Ο Δήμος Αρταίων δημοπρατεί το έργο με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό» προϋπολογισμού 207.160,94 ευρώ με   χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Το συγκεκριμένο έργο που οδεύει προς υλοποίηση περιλαμβάνεται στον άξονα προτεραιότητας 7 « Τουρισμός – Πολιτισμός» του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Έξυπνη Πόλη», του Δήμου Αρταίων και προβλέπει μέσω ολοκληρωμένης ψηφιακής αναβάθμισης, την προβολή, την ανάδειξη των σημαντικών αξιοθέατων και την προώθηση του τουρισμού, όχι μόνο μέσω των υποδομών του (φιλοξενία, εστίαση, ψυχαγωγία), αλλά και μέσω του πολιτιστικού πλούτου που διαθέτει ο Δήμος Αρταίων, με στόχο  την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας  της περιοχής μας.

Η σκοπιμότητα του έργου

Ο Δήμος Αρταίων είναι ένας από τους πλέον πλούσιους σε πολιτιστικό απόθεμα Δήμους της Ηπείρου αλλά και της Ελλάδας, ενώ η ευρύτερη περιοχή του χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή ιστορικότητα και διαθέτει σημαντικά μνημεία πολιτισμού, που τοποθετούνται σε όλες τις σημαντικές ιστορικές περιόδους.

Με το  συγκεκριμένο έργο επιδιώκει να διαφυλάξει, να διευρύνει, να αναδείξει και να προβάλει την σπάνια πολιτιστική κληρονομιά, τον φυσικό πλούτο και το τουριστικό δυναμικό του τόπου, και να καταγράψει μια ουσιαστική πολιτιστική παρέμβαση μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής αναβάθμισής του, η οποία περιλαμβάνει την αξιοποίηση τεχνολογιών υψηλής ποιότητας σε επίπεδο οπτικοακουστικού περιεχομένου, κατασκευής ψηφιακών εφαρμογών και δημιουργίας υπηρεσιών.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται, η σήμανση και τεκμηρίωση όλων των αξιοθέατων και των περιοχών Natura του Δήμου,  καθώς και η επέκταση δικτύου Wi-Fi στα όρια αυτών, ώστε όταν ο επισκέπτης συνδεθεί δωρεάν στις διαθέσιμες ιστοσελίδες του Δήμου, με δυνατότητα πλέον σύνδεσης μέσω διαφορετικών ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών, όπως έξυπνες συσκευές, τρίτες οθόνες κα., θα έχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε στοιχεία πολιτισμού/ιστορίας κ.α., καθώς και σε μια σειρά από εναλλακτικές δραστηριότητες, για να σχεδιάσει εξατομικευμένες διαδρομές.

Επίσης, περιλαμβάνεται πολυκαναλική εφαρμογή περιήγησης και προβολής των σημείων ενδιαφέροντος, η οποία θα παρέχει επιλογή γλώσσας, και πληροφόρηση βάσει εντοπισμού θέσης, προτεινόμενες διαδρομές, αλλά και τον σχεδιασμό νέων, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει τη χρήση online/offline maps, την είσοδο σε multimedia galleries, την άμεση επικοινωνία με άλλους χρήστες της εφαρμογής και τη διασύνδεση με κοινωνικά δίκτυα.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η ψηφιακή αποτύπωση των σημείων υψηλής πολιτισμικής αξίας και η ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει φωτογραφίες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, ηχητικά ντοκουμέντα, ταινίες τεχνολογίας 360 μοιρών, οι οποίες θα στηρίζονται σε καινοτόμα τεχνολογία προσαρμοσμένης ροής σημείων ενδιαφέροντος και δυναμικής καταγραφής πληροφορίας σε γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, κα. Επίσης, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει εικαστικές τρισδιάστατες αναπαραστάσεις με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, μνημείων τα οποία δεν διασώζονται σε καλή κατάσταση, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε βιωματική πλέον παρακολούθηση και αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά εκθέματα.

Όλη η πληροφορία που θα αναπτυχθεί θα παρέχεται με τη μορφή ανοικτού ψηφιακού περιεχομένου (open data).

Δήλωση Δημάρχου Αρταίων

« Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, η οποία επηρεάζεται θετικά από την υποστήριξη που προσφέρουν οι τεχνολογίες επικοινωνιών, τα πολυμέσα και τα πληροφορικά συστήματα. Για τους παραπάνω λόγους δεν θα μπορούσε να λείπει από τον Επιχειρησιακό σχεδιασμό μας για την έξυπνη πόλη, ένα έργο που  να εκμεταλλεύεται τις σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο να αναδειχθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά και να βελτιώσουμε τους οικονομικούς μας δείκτες στον τομέα του τουρισμού» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Πληροφορίες για την δημοπράτηση

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Παρασκευή  11-09-2020 και ώρα 15:00. 

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)