Από την ερχόμενη Δευτέρα 13 Μαρτίου μέχρι και τις 31 Μαίου είναι ο χρόνος υποβολής προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση δράσεων σχετικά με την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις περιοχές του δικτύου “NATURA 2000″ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014- 2020.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση στο πρόγραμμα «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο που απευθύνεται στους δυνητικούς δικαιούχους: 
‣Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
‣Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
‣Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
‣Φορείς Διαχείρισης
‣Λοιπούς φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Μουσεία κ.ά).
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη, ύψους 1.000.000 ευρώ, προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του ελληνικού δημοσίου.
Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν:
‣Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων
‣Μέτρα/έργα πράσινων υποδομών που στοχεύουν στην αναβάθμιση του οικοσυστήματος και τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων
‣Ενέργειες παρακολούθησης και εξέτασης επικινδυνότητας φαινομένων που απειλούν φυσικούς οικότοπους
‣Επεμβάσεις για την αναμόρφωση – αναβάθμιση του τοπίου
‣Μέτρα για τον έλεγχο στην πρόσβαση και τη διαχείριση των επισκεπτών
‣Μέτρα αξιοποίησης των οικοσυστημάτων με παρεμβάσεις ανάδειξης και προβολής
‣Δράσεις αποκατάστασης μικρών νησιωτικών υγρότοπων, στις περιπτώσεις που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει υποβαθμίσει τα οικοσυστήματά τους
‣Δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης προστατευομένων οικοτόπων και ειδών.
Οι παρεμβάσεις στις περιοχές του δικτύου “NATURA 2000” θα είναι εντός του «Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο NATURA 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020» που έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΚΑ.
Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη Σύρου (τηλέφωνα: 2281360826 – 2281360824).