Ακολουθεί το ΦΕΚ

1 Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις
οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας κα-
ταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμε-
τώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού
COVID-19.
2 Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων
επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί πα-
ράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των
μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συ-
νεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.37618/1492 (1)
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για
τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας
καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντι-
μετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορω-
νοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πρά-
  ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
  της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρ-
  θρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως συμπληρώθηκε
  με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
  γουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
  1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
 2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
  νηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με
  το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και της περ. 22
  του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
  ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
  (Α’ 168).
 4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
  μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
  διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
  βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’ 121).
 6. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρω-
  θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
  Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
 7. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασί-
  ας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως τροπο-
  ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/
  6-4-2020 (Β’ 1384) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομι-
  κών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την
  υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25-5-2020 (Β’ 2096)
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 8. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25-5-2020
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2076).
 9. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7-5-2020
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασί-
  ας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροπο-
  ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18045/576/
  25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2029).
 10. Το υπ’ αρ. οικ.37748/2049/22-9-2020 εισηγητικό
  σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  E
  30 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4253
  46775
  46776 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4253/30.09.2020
  ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
  θέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του
  ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την
  παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
  αυτής προκαλείται: α) ταμειακή υστέρηση στον Προϋ-
  πολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, καθώς προϋπολογισμένα
  έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων για το τρέχον οικο-
  νομικό έτος θα εισπραχθούν στο επόμενο οικονομικό
  έτος (2021) και β) απώλεια εσόδων από τόκους και άλ-
  λες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα
  καταβληθούν. Το ύψος των ανωτέρω υστερήσεων δεν
  δύναται να εκτιμηθεί, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Παράταση καταβολής ασφαλιστικών
  εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες
  για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση
  προθεσμίας καταβολής
 12. Παρατείνονται μέχρι και 30/04/2021 για τις επιχει-
  ρήσεις και τους εργοδότες οι προθεσμίες καταβολής
  των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης
  Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για τις οποίες
  έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής στο πλαίσιο των
  μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
  εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα
  με τη διάταξη του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πρά-
  ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυ-
  ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως
  συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από
  30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75),
  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
  (Α’ 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
  τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης
  καταβολής.
 13. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβο-
  λής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1
  της παρούσας αφορά επιχειρήσεις και εργοδότες στους
  οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας κατα-
  βολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέ-
  πονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
  α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13226/325/26-3-2020
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1044), όπως τροπο-
  ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/
  6-4-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1384) και με
  την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25-5-2020 κοι-
  νή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2096).
  β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18044/575/25-5-2020
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
  και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2076).
  γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16484/499/7-5-2020
  κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασί-
  ας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1775), όπως τροπο-
  ποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18045/576/
  25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2029).
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
  Οι Υπουργοί
  Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
  Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
  Ι
  Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.37620/1493 (2)
  Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών
  εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων
  επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί πα-
  ράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των
  μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συ-
  νεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
 14. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από
  20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
  πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
  του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
  στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
  τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
  της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το
  άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε
  με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
  γουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
  1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστάθηκε με το
  άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
 15. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
  νηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
  με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυ-
  ασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του
  ν. 4622/2019 (Α’ 133).
 16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
  ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
  (Α’ 168).
 17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
  μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
  αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
  διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 18. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
  βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’ 121).
 19. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13412/327/27-3-2020
  (Β’ 1077) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
  Δ.15/Δ’/οικ. 16681/516/5-5-2020 (Β’ 1812) απόφαση
  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
  με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18268/583/3-6-2020
  (Β’ 2225) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων.
  Τεύχος B’ 4253/30.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46777
 20. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/3-6-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
  σεων (Β’ 2195).
 21. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/7-5-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
  ων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
  Δ.15/Δ’/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση Υπουργού
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2332).
 22. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26-6-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
  σεων (Β’ 2599).
 23. Το υπ’ αρ. οικ.34171/1860/22-9-2020 εισηγητικό
  σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
  ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
  θέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του
  ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την
  παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).
 24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
  αυτής προκαλείται: α) ταμειακή υστέρηση στον Προϋ-
  πολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, καθώς προϋπολογισμένα
  έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων για το τρέχον οικο-
  νομικό έτος θα εισπραχθούν στο επόμενο οικονομικό
  έτος (2021) και β) απώλεια εσόδων από τόκους και άλ-
  λες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα
  καταβληθούν. Το ύψος των ανωτέρω υστερήσεων δεν
  δύναται να εκτιμηθεί, αποφασίζουμε:
  Άρθρο 1
  Παράταση καταβολής ασφαλιστικών
  εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων
  επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί
  παράταση προθεσμίας καταβολής
 25. Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες
  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχο-
  λούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απα-
  σχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου
  2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπλη-
  ρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προη-
  γούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατό-
  τητα παράτασης καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων
  αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
  του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη
  του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομο-
  θετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το
  άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε
  με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε
  με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστά-
  θηκε με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), χωρίς τον
  υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων
  προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
 26. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής
  των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της πα-
  ρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους
  επαγγελματίες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση
  της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προ-
  ϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές
  αποφάσεις:
  α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.13412/327/27-3-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
  ων (Β’ 1077), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
  Δ.15/Δ’/οικ.16681/516/5-5-2020 απόφαση Υπουργού
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 1812) και με
  την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18268/583/3-6-2020 από-
  φαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  (Β’ 2225).
  β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/3-6-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
  σεων (Β’ 2195).
  γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.16486/500/7-5-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
  ων (Β’ 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
  Δ.15/Δ’/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση Υπουργού
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 2332).
  δ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/26-6-2020
  απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
  σεων (Β’ 2599).