Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 59.356.625,84 ευρώ για την πληρωμή αύριο της αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, σε 137.314 δικαιούχους.

Ποιος η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ
Αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Αύγουστο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους σαράντα εννέα εκατομμυρίων ογδόντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ (49.089.726 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακοσίους πενήντα τρεις (98.653).
Εργαζόμενους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Αύγουστο, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους δέκα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (10.266.899,84€) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιους εξήντα ένα (38.661).
Οι κατηγορίες που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού
Οι κατηγορίες που δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία ημέρας – δηλαδή 18 ευρώ ανά ημέρα αναστολής και έως 534 ευρώ ανά μήνα – είναι:

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού,
Εποχικά εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία.
Οι εργοδότες των εποχικών ξενοδοχείων και καταλυμάτων που επαναλειτουργούν και προχώρησαν στις επαναπροσλήψεις έχουν το δικαίωμα να θέσουν έως και το 100% του προσωπικού σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου.
Εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο και παρατείνεται η αναστολή τους για το μήνα Αύγουστο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση, παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε 534 ευρώ για 30 ημέρες κι εφόσον η αναστολή διαρκεί έναν πλήρη μήνα.
Διαφορετικά, υπολογίζεται με ποσό αναφοράς τα 18 ευρώ ανά ημερολογιακή ημέρα αναστολής.