Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποφάσισε την ίδρυση Κέντρου Αριστείας με θεματικό αντικείμενο τη Γαλάζια Ανάπτυξη-Ναυτιλιακή Επιχειρηματικότητα -Θαλάσσιο Περιβάλλον-Νησιωτικότητα, με τη συμμετοχή μελών του Πανεπιστημίου τα οποία έχουν πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο ερευνητικό έργο.

Σκοπός του Κέντρου Aριστείας, είναι να συμβάλει, μέσω της δημιουργικής συνέργειας επιστημόνων διαφορετικών και συμπληρωματικών ειδικοτήτων, στην Γαλάζια Ανάπτυξη σε μια κατ’ εξοχήν παράκτια, νησιωτική και ναυτική χώρα, όπως η Ελλάδα, επιδιώκοντας την αειφόρο αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και του θαλάσσιου-παράκτιου οικοσυστήματος, τη φιλική προς το περιβάλλον αξιοποίηση των μέσων ναυσιπλοΐας, την ανάπτυξη και αξιοποίηση των θαλασσίων οδών, την υποστήριξη του συναφούς δικτύου υπηρεσιών, έτσι ώστε μέσα από την επιστημονική έρευνα να προαχθεί η Γαλάζια Οικονομία και η προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Οι επιμέρους στόχοι του Κέντρου Αριστείας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε διασύνδεση με τους πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία, που έχουν τεθεί από τη Global Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών και τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, την οποία έχει αποδεχθεί η Ε.Ε. χρηματοδοτώντας μέτρα για τη καταπολέμηση των επιπτώσεων της και για την εφαρμογή πρωτότυπων μεθόδων και τεχνικών, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία.

– Τη διασύνδεση θαλάσσιου χώρου, παράκτιας ζώνης και νήσων μέσα από ολοκληρωμένο προγραμματισμό, σχεδιασμό και διαχείριση  στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας για την προώθηση έργων υποδομής όπως λιμάνια, μαρίνες και εμπορευματικά κέντρα, τουριστικών υποδομών όπως μαρίνες και ξενοδοχειακές μονάδες, της αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών, βιο-διυλιστηρίων διαχείρισης αποβλήτων, θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την μεταφορά της, ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας ένα διεπιστημονικό πόλο καινοτομίας και διασύνδεσης με την οικονομία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

-Την επίτευξη της Γαλάζιας Ανάπτυξης μέσω της ασφαλούς και αειφόρου εκμετάλλευσης των θαλάσσιων πόρων, της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, αλλά και των υπηρεσιών των παράκτιων –θαλάσσιων οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την καλή περιβαλλοντική κατάστασή τους , σκοπός που εξυπηρετείται με την προώθηση της νησιωτικής πολιτικής και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού των θαλάσσιων -παράκτιων -νησιωτικών δραστηριοτήτων.

-Την ενίσχυση της γνώσης για το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης της ωκεανογραφικής έρευνας και τη συνέργεια διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων, με σκοπό τον μετριασμό των ενδεχόμενων πιέσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα οι πλατφόρμες εξόρυξης, την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από ρύπανση και τελικά στην αειφόρο διαχείρισή του.

Γαλάζια επιχειρηματικότητα

-Την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου -Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ενσωμάτωσή τους, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της θάλασσας, Δίκαιο Περιβάλλοντος- για την αειφόρο ανάπτυξη των πόρων, της ναυτιλίας, αλλά και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, την πρωτοβουλία ή σύμπραξη για τον εκσυγχρονισμού του νομοθετικού καθεστώτος, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και την άρση των συγκρούσεων μεταξύ των προαναφερθέντων κλάδων που συχνά παρακωλύουν αναπτυξιακά σχέδια. Επίσης, την χρήση των νέων οικονομικών μοντέλων και εργαλείων για την αξιολόγηση ακολουθούμενης πορείας.

-Την ανάπτυξη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την κατάρτιση εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων  προγραμματισμού-διοίκησης – χρηματοδότησης, για την ενίσχυση της καινοτομίας και της παραγωγής της οργάνωσης της ναυτιλίας, των πηγών ενέργειας, και της ανάδειξης νέων προϊόντων όπως είναι τα «έξυπνα» λιμάνια και πλοία, στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας, την διασύνδεση της γαλάζιας ανάπτυξης με άλλες κάθετες δραστηριότητες και υπηρεσίες , για παράδειγμα «έξυπνες πόλεις» και εφοδιαστική αλυσίδα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία κινήτρων ανάδειξης οικονομικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο.

-Την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιοποίησης – ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της νησιωτικότητας και της αειφόρου εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος, ήτοι παραλίες, αμμοθίνες, σπάνια ή προστατευόμενα είδη, καταδυτικός τουρισμός και άλλα, της ακτοπλοΐας, της φιλικής προς το περιβάλλον και τις νησιωτικές ιδιαιτερότητες θαλάσσιας περιήγησης και των μαρινών για τουριστικά σκάφη.

-Την παρέμβαση του Πανεπιστημίου σε στόχους Γαλάζιας Ανάπτυξης, Γαλάζιας Οικονομίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας, Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

-Την ανάληψη εκπαιδευτικής δράσης προς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα  σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη – Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

-Tη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς και την προβολή, διάχυση και αξιοποίηση των παραχθέντων αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Τέλος, τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής της ανωτέρω δράσης, είναι τα εξής:

Μελέτιος -Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρόεδρος, Νικόλαος Βούλγαρης, Γαρυφαλλιά Αθανασίου, Παναγιώτης Αλεξάκης, Αθανασία Αλωνιστιώτη, Εμμανουήλ Δασενάκης, Ευσταθία Ιωάννου, Δημήτριος Καινούργιος, Ιωάννης Παπαδάτος, Αριστείδης Παρμακέλης, Σεραφείμ Πούλος, Σοφιανός Σαράντης και Κωνσταντίνος Τριάντης.