Στην έγκριση της διανομής μερίσματος προχώρησε μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της ΟΛΘ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και η διανομή μερίσματος το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό).

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε στις 30 Ιουνίου ενώ η έναρξη πληρωμής του μερίσματος θα γίνει στις 7 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, η ΟΛΘ Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 23η Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, η οποία, λόγω των έκτακτων συνθηκών και στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έλαβε χώρα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 25 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.091.007 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία, κατόπιν ψηφοφορίας, συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την 21η εταιρική χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.084.907 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

2. Ενέκρινε την διάθεση ετήσιων κερδών χρήσης 2020 και τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των € 1,42 ανά μετοχή (μικτό). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

-ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την 30.06.2021, ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (record date) την 01.07.2021 και ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος την 07.07.2021.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 300 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 6.100 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

3. Οι μέτοχοι ενημερωθήκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση (01/01/2020 – 31/12/2020).

4. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.084.607 ψήφοι (99,92 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 6.400 ψήφοι (0,08 % επί των παρισταμένων)

5. Παρείχε την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.083.271 ψήφοι (99,90 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

6. Ενέκρινε τις αμοιβές – αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)

Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)

Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

7. Προ-ενέκρινε τις αμοιβές-αποζημιώσεις που θα καταβληθούν κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Δ.Σ.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 7ο θέμα είχαν ως εξής:

Υπέρ : 8.083.571 ψήφοι (99,91 % επί των παρισταμένων)
Κατά : 0 ψήφοι (0,00 % επί των παρισταμένων)
Αποχή : 7.436 ψήφοι (0,09 % επί των παρισταμένων)
8. Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

Εταιρείας για τη χρήση 2020 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 8ο θέμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Υπέρ : 7.783.071 ψήφοι (96,19 % επί των παρισταμένων)
Κατά : 300.200 ψήφοι (3,71 % επί των παρισταμένων)
Αποχή : 7.736 ψήφοι (0,10 % επί των παρισταμένων)

9. Ενέκρινε την ανάθεση του τακτικού και φορολογικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 στην Εταιρεία “KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Στρατηγού Τόμπρα 3, 15342, Αγία Παρασκευή, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 114.