Επιλέξτε Page

Σάρκα και οστά παίρνει το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών και μικρών σκαφών

Σάρκα και οστά παίρνει το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών και μικρών σκαφών

Σάρκα και οστά παίρνει το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών και μικρών σκαφών.

Σάρκα και οστά παίρνει το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών και μικρών σκαφών.

Τη διαδικασία καταχώρησης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν.4256/2014 καθόρισε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με το e-Μητρώο, δημιουργείται ενιαίο και σύγχρονο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τουριστικών πλοίων, με σκοπό τη χαρτογράφηση των πάσης φύσεων πλοίων τα οποία χρησιμοποιούνται για τουρισμό και αναψυχή, τόσο για ιδιωτική χρήση, όσο και για επαγγελματική εκμετάλλευση στο πλαίσιο του θαλάσσιου τουρισμού. Επίσης, θα επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών για τους ιδιοκτήτες και όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, αλλά και η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την υποβοήθηση και ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Έως σήμερα ανάλογες διαδικασίες καταγραφής τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών γίνονταν χειρόγραφα, σε διαφορετικές υπηρεσίες πολλών υπουργείων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθεί στο σύνολο της πληροφορίας ο κάθε ενδιαφερόμενος. Επίσης, έως και σήμερα, η παραπάνω διαδικασία ήταν άγνωστη ή δύσβατη και πάντως ιδιαιτέρως εργώδης για τους υπαλλήλους που την αναλάμβαναν.

Η τροπολογία αυτή έρχεται να καλύψει κενά και ελλείψεις του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου (ν. 4256/2014), αλλά και να παρακολουθήσει τις νομοθετικές αλλαγές που έγιναν έως σήμερα. Η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για το Μητρώο πλοίων, το οποίο θα λειτουργήσει στο άμεσο μέλλον, προσθέτουν, έρχεται επίσης να υποστηρίξει τον γενικότερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, ο οποίος συγκαταλέγεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Για να γίνει αυτό πράξη, χρειάζεται ο ηλεκτρονικός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου, η κατάλληλη υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και η προσαρμογή στις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τα «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων».:

«Εγκαθίσταται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό “Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών” με σκοπό την καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται για τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».

Το Μητρώο αυτό θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς της ΑΑΔΕ, καθώς και με τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα του υπ. Ναυτιλίας.

Επίσης, τα λοιπά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, που είναι υπόχρεα για την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργεί στην ΑΑΔΕ για τον σκοπό αυτό.

Ποια πλοία θα καταχωρούνται

Στο Μητρώο θα έχουν την υποχρέωση να καταχωρούνται:

-τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία,

-τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής σημαίας άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΕΟΧ ή σημαίας κράτους εκτός ΕΕ, τα οποία εκναυλώνονται μεταξύ ελληνικών λιμένων.

-τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια.

Στο Μητρώο θα καταχωρούνται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγράφου εθνικότητας η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης το ολικό μήκος το πλάτος η ιπποδύναμη, η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο, κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου ή του μικρού σκάφους οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage – grt) ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage – gt), οι κόροι της καθαρής χωρητικότητας ή η καθαρή χωρητικότητα (nettonnage), και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Επίσης, θα καταχωρούνται τα στοιχεία για την απόδειξη της καταβολής του Φ.Π.Α. ή η ένδειξη για τη μη επιβάρυνση με Φ.Π.Α,. κατά την απόκτηση του τουριστικού πλοίου ή μικρού σκάφους, η αιτία της μεταβολής της κυριότητας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Η αίτηση για την καταχώριση ιδιωτικών πλοίων στο Μητρώο θα υποβάλλεται εντός 60 ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

Για τα ήδη νηολογημένα ή εγγεγραμμένα στα Βιβλία αυτά ιδιωτικά πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.

Να σημειωθεί ότι, με την αίτηση θα συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 75 ευρώ.

Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, η αίτηση για καταχώριση στο Μητρώο θα υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη νηολόγησή τους. Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 500 ευρώ.

Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των υπό ελληνική σημαία επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων θα υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη νηολόγησή τους ή την εγγραφή τους στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών.

Με την αίτηση συνυποβάλλεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 500 ευρώ για πλοία μήκους 7 μέτρων ή άνω και ποσού 200 ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των 7 μέτρων.

Για τα τουριστικά ημερόπλοια, η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο θα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό πλοίο αναψυχής συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο 500 ευρώ. Με την αίτηση μεταβολής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής σε επαγγελματικό τουριστικό ημερόπλοιο συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού 500 ευρώ για πλοία μήκους 7 μέτρων ή άνω και ποσού 200 ευρώ για σκάφη μήκους μικρότερου των 7 μέτρων.

Το ποινολόγιο

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η τροπολογία, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 έως και 25.000 ευρώ.

Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 έως 200.000 ευρώ.

Ενώ, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16, πλην των αναφερόμενων στις περιπτ. α’ και β’ ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 έως 25.000 ευρώ.

Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.

Ακολουθεί πλήρες κείμενο της απόφασης.

https://www.yen.gr/documents/20182/21874/%CE%A9%CE%9B%CE%91%CE%A446%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%9C%CE%9F%CE%92.pdf/80edb371-0c0e-49ad-af4f-51cb07a69f60

ITN Ελληνικός Τουρισμός

itn 34

ITN ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ITN GREEK TOURISM

Gold Hire Solutions: Αξιόπιστος συνεργάτης στην πρόσληψη προσωπικού

SETKE ΤΕΥΧΟΣ 3 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

3rd Yachting Festival – Athens

Yachting & Gastronomy Volos

ΗΑΤΤΑ

Εγγραφή στο newsletter

World Tourism Expo

ΙΕΚ ΑΛΦΑ

HELLENIC MEDIA GROUP