Επισυνάπτεται ο φορολογικός νόμος (ν.4714/2020 – ΦΕΚ Α 148/31-7-2020), στον οποίο περιλαμβάνονται και οι εργασιακές ρυθμίσεις σχετικά με:

  • την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για το χρόνο που δεν απασχολούνται (άρθρο 122)
  • την καταβολή από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καθώς και αυτών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών (άρθρο 123)
  • την παράταση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο (άρθρο 124)

Σημειώνεται πως στις διατάξεις του παραπάνω νόμου περιλαμβάνονται επίσης η παράταση, έως την 31-10-2020, της αναστολής καταβολής του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook» (άρθρο 103) και η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (άρθρο 111).

file:///C:/Users/MACT%206/Desktop/%CE%BD.4714-%20%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82.pdf