Εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου επισκευής στο λιμάνι της Σουβάλας από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Χρήστο Λαμπρίδη.

«Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον λιμένα Σουβάλας Αίγινας».

Η απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων κ. Χρήστος Λαμπρίδης αναφέρει τα ακόλουθα:
1. Την εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ζημιών από θαλασσοταραχή στον Λιμένα Σουβάλας Αίγινας» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 118/2017 (με ΑΔΑ:
7ΞΚΤΟΛΤΠ-41Η) απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας, καθώς και τη συνημμένη Μελέτη θεωρημένη από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο του άρθρου
18 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Λιμενική Αρχή.
3. Το Λ/Χ Αίγινας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, όπως ενημερώσει την Υπηρεσία μας, για την έναρξη και τη λήξη των εργασιών.