δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

Η παραλαβή των Πωληθέντων Πλωτών γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών. Επίσης οι αγοραστές οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκομιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών (ΠΛΩΤΑ) θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα μέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων.

ΠΗΓΗ: newsauto