Ο Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας αποφάσισε την ένταξη του στο Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, σκοπός της οποίας, είναι η συνεργασία των πόλεων με ποτάμια προκειμένου να αντιμετωπισθούν από κοινού τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να επιτευχθεί η οικονομική ανάπτυξη δήμων – μελών, με το σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών δράσεων και στρατηγικών.

Ως ιδιαίτεροι στόχοι του Δικτύου, είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

1. Η συνεργασία για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που αφορούν: τη μόλυνση των υδάτων, την ποιότητα των υδάτων, την επάρκεια των υδάτων, τη χλωρίδα και την πανίδα των υδάτων.

2. Η συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη των μελών του μέσα από την τουριστική, πολιτιστική και ενεργειακή αξιοποίηση των ποταμών τους.

3. Η συμμετοχή σε ανάλογα ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων στην κοινή ευρωπαϊκή Εκστρατεία για πόλεις πιο ανθρώπινες και πιο πολιτισμένες με επίκεντρο τον άνθρωπο και έμφαση στην αειφορία.

4. Η δρομολόγηση διαδικασιών που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στους σχεδιασμούς και θα τους κάνουν πιο υπεύθυνους απέναντι στα προβλήματα της ελληνικής πόλης.

5. Η συμμετοχή στη χάραξη και υποστήριξη εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για το υδάτινο περιβάλλον με ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, με διοργάνωση συνεδρίων και εκδόσεις σχετικού υλικού.

6. Η διάδοση κάθε σχετικής πληροφορίας και γνώσης με διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, δημόσιων συζητήσεων, έκδοση εντύπων, ηλεκτρονική αποστολή υλικού κλπ.

7. Η υποστήριξη των αμοιβαίων συμφερόντων των μελών στο πλαίσιο των συζητήσεων με δημόσιους φορείς για θέματα σχετικά με τους σκοπούς της εταιρίας.

8. Η συνεχής αξιολόγηση των πολιτικών για την προστασία και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, καταγραφή των αποτελεσμάτων τους και κοινοποίησή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

9. Η προώθηση έργων βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και των διαμορφώσεων για τον πεζό και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

10. Συγκέντρωση πόρων με την άσκηση και εμπορικών δραστηριοτήτων (πχ έκδοση και πώληση βιβλίων) υπό τον όρο ότι τα έσοδα θα διατίθενται αποκλειστικά για την προώθηση των παραπάνω στόχων.