Υπεγράφησαν  από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λ.Π. Ν.Ε. Χρήστο Λαμπρίδη,  αποφάσεις για την έγκριση εκτέλεσης των κάτωθι έργων συνολικού προϋπολογισμού 409.000, 00 €

ΣΠΕΤΣΕΣ-Έγκριση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και αποκατάστασης της βλάβης στη γωνία /συναρμογή του μόλου Ντάπιας Σπετσών   (ΑΔΑ: ΩΡΑ14653ΠΩ-ΖΣ5).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 31.400,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Στον εν λόγω λιμένα οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

 • Καθαρισμός υποθαλάσσιας περιοχής έμπροσθεν του μετώπου από λίθους μέχρι τον φυσικό πυθμένα
 • Καθαρισμός και απομάκρυνση του τμήματος της ανωδομής
 • Οριζοντίωση και διάστρωση της επιφάνειας έμπροσθεν του μετώπου με αμμοχάλικο εξισωτικής στρώσης για έδραση κατακόρυφου μεταλλότυπου στο υποθαλάσσιο τμήμα και την ανωδομή
 • Τοποθέτηση σακόλιθων σκυροδέματος στην εξωτερική πλευρά ενώ στην εσωτερική παραμένουν οι συμπαγείς λίθοι
 • Διάστρωση ύφαλου σκυροδέματος ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν
 • Ολοκλήρωση σκυροδέματος με την έξαλλη διάστρωση της ανωδομής

ΧΙΟΣ– Έγκριση εκτέλεσης του έργου εργασίες αποκατάστασης λειτουργικών βαθών στο ανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Χίου  (ΑΔΑ: 6ΦΜ24653ΠΩ-ΣΩΒ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 97.435,90 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).   Αντικείμενο του έργου είναι να γίνει αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών στο κέντρο- ανατολικό τμήμα της λιμενολεκάνης του κεντρικού λιμένα Χίου. Ο στόχος των παρεμβάσεων είναι η εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού των εξυπηρετούμενων σκαφών και κυρίως η δυνατότητα προσέγγισης και πρόσδεσης πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα και εύφλεκτα υλικά. Το βάθος εκσκαφής θα είναι -7,50μ από την στάθμη κατώτατης ρηχίας, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφές σε απόσταση 5μ από το κρηπίδωμα.

ΙΚΑΡΙΑ-Έγκριση εκτέλεσης του έργου που αφορά εργασίες ηλεκτροφωτισμού λιμένα Αγίου Κηρύκου Ικαρίας (ΑΔΑ: ΩΨΟΠ4653ΠΩ-1ΛΠ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) .

Ο ηλεκτροφωτισμός του λιμένα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πολύχρονη έκθεση ιστών και λοιπών στοιχείων στα έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς η περιοχή προσβάλλεται από μεγάλα κύματα από νοτιοδυτικές μέχρι και βορειανατολικές διευθύνσεις.

Αντικείμενο του έργου είναι η καθαίρεση και αντικατάσταση του συνόλου των ιστών και φωτιστικών σωμάτων στο βραχίονα του λιμένα και στον τομέα του δρόμου με παράλληλη καθαίρεση και ανακατασκευή των βάσεων των ιστών  όπου χρειάζεται. Συναφώς, στον τομέα του αλιευτικού καταφυγίου θα γίνει αντικατάσταση του ανακλινόμενου ιστού στο κεντρικό τμήμα του καταφυγίου με νέο αντίστοιχο και θα γίνει καθαίρεση του συνόλου των ιστών και των βάσεων τους όπου απαιτείται. Τέλος, θα αντικατασταθούν τα κιβώτια ηλεκτρικής και υδραυλικής διανομής (pillars).

ΧΑΝΙΑ-‘Εγκριση εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση διαμόρφωση λιμενικών υποδομών λιμενίσκου «Κάτω Γαλατά» Δήμου Χανίων – (ΑΔΑ: 6Ω9Α4653ΠΩ-ΦΕΣ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) .

Στον εν λόγω λιμένα οι υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις και αυθαίρετες διαμορφώσεις (κατασκευή υποτυπώδους κρηπίδωσης, πρόχειρες επιστρώσεις σκυροδέματος, αυθαίρετη κατασκευή ακρομωλίου). Ωστόσο ο λιμένας βρίσκεται σε προνομιακή θέση, εξυπηρετεί ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς και έχει έντονη τουριστική δραστηριότητα. Τέλος, η ράμπα ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών είναι σχεδόν κατεστραμμένη από τις σφοδρές κακοκαιρίες και την πολυετή χρήση.

Αντικείμενο του έργου είναι:

 • Ενίσχυση της υπάρχουσας εξωτερικής ελλιπούς θωράκισης του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκόλιθους για την κατασκευή πλήρους και ολοκληρωμένης διατομής καθώς στην σημερινή ημιτελή μορφή της υπάρχει άμεσος κίνδυνος λόγω υπερπήδησης των κυματισμών καταστροφής (βύθιση) των προσδενόντων σε αυτών σκαφών
 • Διαμορφώσεις των υφιστάμενων χερσαίων χώρων (με επίστρωση σκυροδέματος)
 • Αποκατάσταση υφιστάμενων κρηπιδοτοίχων με τεχνητούς ογκόλιθους από σκυρόδεμα

ΘΑΣΟΣ-Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση οδοποιίας από Ξενία έως Εθνική Τράπεζα (εντός εξομοιούμενης ζώνης λιμένα) στο λιμένα Θάσου  (ΑΔΑ: ΩΚ5Ι4653ΠΩ-6Ξ6).

 • Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα πραγματοποιηθεί από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2017 .
 • Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης του οδοστρώματος, η  ασφαλτόστρωσή του και η αντιμετώπιση της απορροής των ομβρίων . Συναφώς θα τοποθετηθεί κατάλληλη σηματοδότηση  προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης επί της οδού.