Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19».

Ακολουθεί το ΦΕΚ

Αριθμ. Α.1200
Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμέ-
νων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών για
τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμι-
ών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαί-
σιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνη-
τικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID – 19.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
  κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
  των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
  του» (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία
  κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
 2. Τις διατάξεις της από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού
  Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
  κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
  ξεις.» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/
  2020 (Α’ 86), όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετι-
  κού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
  πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
  κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
  και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε
  με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α’ 114),
  όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν.
  2275/1994 (Α’ 238), όπως ισχύει.
 7. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170 – Κ.Φ.Δ.), όπως
  ισχύουν.
 8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’90 – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
  ισχύουν.
 9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
  μικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
 10. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λει-
  τουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
  και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων
  αυτών» (Α’ 6), όπως ισχύει.
 11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 από-
  φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
  Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 968), όπως ισχύει.
 12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
  Υφυπουργών» (Α’ 121).
 13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
  θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
  και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
 14. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
  θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
  αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο
  Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
 15. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατά-
  ξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
  στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
  διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
 16. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου
  άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’), όπως ισχύει, περί
  σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,
  σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1
  και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
  ισχύουν.
 17. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
  Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
  Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
  του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις
  διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
  όπως ισχύουν, και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017
  (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
  Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
  τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ’ αρ.
  5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέ-
  ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
  Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).
 18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κοι-
  νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
  ων – Προστασίας του πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
  της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των
  οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών, ιδιω-
  τικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των
  άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) και ρύθμιση
  σχετικών ζητημάτων» (Β’ 859).
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  31 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3612
  37115
  37116 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3612/31.08.2020
 19. Την υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινή απόφαση των
  Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του
  πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας
 • Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απα-
  γόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμά-
  των από 15.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β’ 857).
 1. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 κοι-
  νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
  θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερι-
  κών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
  λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, μου-
  σείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών
  εγκαταστάσεων, καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης
  κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
  στημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β’ 855).
 2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 κοι-
  νή απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
  και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
  της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφο-
  νηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχο-
  λικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
  κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης
  φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων,
  δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της
  χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και
  24.3.2020» (Β’ 783).
 3. Την υπό στοχεία Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 κοινή
  απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγεί-
  ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβο-
  λή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
  χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών
  εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατό-
  μων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος»
  (Β’ 782).
 4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020
  κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
  σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσω-
  τερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-
  ρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων
  καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παι-
  δότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιω-
  τικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων
  κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας για
  το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020»
  (Β’ 833).
 5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020
  κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
  δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
  νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
  απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο
  σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
  18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της δια-
  σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 915).
 6. Την υπ’ αρ. 12997/231/23.03.2020 (Β’ 993) απόφα-
  ση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των ερ-
  γαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση
  των επιπτώσεων του κορωνοΐού COVID-19».
 7. Την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των αρνητι-
  κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,
  τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
  και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
  και της δημόσιας διοίκησης.
 8. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
  λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  αποφασίζουμε:
 10. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/04/2021 η είσπραξη
  των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
  (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες
  έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των
  μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
  εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με
  τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού
  Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
  του ν. 4682/2020 (Α’ 76), της από 30/3/2020 Πράξης Νο-
  μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με
  το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), της από 1.5.2020
  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η οποία κυ-
  ρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), και
  του ν. 4690/2020 (Α’ 104). Μέχρι την ίδια ημερομηνία
  παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και
  δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής κα-
  ταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα
  Ελεγκτικά Κέντρα για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράτα-
  ση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις διατάξεις του
  προηγούμενου εδαφίου.
 11. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
  οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της ανα-
  στολής.
 12. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020
  Ο Υφυπουργός
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ