Ο Γιώργος Τζιάλλας ,Περιφερειακός Διευθυντής του World Travel & Tourism Council (WTTC), γραφεί στην ηλεκτρονική εφημερίδα «itn Ελληνικός Τουρισμός που κυκλοφόρησε την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 για τις δράσεις στα νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Ο τουρισμός θα πρέπει να διεκδικήσει το μερίδιο των πόρων που του αναλογεί και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε με στοχευμένες αναπτυξιακές δράσεις που θα αφορούν τον θεματικό τουρισμό, την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον «πράσινο» τουρισμό, να αποτελέσει και πάλι ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό για την οικονομία στις Περιφέρειες και στη χώρα.

tziallas itnnews 2

Μετά την έγκριση του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ήρθε η σειρά να ολοκληρωθεί η κατάρτιση και εν συνεχεία η έγκριση των νέων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις 13 Περιφέρειες της χώρας, όπου θα κατανεμηθούν 8,1 δις Ευρώ, για τους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής: τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό, την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις, τις υποδομές μεταφορών, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χωρικές επενδύσεις.

Ο τουρισμός θα πρέπει να διεκδικήσει το μερίδιο των πόρων που του αναλογεί και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ώστε με στοχευμένες αναπτυξιακές δράσεις που θα αφορούν τον θεματικό τουρισμό, την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον «πράσινο» τουρισμό, να αποτελέσει και πάλι ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό για την οικονομία στις Περιφέρειες και στη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, θέλω να παρουσιάσω στη συνέχεια κάποιες σκέψεις για αναπτυξιακές δράσεις και προγράμματα για τον τουρισμό που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε Περιφερειακά Προγράμματα της περιόδου 2021-2027, με δικαιούχους τις Περιφέρειες και τους ΟΤΑ.

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για την προώθηση ειδικών ή θεματικών μορφών τουρισμού με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων

tziallas itnnews 1

Δράσεις τουριστικής προβολής

Προβολή της υπεραξίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου διαβίωσης, αναψυχής και άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στη διεθνή  αγορά ως βιώσιμου ασφαλούς και προσβάσιμου προορισμού.

Δημιουργία τουριστικών οδηγών προσβάσιμων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και δημιουργία προσβάσιμων portal

Άνοιγμα του τουριστικού τομέα των Περιφερειών  προς ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς, το οποίο δεν καλύπτεται επαρκώς σήμερα και περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες, άτομα με χρόνιες παθήσεις, ηλικιωμένα άτομα και γενικώς άτομα μειωμένης κινητικότητας, από όλο τον κόσμο, με τις οικογένειές τους. Δημιουργία ελεύθερων και προσβάσιμων μέσων διάθεσης της πληροφόρησης, με έμφαση στα ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης, mobile apps).

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Τουρισμού

Οι ΟΧΕ κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στις Περιφέρειες της χώρας με διαφορετικά φυσικά, γεωγραφικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, αποτέλεσαν στρατηγικές επιλογές για την προώθηση της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός ΟΧΕ Τουρισμού με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των περιοχών, μπορεί να ενταχθεί  σε μια συνολική ολοκληρωμένη προσέγγιση στη χωρική ανάπτυξη των Περιφερειών.

Αξιοποίηση και ανάδειξη ιαματικών πηγών

Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αξιοποίησης και ανάδειξης των αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών των Περιφερειών για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Κατασκευή, εκσυγχρονισμός ή επέκταση υποδομών απαραίτητων για την ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και προώθηση της σημασίας τους για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας και της ευεξίας. Επίσης, παρεμβάσεις με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής και υποδομών διαμονής επισκεπτών.

Βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και την ανάπτυξη του τουρισμού – Ανάδειξη και αξιοποίηση δημόσιου κτιριακού αποθέματος

Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιριακών συγκροτημάτων με ιστορική αξία, παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού  αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα μιας περιοχής, αναδεικνύοντάς τα με τη λειτουργία τους σε τουριστικό κεφάλαιο γι’ αυτήν.

tziallas itnnews 3 1

Ενίσχυση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού

Ανάπτυξη και προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στις Περιφέρειες με στόχο την ενδυνάμωση της ελκυστικότητας των θρησκευτικών μνημείων και της συνολικής τους αξίας ως τόπων λατρείας και πολιτιστικών πόρων, καθώς επίσης και αύξηση του τουριστικού ρεύματος με στόχο όχι μόνο την επίσκεψη για την ικανοποίηση του θρησκευτικού συναισθήματος, αλλά και το ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική και την εικονογράφηση θρησκευτικών χώρων.

Δημιουργία ολοκληρωμένων θεματικών τουριστικών διαδρομών

Δέσμη δράσεων για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών περιλαμβάνοντας παρεμβάσεις για την υποδοχή επισκεπτών, τη δημιουργία αγορών τοπικών προϊόντων, τη γαστρονομία, ανάπτυξη μαθημάτων μαγειρικής, τις ξεναγήσεις και επισκέψεις σε χώρους παραγωγής τοπικών προϊόντων.

Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών (clusters), προς την κατεύθυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για την προώθηση ειδικών ή θεματικών μορφών τουρισμού με στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση ζήτησης ειδικών ενδιαφερόντων, που ως επί το πλείστον διακινείται εκτός αιχμής τουριστικής περιόδου. Ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων (clusters) προς την κατεύθυνση ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής ιδέας που θα προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στο τελικό προϊόν.

Προγράμματα κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων

Κατάρτιση σε απασχολούμενους (εργαζόμενους) και αυτοαπασχολούμενους σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού στις Περιφέρειες, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου του τουρισμού για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στον τουρισμό

 Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, βάσει αναγνωρισμένων προτύπων, για τα τουριστικά επαγγέλματα για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων, αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.

* Ο Γιώργος Τζιάλλας είναι Περιφερειακός Διευθυντής του World Travel & Tourism Council (WTTC), Τεχνικός Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πρώην Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Τουρισμού.

32 33 tziallas
https://itnnews.gr/wp-content/uploads/2021/09/ITN_16092021.pdf