Θετικές επιδόσεις κατέγραψαν οι τουριστικές εταιρείες της χώρας το 2018, σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών 782 εταιρειών του κλάδου από την ICAP.

Συγκεκριμένα :

  • Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη άνοδος των τουριστικών αφίξεων στη χώρα μας συνέβαλε σε περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων στον τομέα του τουρισμού κατά το 2018.
  • Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του τομέα αυξήθηκαν κατά 11,1%, παράλληλα δε υπήρξε και συγκράτηση του κόστους πωλήσεων, με συνέπεια να προκύψει αύξηση των μικτών κερδών με υψηλότερο ρυθμό (15,0%)
  •  Οι παραπάνω μεταβολές σε συνδυασμό και με τη “συγκρατημένη” αύξηση των συνολικών λειτουργικών δαπανών (5,8%) συνέβαλαν στην σημαντικότατη αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 51,1% το 2018/2017
  • Ωστόσο, η (αρνητική) μεταβολή του μη λειτουργικού αποτελέσματος (σημαντική μείωση των μη λειτουργικών εσόδων και αύξηση των μη λειτουργικών εξόδων) οδήγησε στην αύξηση των κερδών προ φόρου, μόνο κατά 3,9% (€298,78 εκατ.)
  • Τα EBITDA κατέγραψαν αξιόλογη αύξηση, κατά 19,2%, το τελευταίο έτος.

Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 6,7% το 2018/2017, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών παγίων στοιχείων. Από πλευράς Παθητικού διαπιστώνεται ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων κατά 5,2% το τελευταίο έτος. Οι συνολικές μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 1,2% ενώ το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά 18,3%. Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, βελτίωση παρουσίασαν τα περιθώρια μικτού και λειτουργικού κέρδους το 2018/2017.Θετικές επιδόσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις το 2018Συνολικά, οι επιδόσεις του ελληνικού επιχειρηματικού τομέα ήταν θετικές και το 2018. Τούτο συμπεραίνεται από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών ενός μεγάλου δείγματος επιχειρήσεων που προέρχονται από όλους τους τομείς δραστηριότητας, σύμφωνα με ανάλυση / μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP. Ειδικότερα, στα αρχεία της ICAP Databank υπήρχαν καταχωρημένες 11.397 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και για τις δύο τελευταίες χρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών. Από τις εταιρείες αυτές οι 1.839 είναι βιομηχανικές, οι 4.479 εμπορικές, οι 3.520 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 782 και 777 εταιρείες, αντίστοιχα, προέρχονται από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2018 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη (των ιδίων επιχειρήσεων) του 2017.O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών ICAP, δήλωσε σχετικά: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, κατάφεραν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα και το 2018, καταγράφοντας αξιόλογες επιδόσεις για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα ενός μεγάλου δείγματος 11.397 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός Τραπεζών-Ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι αυτές κατέγραψαν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους και περαιτέρω διεύρυνση της καθαρής κερδοφορίας τους.Ο κύκλος εργασιών του συνόλου των εταιρειών σημείωσε αύξηση κατά 9,8% ανερχόμενος σε €138,4 δισ. Αύξηση εμφάνισαν όλοι οι τομείς πλην των Τεχνικών εταιρειών όπου κατέγραψαν μικρή μείωση.Τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) διαμορφώθηκαν στο ποσό των €5,6 δισ. εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 11,5%. Η άνοδος της κερδοφορίας προέρχεται από τους Τομείς του Εμπορίου, των Υπηρεσιών και του Τουρισμού. Μικρή μείωση εμφάνισε ο τομέας της Βιομηχανίας, ενώ αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται ότι κατέγραψε ο τομέας των τεχνικών εταιρειών. Συνολικά, το 66% των επιχειρήσεων του συνολικού δείγματος ήταν κερδοφόρες το 2018, έναντι 64% το 2017. Ωστόσο, σε επίπεδο EBITDA η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς καταγράφεται μείωση αυτών κατά €1,2δισ. ή 8,9%, μεταβολή που προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των Υπηρεσιών και ιδιαίτερα από την ΔΕΗ που παρουσίασε μείωση €814εκ. (2018: €-68,8εκ., 2017: €745,4εκ.). Μείωση κατέγραψε και ο τομέας της Βιομηχανίας καθώς και ο Κατασκευαστικός κλάδος ενώ ο τομέας του Εμπορίου και του Τουρισμού παρουσίασαν βελτίωση.Όσον αφορά το 2019, θετικά είναι τα μηνύματα, καθώς από τα οικονομικά αποτελέσματα 154 εισηγμένων εταιρειών (εξαιρουμένων των τραπεζών) προκύπτει αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο, αύξηση των EBITDA κατά 7,5% και σημαντική διεύρυνση της κερδοφορίας κατά 43%.Η επάνοδος της ελληνικής οικονομίας σε θετική τροχιά τα τελευταία δύο χρόνια, τάση η οποία συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 2019, επιδρά θετικά στην ελληνική επιχειρηματικότητα και αυτό αποτυπώνεται στα οικονομικά του αποτελέσματα.Ωστόσο, θεωρώ ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να ενισχύσουν περισσότερο την ανταγωνιστικότητά τους, δημιουργώντας μεγαλύτερες προοπτικές για το μέλλον. Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η διατήρηση της εγχώριας οικονομίας σε αναπτυξιακό ρυθμό με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αλλά κυρίως η επιτάχυνση αυτού μέσω περισσότερων επενδύσεων, σίγουρα θα συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση και θα ενισχύσει τις επιχειρηματικές προσδοκίες».