Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου A’161/22.08.2020. Στο Γ’ Μέρος, με τίτλο «Έκτακτα Μέτρα Στήριξης των Τουριστικών Επιχειρήσεων και της Αγοράς Εργασίας», περιλαμβάνονται άρθρα για τη ρύθμιση επιταγών και για τη διαδικασία που ακολουθείται για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Άρθρο 7- Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους.

Άρθρο 8 – Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας.

Oλο το ΦΕΚ

ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού κα-
θαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυ-
ροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις
  παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο 16,
  την παρ. 4 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις
  παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102 και την παρ.
  1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.
 2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
  λήψης μέτρων για την ενίσχυση των αστικών συγκοινω-
  νιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την
  πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μο-
  νάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της
  αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματεί-
  ας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπει-
  ών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
  στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγη-
  σαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
  αποφασίζουμε:
  ΜΕΡΟΣ Α
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  Άρθρο πρώτο
  Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή
  παροχής συγκοινωνιακού έργου
  από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών
  Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
 4. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασπο-
  ράς του κορωνοϊού COVID -19 και για χρονικό διάστημα
  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη
  δημοσίευση της παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συ-
  γκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) δύναται να συνάπτει
  στην περιοχή αρμοδιότητάς του συμβάσεις: (α) παροχής
  συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
  εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α’ 147), (β) μίσθωσης λε-
  ωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε
  επαγγελματίες οδηγούς.
 5. Οι συμβάσεις της παρ. 1 θεωρούνται ως πληρού-
  σες την προϋπόθεση ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης
  οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του
  άρθρου 269 του ν. 4412/2016 και συνάπτονται κατά πα-
  ρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόμου, με την
  επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουμένων πάντως των
  διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση
  σε διαπραγμάτευση καθορίζεται και η χρονική διάρκεια
  των σχετικών συμβάσεων.
  Άρθρο δεύτερο
  Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών
  του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση
  των αυξημένων αναγκών
 6. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, όπως αυ-
  τών που προκύπτουν από τα μέτρα που λαμβάνονται για
  τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
  δύναται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση
  ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδι-
  κότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Μηχανοδηγών, ΔΕ ή
  ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από
  τις εταιρείες Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
  Α.Ε., Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες
  Α.Ε.. Οι προσλήψεις της παρούσας γίνονται με ευθύνη
  των οικείων φορέων, βάσει της σειράς προτεραιότητας
  και των κριτηρίων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής
  Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διαδικασίες που
  προβλέπονται στο παρόν άρθρο και κατόπιν έγκρισης
  της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης
  Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).
 7. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδο-
  μών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου
  φορέα και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία
  διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα
  παραλαβής της εισήγησης του ενδιαφερόμενου φορέα,
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  E
  22 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161
  9225
  9226 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 161/22.08.2020
  άλλως θεωρείται εγκριθείσα. Στην προκήρυξη περιλαμ-
  βάνονται τα κάτωθι:
  α) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προ-
  σλαμβάνεται ανά κατηγορία και ανά φορέα απασχόλη-
  σης,
  β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά
  κατηγορία προσωπικού. Ειδικά για τους οδηγούς απαι-
  τούνται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορί-
  ας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.),
  κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 51/2012 (Α΄101), καθώς και
  τα προσόντα του άρθρου 21 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),
  γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρ-
  θρο 18 του ν. 2190/1994 (Α΄28), και
  δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε
  δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της
  προκήρυξης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσε-
  λίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του
  οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία
  περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα
  προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, το όριο ηλικίας
  και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύ-
  εται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής
  κυκλοφορίας για δέκα (10) ημέρες.
 8. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί
  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως,
  με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στον οικείο
  φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσω-
  ρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορ-
  ριπτέων μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της
  προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί
  πίνακες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και
  αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δι-
  καιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προ-
  σωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν
  ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική
  προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επο-
  μένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον
  έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα
  σε είκοσι (20) ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας
  υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.
  κοινοποιείται στον φορέα, προκειμένου να καταρτί-
  σει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Σε περίπτωση
  άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του προηγούμε-
  νου εδαφίου, θεωρείται ότι το Α.Σ.Ε.Π. επικυρώνει ως
  οριστικό, τον προσωρινό πίνακα.
 9. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό
  πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν από την κατάρτι-
  ση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
  χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική δοκιμαστική υπη-
  ρεσία διάρκειας ενός (1) έτους, για την οποία συνάπτε-
  ται σύμβαση δοκιμαστικής υπηρεσίας με αποδοχές.
  Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας,
  οι προσληπτέοι διαθέτουν όλα τα δικαιώματα και τις
  υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με
  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρα-
  κολουθούν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ανά κα-
  τηγορία ειδικότητας.
 10. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής
  υπηρεσίας της παρ. 4, διενεργείται έλεγχος καταλλη-
  λότητας και επάρκειας του προσωπικού σύμφωνα με
  τα προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό του οικείου
  φορέα.
 11. Οι προσληφθέντες της παρ. 4 που κρίνονται επι-
  τυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και
  επάρκειας προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς
  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
  νου.
  Άρθρο τρίτο
  Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών
  Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
  Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασπο-
  ράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστη-
  μα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4)
  μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, ο Οργανι-
  σμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
  δύναται να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο τη δι-
  ασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων
  του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της
  συντήρησης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία του
  άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όταν η προϋ-
  πολογισθείσα αξία εκάστης σύμβασης υπολείπεται
  των τιθέμενων δια του άρθρου 235 του ιδίου νόμου
  ορίων, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής
  προέλευσης.
  ΜΕΡΟΣ Β
  ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  Άρθρο τέταρτο
  Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
  μαθητών και εκπαιδευτικών
  από την πανδημία του κορωνοϊού
 12. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχο-
  λικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτρο-
  πή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η
  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των
  δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά
  είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαι-
  δευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
  προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ) της παρ.
  2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. (β)
  της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε
  με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), εφαρμόζεται
  αναλόγως.
 13. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήμοι ή
  η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να επιχο-
  ρηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 του
  ν. 4509/2017 (Α’ 221).
  Τεύχος A’ 161/22.08.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9227
 14. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δε-
  κεμβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
  Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και
  Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για
  χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη
  του σχολικού έτους 2020-2021.
  Άρθρο πέμπτο
  Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού
  καθαριότητας σχολικών μονάδων
  Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) προστίθενται
  παρ. 3 και 4, ως εξής:
  «3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του
  άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπό στοι-
  χεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική
  απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
  Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), κα-
  λύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού
  ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερι-
  κών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους
  δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η
  καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που
  προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά
  από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων
  από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων
  εσόδων.
 15. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατά-
  ξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες κα-
  θαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του
  άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε
  με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)».
  Άρθρο έκτο
  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ
  α’ και β’ βαθμού
 16. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επι-
  χορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κε-
  ντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς
  τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και
  β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών
  τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με
  απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός
  δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης
  χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς
  ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι
  οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγού-
  μενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμε-
  νη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από
  δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η
  απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκε-
  ντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα
  και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού
  από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής
  Επιτροπής.
 17. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δε-
  κεμβρίου 2020.
  ΜΕΡΟΣ Γ
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Άρθρο έβδομο
  Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή
  προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
  αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις
  του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα
  μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία
  δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
 18. Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξι-
  ογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις με Κωδικούς
  Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον
  πίνακα του παρόντος, και οι οποίες εμφανίζουν μειωμέ-
  νο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020
  κατά ποσοστό άνω του 70% σε σχέση με τον κύκλο ερ-
  γασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, οι οποίες είχαν
  ανασταλεί δυνάμει της περ. (α) της παρ. 1 και της περ.
  (α) της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020
  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυ-
  ρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε
  με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο
  40 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), αναστέλλονται έως την 31η
  Οκτωβρίου 2020.
 19. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφί-
  ου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
  (Α’ 149) αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ
  που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποί-
  ες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξά-
  μηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό 70% έως 85% σε
  σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους
  2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρω-
  μής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020
  έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρού-
  νται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
  που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματο-
  δοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα
  χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30
  Σεπτεμβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο
  εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν
  και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής
  συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της
  παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ νέου σε αυτά, εάν
  αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου
 20. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιό-
  γραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την
  30η Σεπτεμβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής,
  καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
  πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
  β) Οι προθεσμίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις
  31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από
  επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του
  παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο ερ-
  γασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό
  μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών
  του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει
  βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια
  9228 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 161/22.08.2020
  τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος
  του παρόντος. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα
  αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως
  την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση διαταγής πληρωμής,
  καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια
  πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
  γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
  της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004
  αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που
  παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποί-
  ες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’
  εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 85%
  σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του
  έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται
  να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια
  τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου
  2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονο-
  μικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά
  και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που
  λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα
  εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα
  που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα
  οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία
  δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται
  από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρού-
  νται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν
  έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που
  απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου
  αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η έκδοση
  διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως
  μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέ-
  λεσης.
 21. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
  έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που παρα-
  τίθενται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων
  που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’
  εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο
  του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξα-
  μήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες
  λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από
  αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Η
  παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές
  και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να δι-
  αβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα
  ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέ-
  κτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που
  λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή,
  περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδα-
  πών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
  εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών
  του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού
  χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των
  υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων
  πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος
  που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμι-
  μα στην Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των
  αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο
  δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής
  ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων,
  μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ
  ή και της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί
  σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,
  με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας
  και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά
  ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλε-
  πόμενη στην παρούσα αναστολή των προθεσμιών. Για
  τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά
  ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα
  στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
 22. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των
  φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρω-
  ση των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγματοποιούνται
  με μηχανογραφικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή
  Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται
  προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύμα-
  τα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και
  τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
  συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες
  των δικαιούχων.
  β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται
  απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος
  μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα
  η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά
  Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
  55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα
  σύντομης διαμονής
  55.30
  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για
  οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα
  οχήματα
  55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
  79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
  79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων
  ταξιδίων
  79.90 Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και
  συναφείς δραστηριότητες
  Άρθρο όγδοο
  Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την
  αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού
  COVID-19 ως προς την οργάνωση
  του τόπου εργασίας
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
  μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με
  το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως
  εξής:
  «2.α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθο-
  ρίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο
  στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο
  εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ
  αποστάσεως εργασίας.
  Τεύχος A’ 161/22.08.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9229
  β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύ-
  νανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως
  εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται
  με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλε-
  κτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού
  τηλεφώνου.
  γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της
  περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ
  αποστάσεως.
  δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρ-
  μογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης
  λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει
  σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέ-
  λεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
  ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ.
  (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του ερ-
  γαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέ-
  τει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό
  διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
  στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
  Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός
  η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών
  μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστο-
  ποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμε-
  νος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής
  του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν
  οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών
  Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
  Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του
  παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία
  λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
  ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδε-
  δειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την
  παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχι-
  κής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επι-
  βάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €)
  για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
  Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη δι-
  απίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και
  είσπραξη του ανωτέρω προστίμου.».
  ΜΕΡΟΣ Δ
  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  Άρθρο ένατο
  Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία
  για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για την
  αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
  του κορωνοϊού COVID-19
 23. Για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κινδύνου δι-
  ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη
  διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ οίκον
  περιορισμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και
  των στενών επαφών αυτών, μέσω της διενέργειας
  τακτικών και έκτακτων ελέγχων, η Γενική Γραμμα-
  τεία Πολιτικής Προστασίας παρέχει προς την Ελ-
  ληνική Αστυνομία, δεδομένα προσωπικού χαρα-
  κτήρα πολιτών επιδημιολογικού συσχετισμού, που
  προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης, και ει-
  δικότερα: α) το ονοματεπώνυμο, β) το πατρώνυμο,
  γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή διεύθυνση
  κατοικίας (οδός – αριθμός – δήμος – ταχυδρομικός κώδι-
  κας) και ε) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν
  δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση κατοικίας).
 24. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της
  παρ. 1 διενεργείται βάσει των άρθρων 24 και 26 του
  ν. 4624/2019 (Α’ 137), τηρουμένων όλων των απαιτού-
  μενων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και
  της ασφάλειας της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρ-
  θρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
  Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης
  Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε
  με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).
  Άρθρο δέκατο
  Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία
  Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων
  αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας
  του κορωνοϊού COVID-19
 25. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
  δύναται να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδι-
  ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της
  Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουρ-
  γικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), για την κάλυψη της
  απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης
  του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
  των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων. Το
  προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του
  παρόντος δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατόν ενενήντα
  δύο (192) άτομα.
 26. Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προ-
  σωπικού της παρ. 1 αφορά στην ιχνηλάτηση και παρα-
  κολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου
  των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών
  επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπι-
  ση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.
  Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού
  Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων το
  ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα
  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προ-
  στασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020
  (Α΄ 27).
 27. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού,
  που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου
  2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσό-
  ντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν μπορεί να
  υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) μήνες, και
  κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με το
  πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του
  παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουρ-
  γών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
  Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
  ειδικής διάταξης.
  9230 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 161/22.08.2020
  ΜΕΡΟΣ Ε
  ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
  Άρθρο ενδέκατο
  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης
  στους πληγέντες από τις πλημμύρες
  της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020
 28. Σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περι-
  έρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατά-
  σταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των
  πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής
  Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 χορη-
  γείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδό-
  ματος. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρ-
  χεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των
  πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ανά κατοικία και για τα
  νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, των οποίων η
  επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ
  (8.000 €) ανά επιχείρηση.
 29. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιού-
  νται: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες
  (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα), είτε είναι επικαρπωτές, ή
  μισθωτές, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων μισθώσε-
  ων, ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η
  κατοικία επλήγη από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυ-
  γούστου 2020, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρό-
  σωπα) που στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι
  οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης
  Αυγούστου 2020 με την προϋπόθεση ότι η κτιριακή
  εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος
  και η επιχείρηση που επλήγη ήταν σε λειτουργία.
 30. Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύ-
  θυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς την αλή-
  θεια του περιεχόμενου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση
  Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών
  Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου
  Υποδομών και Μεταφορών και υποβάλλεται στον δια-
  δικτυακό τόπο www.gov.gr με χρήση των κωδικών-δια-
  πιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
  Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
  φιακής Διακυβέρνησης. Εναλλακτικά δύναται να υπο-
  βάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  από τον δικαιούχο, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ή τον
  νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιού-
  χου ή της επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή
  αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται
  στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, απο-
  δεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή
  τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής
  ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα
  των αλλοδαπών αποδεικνύεται με το διαβατήριο και
  την εν ισχύ άδεια παραμονής. Με κοινή απόφαση των
  Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής
  Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες
  και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτη-
  σης και το περιεχόμενο αυτής.
 31. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυ-
  ση τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες
  κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνο-
  νται σε τρίτους με βραχυχρόνιες περιοδικές μισθώσεις.
 32. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει
  των Κανονισμών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014
  σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμέ-
  νων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως
  ως προς τον έλεγχο της σώρευσης.
 33. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, μετά από
  την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
  Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας
  (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρι-
  σης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την
  έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό
  λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία,
  μέσω της αίτησης που υποβάλλει ο δικαιούχος.
 34. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων
  (συνιδιοκτητών που διαμένουν στην πληγείσα κατοικία),
  η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του
  χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο
  ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης, που δηλώνει στην αίτη-
  ση που συνιστά κατά τα ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση.
  Σε περίπτωση που σε τμήμα της πληγείσας κατοικίας
  φέρεται να στεγάζεται επαγγελματική δραστηριότητα,
  την αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας, υπό τις δια-
  κρίσεις του προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν η κατοικία
  έχει συνολικά μισθωθεί η παραχωρηθεί, οπότε εφαρμό-
  ζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.
 35. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών
  κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν δικαιούνται
  έκτακτης ενίσχυσης.
 36. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών
  και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διαπίστω-
  σης της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της
  ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες
  υπηρεσίες όπως ορίζονται στην εν λόγω απόφαση, η
  διαδικασία πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια
  για την εφαρμογή του παρόντος. Ψευδής δήλωση, πέραν
  των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων,
  επιφέρει την υποχρέωση επιστροφής του τετραπλασίου
  του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το
  Ελληνικό Δημόσιο.
 37. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
  για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη
  μορφή επιδόματος ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020. Με
  απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύ-
  ναται η προθεσμία να παρατείνεται για χρονικό διάστημα
  που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Νοεμβρίου 2020.
  Άρθρο δωδέκατο
  Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης
  φύσεως ενισχύσεων προς τους πληγέντες
  από τις πλημμύρες της
  8ης και 9ης Αυγούστου 2020
  Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πλη-
  γέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή
  Τεύχος A’ 161/22.08.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9231
  περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρό-
  βλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών
  που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
  Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, ορίζεται ως αφο-
  ρολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
  Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
  ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κρά-
  τηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της
  ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του
  ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψη-
  φίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοί-
  κηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέ-
  ρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα
  και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την
  καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προ-
  νοιακού χαρακτήρα.
  ΜΕΡΟΣ ΣΤ
  ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
  Άρθρο δέκατο τρίτο
  Έναρξη ισχύος
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά
  κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχί-
  ζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
  νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους
  διατάξεις της.
  Αθήνα, 22 Αυγούστου 2020